180115Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180115Analiza Cen ZIMA

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


15.01.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Prognozy Instytutu zgodne z opublikowanymi rzeczywistymi danymi…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2017/18. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  15-21 stycznia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

1. Nadal wysoka dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek


Najnowszy trzynasty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (01/2018), pokazał kolejną bardzo wysoką bieżącą dynamikę wzrostu sprzedaży imprez turystycznych.

W najważniejszym dla branży segmencie wycieczek lotniczych wyniosła ona +44,2 procent. Jednak
podobnie jak przed tygodniem - wynik ten został osiągnięty przy bardzo niskiej bazie odniesienia sprzed roku, która wyniosła minus 3,6 procent.  Dobre wyniki sprzedaży we wcześniejszych tygodniach spowodowały, że dynamika sprzedaży czterotygodniowej nadal wyraźnie przewyższała jej poziom zeszłoroczny (+42,9 wobec +1,7 procent), a dynamika skumulowana również pozostawała znacznie wyższa od jej poziomu sprzed roku (+33,78 wobec +25,31 procent).

Pewien problem jest jednak w tym, że tegoroczne wyniki są porównywane do bazy, która jest najprawdopodobniej zaniżona (nie przedstawiono w tej kwestii żadnej informacji ) albowiem w raporcie 7/2017 sprzed roku przyznano, że w raportach wcześniejszych nie uwzględniono około 22 tysięcy klientów, czego skutkiem było m.in. jednorazowe wsteczne skorygowanie łącznej dynamiki imprez lotniczych. Nie poprawiono jednak danych z poszczególnych wcześniejszych tygodni , co rodzi przypuszczenie, że podawane obecnie dane są odnoszone do zaniżonej bazy, a skutkiem tego są one najprawdopodobniej w równie adekwatnym stopniu zawyżone.

W takiej sytuacji odnoszenie się do podawanych w raportach danych może prowadzić do kreowania obrazu mało przystającego do rzeczywistości , choć warto odnotować w ostatnim z nich pewną dość zaskakująca ciekawostkę.

Rezerwacje z wylotami do Bodrum urosły o 934,5 procent ?

Dotychczas przy tym lotnisku w raportach o dynamice wzrostu liczby rezerwacji figurowały gwiazdki. Teraz okazało się, że wyniosła ona plus 934,5 procent. Nasuwa to przypuszczenie, że raporty być może wykazują tylko dane o maksimum czterech cyfrach znaczących, a w przypadku pięciu wykazują gwiazdki. Gdyby tak było, to bardzo obecnie interesująca kwestia dynamiki dla Turcji, Antalyi itd. mogłaby oznaczać bardzo wysokie wzrosty na tych kierunkach.

Są też inne teorie na ten temat, ale najlepiej byłoby gdyby autorzy raportów jednak sami  wytłumaczyli kwestię ogwiazdkowania Turcji (i niektórych innych danych), tym bardziej, że od początku sprzedaży minęły już ponad cztery miesiące.

Miniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

W tej sytuacji coraz bardziej wartościowym źródłem informacji stają się dane liderującej w branży multiagencyjnej sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną sytuację na rynku turystycznym.

Zima: Egipt nadal umacnia pozycję lidera

Bardziej dokładnie przedstawimy trendy i sytuację w tym zakresie na koniec miesiąca, ale ogólnie można uznać, że na razie jest ona względnie stabilna. Nadal klarownym liderem pozostaje Egipt, który nawet nieznacznie (+0,2 procent), zwiększył swój udział w liczbie sprzedanych zimowych wycieczek, a wiceliderem Hiszpania, której udział spadł o niecałe 0,9 procent. W rezultacie przewaga Egiptu nad głównym rywalem przekroczyła już 50 procent (52,7) i prawdopodobnie jeszcze nieco wzrośnie, bowiem poziomy rezerwacji na luty i marzec są jeszcze relatywnie niskie, czyli poniżej liczby rezerwacji dla kierunków hiszpańskich. Wśród kierunków egzotycznych lideruje dwójka Dominikana i Emiraty Arabskie wyprzedając o mniej więcej połowę Kenię oraz Tajlandię.

Lato: lepszy okres dla Grecji, Egiptu i Bułgarii, słabszy dla Turcji, Hiszpanii i Tunezji

W minionym tygodniu wzrosły udziały rynkowe dla Grecji (+0,61 procent) i Bułgarii (+0,21 procent), ale w relacji do poziomu udziałów wcześniejszych relatywny wzrost był podobny (po około 1,6 procent). Grecja zyskiwała zwłaszcza w zakresie wyjazdów w sierpniu, a Bułgaria w czerwcu i we wrześniu. Relatywnie duży postęp (+0,4 procent) wykazała w minionym tygodniu wyraźnie niedomagająca na razie sprzedaż Egiptu, ale ograniczała się ona głównie do wycieczek z wylotami w kwietniu.

Traciły udziały Turcja (minus 0,77 procent) i Hiszpania (minus 0,27 procent). Ta pierwsza we wszystkich miesiącach, a zwłaszcza w lipcu (minus 1,01 procent), a Hiszpania w maju i wrześniu. Relatywnie największe obniżenie udziałów rynkowych stało się jednak udziałem Tunezji, które wyniosło 0,24 procent, ale odniesione do stosunkowo niewielkiej bazy z poprzedniego tygodnia (3,46 procent) wyniosło prawie 1/7 jej poprzedniej wartości. Jest to najprawdopodobniej efekt narastającej fali niepokojów społecznych w tym kraju, które mają związek z pogarszającą się tam sytuacją gospodarczą.

Generalnie można też stwierdzić, że w minionym pierwszym pełnym tygodniu stycznia trendy sprzedaży na poszczególnych kierunkach są w dużym stopniu zbieżne z sytuacją w roku poprzednim. To samo dotyczy również łącznej sprzedaży w każdym z obu sezonów, która wykazała większe przyspieszenie sprzedaży zimy (dla wielu terminów jest to już sprzedaż last minute) w porównaniu z bardziej stabilnie rosnącą sprzedażą lata.

Plusy i minusy w turystyce:

Plus: dynamika wzrostu wynagrodzeń realnych coraz bardziej wspiera turystykę

Przed Świętami poznaliśmy dane za listopad poprzedniego roku dotyczące dynamiki wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób, ale z braku stosownej okazji, do skomentowania tej kwestii przystąpiliśmy w tym materiale. Z dość dobrym przybliżeniem (0,1- 0,3 procent) dane te oddają tempo wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce narodowej, które przy wyczerpywaniu się wpływu wypłat z Programu 500+ i malejącej dynamice wzrostu zatrudnienia stają się teraz zasadniczym fundamentalnym czynnikiem kształtującym koniunkturę w turystyce wyjazdowej.

Płace nominalne wzrosły w zaokrągleniu o 6,5 procent przy listopadowej inflacji wynoszącej 2,5 procent, co oznacza, że dynamika wzrostu płac realnych osiągnęła nieco ponad 3,90 procent. Wynik ten oznacza generalnie postępującą poprawę, choć obecnie nadal w skali niewystarczającej dla uzyskania efektu trwałego i silnie pozytywnego wpływu na poprawę koniunktury w turystyce wyjazdowej Polaków.

Projekcje Rządu, NBP, RPP i Komisji Europejskiej okazały się zdecydowanie zbyt pasywne

Na całe szczęście nieomalże mrożące krew w żyłach bardziej zorientowanej ekonomicznie części środowiska turystycznego, oficjalne instytucjonalne projekcje wzrostu realnych wynagrodzeń w polskiej gospodarce okazały się - co było wielokrotnie i konsekwentnie zaznaczane w naszych materiałach
całkowicie nierealnie zbyt niskie.

To oderwanie się wymienionych instytucji od tzw. realnej rzeczywistości skłoniło Instytut TravelDATA po czerwcu ubiegłego roku do przedstawienia własnej prognozy na okres kolejnych sześciu miesięcy (czyli lipiec-grudzień), która była znacząco wyższa od powtarzanych projekcji oficjalnych.

Poniżej przedstawiono przebieg prognoz wzrostu płac realnych w Polsce publikowanych przez Komisję Europejską (KE) oraz Narodowy Bank Polski (NBP) wraz z Radą Polityki Pieniężnej (RPP) na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

Nie przedstawiono odrębnie prognoz polskiego rządu, jako że znajdują one silne odzwierciedlenie w projekcjach publikowanych przez KE, gdyż te przygotowywane są w dużej mierze na bazie danych przesyłanych przez rządy państw członkowskich UE do Komisji w ramach programu Aktualizacji Planów Konwergencji.Warto zauważyć, że prognozy Instytutu TravelDATA w obszarze średniego wzrostu płac realnych za pierwsze pięć miesięcy półrocza (4,16 procent) niemal idealnie zgodne z rzeczywistym średnim wzrostem w tym samym okresie (4,154 procent). Oznacza to, że projekcje te okazały się ponad 300 razy dokładniejsze od prognoz instytucjonalnych, co jest oczywiście pewnego rodzaju zbiegiem okoliczności, ale jednak świadczy o wysokiej jakości cyfrowych modeli prognostycznych rozwijanych w Instytucie.

Do tematu wzrostu wynagrodzeń i perspektyw ich wzrostu powrócimy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu po publikacji najnowszej sytuacji w tym zakresie w Polsce i w krajach naszego regionu.

Plus: silny wzrost sprzedaży wycieczek i notowań akcji biura Rainbow na warszawskiej giełdzie

W ostatni wtorek wicelider polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej podał wyniki przedsprzedaży sezonu Lato 2018 w okresie od wprowadzenia oferty na rynek do 31 grudnia 2017 roku. Organizator sprzedał w tym okresie 87 962 rezerwacji wobec 64 295 w analogicznym okresie ubiegłego sezonu, co oznacza dynamikę wzrostu sprzedaży + 36,8 procent.

Warto też zaznaczyć, że adekwatny wzrost sprzedaży wobec sezonu lato 2016, czyli do grudnia 2015 wyniósł +98,4 procent, a okres ostatnich pięciu lat (sprzedaż lata 2013 do grudnia 2012) przyniósł przeszło trzykrotny wzrost sprzedaży wyrażony dynamiką jej przyrostu o + 223,1 procent.

Plus polega na tym, że Rainbow (ale też pozostali liderzy naszej branży) wykazuje nadal bardzo wysoka dynamikę wzrostu, co potwierdza tezę o nadal bardzo korzystnej sytuacji zorganizowanej turystyki wyjazdowej jako całości.

Cena akcji nadal rośnie

Już  ponad 85 procent zyskały w okresie ostatniego roku akcje naszego jedynego giełdowego organizatora, a licząc łącznie z wypłaconą przez niego dywidendą rezultat jest jeszcze lepszy i wynosi 89 procent. W okresie 5 lat liczby te są jeszcze zdecydowanie bardziej inspirujące, bowiem wyniosły odpowiednio 1095 i 1173 procent (z dywidendą za pięć ostatnich lat).

W ostatni czwartek i piątek cena akcji organizatora osiągnęła historycznie rekordowy poziom 49,00 złotych, co oznacza, że jego wartość rynkowa osiągnęła już poziom 713 milionów złotych. Taki mocny trend  umożliwiła konsekwentna realizacja przemyślanej strategii rozwoju, bardzo dobre przeszłe i bieżące wyniki działalności touroperatora oraz generalnie bardzo dobra koniunktura w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, jak również bardzo frapujące dalsze jej perspektywy.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Ponieważ zestawienia są sporządzane obecnie co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Taką wersję odniesienia przyjęliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz ósmy i ostatni w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2017/18 definiowanym jako trzeci tydzień stycznia 2018 roku (15.01-21.01.2018), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych 11 stycznia z cenami dla tego samego tygodnia zebranymi 4 stycznia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 12 stycznia 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 15-21 stycznia, średnie ceny wzrosły o 104 złote (poprzednio wzrosły o 45 złotych, spadły o 3 złote, a wcześniej wzrastały o 37, 11, 46, 55 i 30 złotych). Największe zwyżki cen wycieczek wystąpiły na Majorce
o 699 złotych oraz na Gran Canarii i w Maroku o 512 i 376 złotych, a największe spadki miały miejsce  w Portugalii o 1051 złotych oraz na Malcie i na Fuerteventurze - o 200 i 66 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty zmiany średnich cen wycieczek wynosiły odpowiednio +9  oraz minus 73 złote.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej zimowej turystyce wyjazdowej, które są również często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych z sieci Wakacje.pl

Najważniejszą informacją wynikającą z wykresów jest rosnący trend wzrostowy w zasadniczej części sezonu na większości kierunków, w tym zwłaszcza w ostatnich tygodniach sprzedaży, co potwierdza obserwowaną od pewnego czasu tendencję do zanikania zjawiska tanich i korzystnych dla klientów ( w miarę szeroki wybór) ofert last minute.

Szczególnie widoczny jest dość konsekwentny trend wzrostowy cen Wysp Kanaryjskich, który ma związek z relatywnie małą dostępnością i rosnącymi cenami hoteli i generalnie zwyżkującymi cenami przelotów w tanich liniach. Istotnie utrudnia to organizację po konkurencyjnych cenach wycieczek samodzielnych z wyjątkiem Teneryfy, gzie zarówno dostępność hoteli jak również przelotów jest nieco większa. Opadające w miesiącach wiosennych i letnich ceny Egiptu mają związek z powolną absorpcją efektów dewaluacji oraz ze stopniowym zwiększaniem podaży na tym kierunku. Opadające w pierwszej fazie ceny wycieczek na Maltę mają związek ze zmianami cen rejsów tanich przewoźników (Wizzair) w oparciu o których organizowane są wycieczki na tę wyspę.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w roku 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tych samych okresach last minute pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 310 złotych (w poprzednich zestawieniach ceny były wyższe o 220 złotych, a wcześniej niższe o 10, 71, 100, 59, 158 i 193 złote), a w tym samym okresie przed rokiem notowano wzrost cen rok do roku - o 119 złotych, a przed dwoma laty spadek o 16 złotych.

Wyższe niż przed rokiem ceny w ostatnim okresie sprzedaży (dla analizowanego okresu 15-21 stycznia jest to już okres późnych last minute) mogą być efektem powstania dużej przewagi popytu nad podażą zwłaszcza na kierunkach kanaryjskich, gdzie wyraźnie wystąpił niedobór bardziej atrakcyjnych cenowo ofert. Nie bez znaczenia było wyczerpanie się konkurencyjnych możliwości organizacji wypoczynku w oparciu o przeloty tanimi liniami, a to z powodu relatywnie bardzo małej liczby dostępnych hoteli oraz silnie drożejących przelotów.

Wzrost cen wycieczek rok do roku wystąpił pomimo wpływu czynników o działaniu kosztotwórczym w kierunku ich spadku. Paliwo lotnicze pozostaje wprawdzie bez wpływu, gdyż jego ceny były nieznacznie wyższe niż przed rokiem (2,52 wobec 2,51 zł/litr), ale w tym czasie złoty umocnił się w relacji wobec euro i amerykańskiego dolara o średnio ponad 7,5 procent. W rezultacie wpływ na średni spadek kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu 135-145 złotych, a przed dwoma tygodniami było to 150-160 złotych, natomiast przed czterema 140-150 złotych.

Warto zauważyć, że zmiany cen wycieczek ewoluują w przeciwnym kierunku niż wynika to z teoretycznego wpływu powyższych czynników, co można tłumaczyć wyższym od większości oczekiwań popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają wpływ wahań kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Na wykresie widoczna jest inna niż przed rokiem sytuacja cenowa na głównych kierunkach zimowych. W ostatnich dwóch miesiącach dominuje wzrostowy trend cen na tle cen ubiegłorocznych, który w ostatnich dwóch tygodniach wystąpił nawet na ogólnie taniejących (rok d roku) kierunkach egipskich. Bardziej płaski trend zmian średnich cen imprez występował w tym okresie  jedynie w Maroku.

3. W końcowej fazie sprzedaży imprez turystycznych na okres ferii zimowych (trzeci tydzień stycznia) warto porównać je z cenami na tych samych kierunkach z początkowego okresu sprzedaży. Za taki przyjęto koniec września, gdy zaawansowanie liczby sprzedanych wycieczek (za wyjątkiem imprez egzotycznych) zbliża się do 10 procent ogólnej zaplanowanej ich liczby.

Tak jak było to widoczne w wielu poprzednich zestawieniach tego typu różnice cen wycieczek nabywanych w okresach first i last minute są z reguły znaczne. Warto też zaznaczyć, ze w sezonie zimowym wzrostowa progresja cen wycieczek jest znacznie większa bowiem zmiany (wzrost) cen odbywają się w znacznie krótszym czasie.W tym sezonie wzrostowi cen oparł się lider rynku, czyli Egipt, a o przyczynach tego typu sytuacji pisaliśmy już wielokrotnie. Pozycja błyskawicznej kariery Egiptu w tym sezonie zimowym była uwarunkowana (jako sprzężenie zwrotne) właśnie niskimi cenami wspartymi dodatkowo malejącym poziomem obaw przed niebezpiecznym wydarzeniami w tym kraju.

Umiarkowane wzrosty cen wycieczek wystąpiły w Turcji i w Portugalii. Warto zauważyć, że skala wzrostu cen wycieczek (zwłaszcza w tak krótkim czasie) znacznie przewyższa jakiekolwiek odsetki bankowe, jak również zyski ze zdecydowanej większości inwestycji w papiery wartościowe i inne aktywa.

4. Z powodu zbyt szczupłego materiału porównawczego (mała liczba tych samych hoteli w okresie last minute) odstępujemy również w tym zestawieniu od porównań cen dużych i średnich organizatorów z ich cenami w ubiegłym sezonie.

W tym, co ma dla turystów większe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 11 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to w ostatnim tygodniu sprzedaży last minute na pozycji lidera w okresie bardzo późnego last minute znalazło sie biuro Net Holiday
aż 12 takich ofert, które wyprzedziło biura Rainbow i Exim Tours (po 8 ofert) oraz biura TUI Poland oraz Itaka (7 i 6 ofert). To ostatnie biuro było przed rokiem wyraźnym liderem tej klasyfikacji z liczbą 17 takich ofert.

Największą liczbę bardzo korzystnych ofert na kierunkach egipskich oferowało biuro Rainbow (3 oferty), a na kierunkach kanaryjskich biuro Net Holiday (5 ofert).

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachNa czele zestawienia nadal widnieje biuro Rainbow, które nie oferuje wprawdzie największej liczby najbardziej korzystnych ofert, ale za to tam gdzie one występują, ich przewaga w cenie  (np. na kierunkach kanaryjskich) jest relatywnie duża i w rezultacie uśrednione odchylenie jego oferty in minus od cen rynkowych jest największe. Dopiero w okresie bardzo późnego last minute na wysoką pozycje awansowało specjalizujące się w wycieczkach do Egiptu biuro ETI, które podczas przekroju sezonu zimowego generalnie przebywało w środkowych rejonach tego zestawienia.

Inne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej


1.
Bieżące ceny w Ryanair i w Wizzair w okresie last minute wystrzeliły w górę

Tak jak w poprzednim materiale dotyczącym sezonu letniego, również w tym postanowiliśmy dokonać zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników. Jest ona zaprezentowana w postaci wykresów na których gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w trzecim tygodniu stycznia w obecnym sezonie zimowym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (17 połączeń w Ryanair i 11 w Wizzair), które występowały w obu sezonach zimowych jednocześnie.  

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyNa wykresach szczególnie dobrze widoczna jest zmiana sytuacji na Wyspach Kanaryjskich, gdzie ceny w ostatnich tygodniach sprzedaży znacznie wzrosły. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim sezonie, ale wzrosty cen miały mniej progresywny charakter. Na pozostałych kierunkach ceny w  końcu sezonu również istotnie wzrosły, ale w jego środkowej części były dość korzystne i znacząco niższe niż przed rokiem.

Poniżej pokazany jest przebieg zmian cen w liniach WizzairW okresie połowa września
połowa grudnia tegoroczne ceny przelotów na zimowych kierunkach turystycznych były w liniach Wizzair istotnie korzystniejsze niż przed rokiem. W końcowym okresie sprzedaży ceny przelotów jednakże znacznie wzrosły, zwłaszcza na kierunkach kanaryjskich, na co wpływ wywierały również bardzo silnie rosnące tym okresie ceny przelotów w  konkurencyjnych liniach Ryanair.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego