180129Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180129Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


29.01.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Czy to już powrót do złotych lat koniunktury 2006-2008 ?


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

1. Wzrost sprzedaży wycieczek nadal bardzo wysoki


Piętnasty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (03/2018) podał wielkość bieżącej dynamiki wzrostu najważniejszych dla branży imprez lotniczych w wysokości na +45,3 procent, a dynamiki skumulowanej na +37,9 procent. Materiały sprzed roku podają te dynamiki w wysokościach odpowiednio +12,2 oraz 22,2 procent.

To pozwala próbować określić dwuletnie dynamiki wzrostu bieżącego i skumulowanego na +63 oraz +68,5 procent lub ewentualnie z rozrzutem od kilku do kilkunastu procent więcej, jako że (wg raportu 07/2017) dane sprzed roku są w bliżej nieznanym stopniu zaniżone, a nadal nie wiadomo, czy dane podawane aktualnie fakt ten uwzględniają.  

Silne wzrosty zaczynają nasuwać skojarzenia z latami 2006-2008

Niezależnie jednak od tego, czy wzrost sprzedaży wycieczek w branży wynosi mniej lub więcej, warto zaznaczyć, że jego dynamika jest i tak bardzo wysoka i przypomina niezwykle wysokie wzrosty z lat 2006-2008, gdy dynamika w ujęciu trzyletnim wyniosła trudno wyobrażalne w znakomitej większości branż około +130 procent.

Taka sytuacja jest dla wielu osób sporym zaskoczeniem, gdyż znaczna część, o ile nie spora większość liberalnych ekonomistów była przed dwoma laty przekonana, że duże wydatki socjalne rozregulują krajową gospodarkę. W odniesieniu do turystyki wyraźnie przeważał wówczas pogląd, że boom będzie przeżywała turystyka krajowa, a wyjazdową ogarną spadki, w szczególności w biurach podroży. Pogląd ten podtrzymywały sondaże, które przykro to przyznać - dostarczały zupełnie absurdalnych wyników w rodzaju np. spadku liczby klientów w samych biurach podroży w sezonie 2017 o 20 procent (sic!), czyli o prawie 500 tysięcy klientów, patrz tekst: http://turystyka.rp.pl/artykul/1324428-Mondial--W-tym-roku-800-tysiecy-Polakow-zrezygnuje-z-wakacji.html

Jak to jednak często bywa, większość jednak nie ma racji i sytuacja okazała się zupełnie odwrotna. To właśnie turystyka wyjazdowa zaczęła wykazywać niezwykle wysokie wzrosty, a krajowa jedynie skromne jednocyfrowe. W tej sytuacji chyba najciekawsze dziś pytanie w turystyce wyjazdowej sprowadza się do tego, czy tak zdecydowanie wysoki wzrost utrzyma się na dłużej, czy okaże się on raczej tylko przejściową erupcją koniunktury.

Do gry weszły kolejne czynniki wspierania koniunktury

Odpowiedź na to pytanie zostawiamy na inne materiały, co nie oznacza, że już dzisiaj nie można w tej kwestii sformułować kilku uwag. Pierwsza sprowadza się do tego, że w początkowej fazie ( mniej więcej od połowy 2016 roku) głównym koniem pociągowym koniunktury był wzrost dochodów realnych gospodarstw szczególnie wysoki zwłaszcza w tzw. Polsce B. Obecnie takich koni dołączyło do zaprzęgu  już kilka.
 
Zdecydowanie poprawiły się, w porównaniu z sytuacją sprzed roku, nastroje konsumenckie, a także niedoceniane na razie wskaźniki z nimi skorelowane, które obecnie osiągają bardzo wysokie lub rekordowe poziomy. Jeszcze większą pozytywną rolę zaczyna odgrywać czynnik  występujący wprawdzie już przed rokiem, ale w zdecydowanie mniejszej skali. Jest nim zdecydowana zmiana geografii wyjazdów polskich turystów implikowana w dużej mierze napływem na rynek licznej rzeszy klientów z tzw. Polski B o zasadniczo innych preferencjach wyjazdowych niż dotychczas dominujący klienci klasy premium.

Ta zmiana geografii wyjazdów (czemu sprzyja też stopniowe ustępowanie obaw przed terroryzmem) generuje spadek średniej ceny nabywanych przez klientów imprez turystycznych, a zatem dodatkowo poprawia, a nawet winduje poprawę średniej relacji dochody /ceny (wycieczek) na niespotykane dotąd, zwłaszcza w Polsce B, poziomy.

Warto zauważyć, że sekwencja zdarzeń staje się dość podobna do tej z lat 2006-2008. Wtedy w pierwszej fazie (lata 2006-2007) poprawa koniunktury również bazowała głównie na wysokiej (wyższej niż dzisiaj) dynamice wzrostu dochodów, a w roku 2008 znacznie wzrosła wspierająca ( a może nawet wiodąca) rola niespotykanie korzystnej relacji dochody/ceny spowodowanej pamiętnym bezprecedensowym umocnieniem się złotego.

Podejście do kwestii koniunktury musi stać się bardziej wielowątkowe

Dla umożliwienia w sposób relatywnie prosty i posegmentowany obserwowanie i analizy coraz bardziej wielowątkowej kwestii koniunktury w turystyce wyjazdowej, postanowiliśmy zmienić sposób prezentacji materiałów w tym zakresie na w większym stopniu wizualny, a ograniczyć każdorazowy opis tekstowy, nieco podobnie jak uczyniono to z obszarem ewolucji cen przelotów w tanich liniach lotniczych.

Wprowadzanie nowej formy prezentacji zostanie rozłożone na kilka tygodni, a dzisiaj pokazany zostanie jedynie kierunek zmian i zasygnalizowane zasadnicze jej elementy.

Takim jest poszerzenie listy monitorowanych czynników mogących mieć wpływ na koniunkturę. Do wymienianych wielokrotnie w materiałach oraz konferencyjnych prezentacjach  czterech elementów modelu DCNO, czyli dochody, ceny, nastroje i obawy dojdą nowe, które już ujawniły się w ubiegłym sezonie lub ujawnić powinny się w obecnym. Będą one przedstawiane w tabeli, a w ramach kryterium aktualnej istotności rozwijane w poszczególnych materiałach przy pomocy wykresów i skróconych komentarzy.

Dziś przedstawimy jedynie sygnalnie i poglądowo (częściowo wypełnioną) jedną z docelowo dwóch lub trzech tabel traktującą o czterech wymienionych wyżej dość wysoce kwantyfikowalnych czynnikach koniunktury modelu DCNO, która może jeszcze być modyfikowana z nastawieniem na większą użyteczność dla odbiorców jeśli taka idea się pojawiObjaśnienia:
* Dotyczy płac realnych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających > 9 osób.
** prognozę w formie dokładnych liczb na zasadzie wyjątku podano jedynie dla miesięcy w drugiej połowie 2017 roku
*** Dotyczy bieżących i wyprzedzających wskaźników koniunktury będących rezultatem wspólnych badań GUS i NBP.
1) Wskaźniki syntetyczne, których konstrukcja zostanie przedstawiona w kolejnych materiałach
2) Wskaźniki o konstrukcji bardziej dostosowanej do specyfiki branży turystycznej niż całkowicie ogólny index GTI
prezentowane cyfrowo prawdopodobnie nie wcześniej niż w II kwartale 2019 roku wcześniej jedynie w formie ogólnych komentarzy
3) wskaźniki syntetyczne i zestandaryzowane informacje (kolumna 3 i 4 zostaną przedstawione w kolejnych materiałach)
Podobne tabele (jedna lub dwie) dla innych czynników mogących oddziaływać na koniunkturę w turystyce wyjazdowej będą przedstawione w jednym z kolejnych materiałów.

Generalnie materiały monitorujące czynniki koniunktury zostały podzielone na skompresowane tabele oraz na dokładniejsze części opisowo-wykresowe w celu ułatwienia szybkiego zorientowania się w sytuacji, czy i jakie ewentualnie wystąpiły zmiany w dużej mierze pod kątem osób chcących mniej dogłębnie śledzić te kwestie.

2. Sprzedaż sezonu LATO 2018 w statystykach portalu Wakacje.pl

W poprzednim materiale zapowiedzieliśmy nieco szersze przedstawienie ostatnich trendów w sprzedaży lata 2018. Jest ono oparte na statystykach liderującej w branży multiagencyjnej sieci Wakacje.pl., która systematycznie zwiększa swoje rynkowe udziały, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną sytuację na rynku turystycznym.

Obecna nadspodziewanie korzystna koniunktura materializuje się w dużej mierze poprzez bardzo dobrą sprzedaż sezonu zimowego, w którym rolę lidera przejął Egipt. Kierunek ten cieszy się zdecydowanie większym popytem niż przed rokiem, a liczba sprzedanych wycieczek w zależności od źródeł ponad 2-3 krotnie przekracza wielkości ubiegłoroczne. Tak wysokie powodzenie tego kierunku praktycznie przesądza już o nowym obrazie sezonu zimowego w polskiej turystyce wyjazdowej, jako że stopień zawansowania zrealizowanych wyjazdów i przedsprzedażnych wyjazdów zbliża się już do 75 procent.

Jednak o znacznie większym znaczeniu dla całokształtu polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej są kontynuowane bieżące zmiany, które przebiegają w okresie first minute sezonu letniego. Wprawdzie zaawansowanie przedsprzedaży lata 2018 nie tak dawno przekroczyło 10 procent, ale ich skala i stabilność trendów są wyraźne i można już przyjąć pragmatyczne założenie o ich bardzo istotnym wpływie na obraz sezonu letniego jako całości.

Poniżej przedstawiono wykres, który pokazuje bieżące udziały rezerwacji dokonanych na głównych kierunkach w poszczególnych miesiącach sezonu lato 2018 według stanu na 26 stycznia tego rokuObok dość oczywistej kwestii klarownego liderowania Grecji w liczbie dokonanych rezerwacji (oprócz października) widoczna jest na nim przewaga
przed 5 tygodniami praktycznie jej nie było w miesiącach wakacyjnych i czerwcu Bułgarii nad Turcją, która jest rezultatem anonsowanego już kilkakrotnie osłabienia tempa sprzedaży Turcji oraz równoległego przyspieszenia sprzedaży jej lokalnego konkurenta. Zastanawiać mogą stosunkowo nieduże udziały Egiptu, zwłaszcza w kontekście bardzo mocnej kariery tego kierunku w zimie. Winowajcami takiej sytuacji są nadal silnie „lastowy” charakter Egiptu oraz obecność w sprzedaży bardzo silnych budżetowych konkurentów, którzy nie występują w sezonie zimowym (za wyjątkiem Turcji, ale w znacznie ograniczonym zakresie). Słabiutka na razie sprzedaż Hiszpanii odzwierciedla w jakimś stopniu raczej słuszne mniemanie, że w obecnych realiach cenowych kierunek ten jest mało konkurencyjny  - podobnie reagują też nasi  sąsiedzi z Zachodu, o czym dalej w materiale.

Drugi wykres pokazuje dynamikę bieżących zmian udziałów głównych kierunków rezerwowanych na wyjazdy w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich 5 tygodni czyli w okresie 24 grudnia 2017
26 stycznia 2018. Pokazuje on skalę obniżenia lub podwyższenia udziałów poszczególnych kierunków w różnych miesiącach, czyli jakby ich zyski lub straty w udziałach rynkowych w wymienionym wyżej okresieNa wykresie jest wyraźnie widoczne jak bardzo lastowy jest Egipt, który w tym czasie bardzo zdecydowanie poprawił swoją grudniową pozycję w kwietniu - aż o prawie 2/3. Można też dostrzec, że uwidoczniona w miesiącach czerwiec - sierpień  przewaga Bułgarii nad Turcją jest skutkiem nie tyle silnego zyskiwania udziałów przez Bułgarię, a raczej sporej straty pozycji przez Turcję. Generalnie korzystnie prezentuje się sprzedaż Grecji (zyskuje udziały) za wyjątkiem okresu przedsezonowego, w którym niebawem prawdopodobnie szerzej rozwinie skrzydła Egipt (w kwietniu jest to już faktem). Nadal traci udziały w okresie wyjazdów rodzinnych chyba zbyt droga Hiszpania, choć nieco zyskuje wiosną, gdy wycieczki nabywa spora grupa klientów grupy premium.

3. Jak rezerwuję nasi zachodni sąsiedzi?

Niejako w nawiązaniu do wyżej przedstawianego tematu warto też spojrzeć, jak rezerwowali w minionym i obecnym sezonie turyści zza naszej zachodniej granicy, którzy poprzez relatywnie bardzo wysoką liczbę wyjeżdżających turystów potrafią istotnie wpływać na generalną sytuację w europejskiej turystyce. Oprócz zestawienia liczby rezerwacji na poszczególnych głównych (w Niemczech) kierunkach w ujęciu rok do roku przedstawiamy też zestawienie skumulowanych zmian w sprzedaży z ostatnich dwóch lat łącznie, bowiem baza odniesienia sezonu 2015/2016 została dość istotnie zniekształcona poprzez ówczesne reakcje części turystów na obawy przed niebezpiecznymi wydarzeniami.

Widoczne jest, że Egipt, cieszy się i to od dłuższego czasu nieprzerwanie dużymi względami niemieckich turystów, a dwuletnia dynamika wzrostu w ostatnich dwóch miesiącach (czyli w dużej mierze wyjazdów zimowych) zadomawia się już na poziomach trzycyfrowych. W tym samym okresie na dość wysokie dwucyfrowe poziomy w ujęciu rocznym wspięła się również dynamika rezerwacji Turcji, aczkolwiek do osiągnięcia poziomu sprzed dwóch lat nieco jeszcze brakuje. Znacznie zwolniło tempo rezerwacji dwóch głównych kierunków greckich, choć warto pamiętać, że odnosi się ono do wysokiej bazy sprzed roku o czym świadczą bardzo wysokie dynamiki w ujęciu obu ostatnich lat łącznie.

Coraz bardziej mizernie wygląda natomiast tempo rezerwacji wiodących kierunków hiszpańskich i to zarówno w ujęciu rok do roku jak i dwuletnim. Grudzień wykazał  tak znaczące spadki, że możliwe jest jakieś nieduże odreagowanie w miesiącach kolejnego kwartału. Na wyraźne osłabienie tempa sprzedaży tych kierunków duży wpływ może mieć dość mocno rozpowszechnione wśród niemieckich turystów przekonanie o zbyt wysokich cenach wycieczek spowodowanych wygórowanymi żądaniami hiszpańskich hotelarzy.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia będą obejmowały jedynie sezon lato 2018, podczas gdy dotychczas były one sporządzane  co drugi tydzień naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dziewiąty w tym sezonie i trzeci w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane dnia 25 stycznia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi w dniu 18 stycznia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 26 stycznia 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3300 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 12 złotych (wcześniej wzrosły o 27 i 17 złotych, spadły o 8 i 12 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały o 4, 27 i 10 złotych). Tym razem  największe zwyżki średnich cen odnotowano na Fuerteventurze i na Korfu (drugi tydzień z rzędu) - o 67 i 61 złotych oraz na Teneryfie - o 43 złote. Największe zniżki miały miejsce na Synaju - o średnio 36 złotych, a nieco mniejsze w Turcji Egejskiej i na Majorce - o 27 i 20 złotych. W analogicznym czasie przed rokiem i dwoma laty odnotowywano podobnie niedużą skalę wzrostu ogólnego poziomu cen wycieczek
odpowiednio o 2 i 5 złotych.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 2 złote (wcześniej ceny były niższe o 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Jest to pierwszy, choć zupełnie nieznaczny wzrost cen lata w tym sezonie. Przed rokiem w czwartym tygodniu stycznia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku nie była dość istotnie wyższa - o 125 złotych.

Obserwując ceny wycieczek należy pamiętać, że jest to nadal dość wczesny okres sprzedaży first minute, a zawansowanie sprzedaży lata wynosi dopiero około 14-15 procent, a więc jeszcze nie wszystkie istotne dla cen czynniki oddziałują w pełni na ich poziom. W kierunku obniżania cen wycieczek działają od pewnego czasu w dość istotnym stopniu elementy o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest teraz wprawdzie wyższa niż przed rokiem (2,53 wobec 2,45 zł/litr, czyli o 3,3 procent), ale w skali 12 miesięcy zdecydowanie wzrosła wartość polskiej waluty
tym razem w rozliczeniach turystycznych o średnio ponad 8 procent. W rezultacie nadal znaczny pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł  w przybliżeniu 145-155 złotych (poprzednio było to około 140-150 złotych, a wcześniej około 160-170, 145-155, 125-135 i 100-110 złotych).

Warto zauważyć, że spadek cen wycieczek nadal jest mniejszy niż wynika to z teoretycznego wpływu powyższych czynników, co można tłumaczyć wyraźnie wyższym od większości oczekiwań popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapkaZ mniejszych kierunków ponownie znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie
o 309 złotych, mniejsze wzrosty wystąpiły na Majorce i Cyprze - o średnio 139 i 131 złotych, niewielki spadek odnotowano w Albanii - o  30 złotych, zaś sporo większe w Maroku i w Tunezji - o 175 i 185 złotych. Bez zmian pozostały ceny rok do roku w Portugalii.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Net Holiday i Coral Travel Wezyr - o około 140, 80 i 60 złotych, a ceny na poziomie mniej więcej ubiegłorocznym wykazuje tania wówczas oferta biura Itaka. Oferty pozostałych biur stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem w granicach od 30 do 90 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na czołowej pozycji czwarty raz z rzędu pozostało biuro TUI Poland (32 oferty) przed Itaką (30 ofert), które wyprzedzają w tej klasyfikacji biura Coral Travel Wezyr i Rainbow (19 i 15 ofert). Warto zaznaczyć, że nadal szczególnie dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferują TUI Poland i Exim Tours, podczas gdy  w ofercie premium (5*) wyraźnym liderem jest biuro Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują TUI Poland i Coral Travel Wezyr
8 i 6 ofert, na kierunkach greckich Itaka (9 ofert), a także Grecos Holiday, Rainbow i Coral Travel Wezyr po 5 ofert ofert, na kierunkach kanaryjskich TUI Poland oraz Itaka 9 i 6 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr i TUI Poland 5 i 3 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert posiadają biura Exim Tours i Rainbow 4 i 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachPrzez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje dość często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday. W tym sezonie w październiku na wysokiej pozycji pojawiło się biuro TUI Poland, które przed tygodniem przesunęło się wyraźnie w dół. W tym zestawieniu skład czołówki pozostał ten sam, ale obniżki cen niektórych ofert poprawiły pozycję TUI Poland, a odwrotny skutek wywołały zwyżki cen w biurze Coral Travel Wezyr.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku. Również wtedy w zestawieniu liderowało biuro Grecos Holiday, ale warto też zauważyć, że zmianie nie uległ skład pierwszej czwórki organizatorów, a zmiany dotyczą jedynie kolejności pozycji od 2do 4. Wysokie pozycje w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekładają się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku i na utrwalanie ich wiodących pozycji w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej jako całościInne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej

Za tydzień powrócimy do opisu sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników, jako że od stycznia postanowiliśmy przejść do prezentowania tej informacji jedynie raz na dwa tygodnie.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego