180305Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180305Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


5.03.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Jak Novaturas może wpłynąć na poglądy naszych liderów turystyki ?


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Popyt na zagraniczne wakacje bez większych zmian

Najnowszy dziewiętnasty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (08/2018) przyniósł kosmetyczny spadek liczby sprzedanych wycieczek. Nadal jednak pozostawała ona o około 8 procent poniżej średniej z tegorocznej sprzedaży, jak również o 20 procent poniżej rekordowej sprzedaży z drugiego tygodnia stycznia.

Wobec ubiegłego roku w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika wzrostu sprzedaży również nieznacznie spadła i wyniosła +29,1 procent (przed tygodniem +29,5 procent), a dynamika dwuletnia wyniosła +41,8 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie +50,2 procent.

Jak już kilkakrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych (występowały w niej znaczące błędy anonsowane przez samych autorów w raporcie 07/2017)
bardziej pragmatyczne jest przyglądanie się dwuletniej dynamice wzrostu, która oparta jest o bazę mniej więcej zgodną z danymi oficjalnymi.Pomimo spadku optymizmu konsumenckiego sprzedaż wycieczek nadal satysfakcjonująca

Można odnieść wrażenie zarówno z przedsezonowych wypowiedzi wielu przedstawicieli branży dotyczących szacunków tempa wzrostu rynku oraz z bieżących ich wypowiedzi, a także z wielkości przygotowanych programów, że wysoka dynamika wzrostu tegorocznej sprzedaży wycieczek jednak ich zaskoczyła.

Wprawdzie w kilku ostatnich tygodniach zarówno wolumeny sprzedawanych wycieczek jak i dynamika ich wzrostu wobec okresów poprzednich stały się nieco mniej korzystne, ale w dużej mierze może być to skutkiem ostatniego obniżenia się wskaźników koniunktury konsumenckiej. Zeszłotygodniowy odczyt wskaźnika TNS Consumer Index (w zawężonej, ale szybszej wersji) przyniósł zgodnie z przewidywaniami obniżenie się wartości wskaźnika. Generalny jego spadek, do którego niewątpliwie przyczyniły się ostatnie burze polityczne nie był duży (z 6,4 do 5,6 punktu), ale wskaźniki szczegółowe wskazują na dość znaczne ich obniżenie w tych grupach konsumentów, które  mogą być istotne dla wielkości popytu na wycieczki, zwłaszcza z regionu Polski B.

Wyraźnie ponadprzeciętne osłabienie nastrojów miało miejsce wśród osób w wieku 40+, w środowiskach małych i średnich miast oraz w rodzinach wielodzietnych (trójka i więcej dzieci). Jednocześnie pogorszyły się przekrojowe oceny perspektyw polskiej gospodarki oraz perspektyw własnych gospodarstw domowych.

Popyt na towary i usługi z wyższej półki jest szczególnie wrażliwy na zmiany nastojów konsumenckich i dotyczy to również zagranicznych wycieczek, które w naszym kraju nie należą do usług pierwszej potrzeby. Stąd też wynika znaczny wpływ  poziomu optymizmu na koniunkturę w turystyce wyjazdowej zarówno w generalnym aspekcie długoterminowym, jak również krótkoterminowym wynikającym z przejściowych niekorzystnych dla niego wydarzeń.

Wydaje się, że właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie, ale na razie są bardzo duże szanse na zwrotną poprawę optymizmu konsumenckiego zwłaszcza w środowiskach odgrywających istotną rolę w tzw. Polsce B.

Miniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl, tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zima coraz bardziej z tyłu za latem w sprzedaży skumulowanej

Około trzy i pół tygodnia temu, skumulowana (czyli liczona od początku przedsprzedaży) liczba zakupionych wyjazdów sezonu lato 2018 przekroczyła w statystykach Wakacji.pl odpowiednią liczbę dla zimy 2017/18.  Przybliżone zaawansowanie rezerwacji sezonu zimowego przekroczyło już 87 procent, a sezonu letniego zbliża się już do 18 procent.

Relacja sumy sprzedanych rezerwacji dla obu sezonów do znanej już z dobrym przybliżeniem wielkości sprzedaży w lipcu pozwala, przy założeniu niewielkiego wpływu innych typów imprez na całość sprzedaży, na oszacowanie łącznej liczby rezerwacji najważniejszych w branży imprez lotniczych w przedziale 845-875 tysięcy.

Wykres zamieszczony poniżej przedstawia zmiany skumulowanego poziomu rezerwacji dla obu sezonów w weekendy ostatnich 25 tygodni w odniesieniu do jednakowej bazy (wybranej na techniczne potrzeby porównań), którą jest poziom sprzedaży lipcowej, czyli taki jak na wykresach w kilku wcześniejszych materiałach.Sprzedaż sezonu zimowego w statystykach portalu Wakacje.pl

Obecna nieco nadspodziewanie korzystna koniunktura materializuje się w dużej mierze poprzez znacznie większą niż przed rokiem sprzedaż Egiptu, która w zależności od źródeł ponad 2,5 krotnie przekracza sprzedaż zeszłoroczną. Stąd też w dużej mierze wynika jego pozycja zdecydowanego, a nawet umacniającego się lidera sprzedaży sezonu zimowego widoczna w statystykach portalu Wakacje.pl, gdyż raporty PZOT od pewnego czasu nie rozdzielają już sezonów zimowego i letniego.

Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany skumulowanych udziałów najważniejszych kierunków od ostatniego tygodnia września, gdy zaawansowanie sprzedaży zimy było jeszcze na poziomie około 10 procent (lub nieco poniżej) do końca pełnego ostatniego tygodnia ostatniego miesiąca czyli 25 lutego.Nadal zwracają uwagę wyraźne trendy przebiegu udziałów rynkowych dla trzech najważniejszych kierunków w obecnym sezonie zimowym, a mianowicie spadkowy egzotyki (liczonej łącznie), stagnacyjny Hiszpanii oraz konsekwentnie wzrostowy Egiptu.

Słabnięcie pozycji egzotyki wynika z dość oczywistego faktu, że jest ona nabywana przez klientów w przedsprzedaży stosunkowo wcześnie (już od miesięcy wiosennych), co powoduje, że w miesiącach późniejszych jej dynamika zaczyna wypadać słabiej od dynamiki rynku jako całości, gdy do sprzedaży w większej skali wchodzą kierunki, które zwykle są sprzedawane z znacznie mniejszym wyprzedzeniem.

Tempo sprzedaży kierunków hiszpańskich nie odbiega zbytnio od notowanego w branży jako całości, stąd jej udział i w tym i w poprzednich latach nie wykazywał dużych wahań udziałów w rynku wycieczek zimowych.

Kierunki egipskie ze względu na swój zdecydowanie „lastowy” charakter zwiększają swój udział w miarę zbliżania się do końca sezonu, ponieważ są jeszcze dość intensywnie nabywane, gdy oferty kierunków pozostałych są już na wyczerpaniu (vide tegoroczne Wyspy Kanaryjskie) lub są mocno przebrane. W tym sezonie zimowym Egipt pod względem udziałów rynkowych wyprzedził Hiszpanię w samym końcu października, a egzotykę około 10 listopada.

Należy też przy tym jeszcze raz zwrócić uwagę na bardzo symptomatyczny czynnik jakim jest błyskawiczne tempo zmian geografii zimowych wyjazdów Polaków. Są one kierunkowo zgodne z naturalnym dążeniem struktury polskich wyjazdów wypoczynkowych do typowej dla krajów na podobnym stopniu zamożności społeczeństw, jaki generalnie występuje w naszym regionie. W wielu innych bliskim nam państwach regionu udział kierunków ekonomicznych jak np. Egipt, czy Turcja jest z reguły znacznie wyższy niż w Polsce.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia  - sezon letni 2018

W tym okresie jedne kierunki zyskiwały a inne traciły na znaczeniu, choć w odniesieniu do sporego wolumenu sprzedanych wycieczek nie były to z wyjątkiem Turcji i Grecji zmiany nazbyt istotne. Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie tych zmian w zakresie sytuacji ogólnej wraz z krótkimi komentarzami dotyczącymi poszczególnych miesięcy:

Egipt:         zmiana + 0,40% - dziewiąty wzrost z rzędu, zyskiwał w kwietniu, maju i czerwcu, lekko tracił we wrześniu
Tunezja:     zmiana + 0,27% - siódmy wzrost z rzędu, zyskiwała we wszystkich miesiącach oprócz października
Albania:      zmiana + 0,18% - czwarty wzrost z rzędu, zyskiwała w wakacje, lekko traciła w maju i wrześniu
Hiszpania:   zmiana - 0,01% -czwarty spadek z rzędu, traciła udziały z wyjątkiem maja i czerwca
Bułgaria:    zmiana - 0,13%,- czwarty spadek z rzędu, traciła głównie w maju
lipcu, zyskiwała w sierpniu i wrześniu
Turcja:       zmiana - 0,53% - jedenasty spadek z rzędu, traciła w okresie czerwiec-październik, zyskiwała w maju i kwietniu
Grecja:       zmiana - 0,54% - ósmy spadek z rzędu, traciła w  całym okresie z wyjątkiem września i października
Tunezja wykazuje ostatnio coraz wyraźniejsze przyspieszenie przedsprzedaży, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen, dość „lastowego” charakteru kierunku oraz z pewnego popytu odłożonego z trzech sezonów ubiegłych.

Coraz szybsze przyrosty udziałów Egiptu wynikać mogą z nadal bardzo niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży, które jest w dużej mierze skutkiem „lastowego” charakteru tego kierunku. Sprzedaż kierunków egipskich powinna nabierać tempa wraz z przybliżaniem się najpopularniejszych terminów wyjazdów do tego kraju, o ile kierunek ten zachowa wysoką konkurencyjność cenową.

Problemy długotrwałego trendu słabnącej dynamiki sprzedaży Turcji mają prawdopodobnie swoje źródło w zbyt szczupłych programach przygotowanych przez organizatorów, co skutkuje niekorzystnym kształtowaniem się cen  i działa ujemnie na dynamikę bieżącej sprzedaży. Dynamika spadku udziału Turcji ponownie przyspieszyła i możliwe, że powróci do trendu wzrostowego wraz z ponowną poprawą nastrojów w konsumenckich w Polsce B, o ile ceny w tym kraju zdołają zachować rozsądne poziomy cenowe.

Wyraźny spadek tempa bieżącej sprzedaży Grecji spowodowany jest prawdopodobnie kompilacją silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich i znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku ubiegłych sezonach. W ostatnim czasie dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły słabsze nastroje konsumenckie w obszarze Polski B, które wpływały ostatnio również na przyhamowanie sprzedaży Bułgarii.

Touroperator o innym profilu ląduje na Warszawskiej Giełdzie

O nieodległym wejściu na warszawską GPW największego organizatora turystyki w krajach nadbałtyckich Novaturas AB  szeroko informowały już branżowe media, a także spora część mediów mainstreamowych, a więc zasadnicze aspekty tej sprawy są już znane i nie ma potrzeby ich powtarzać.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
To natomiast, co może zaskakiwać, to relatywnie dość wysoka wycena spółki, zwłaszcza w odniesieniu do stosunkowo umiarkowanych rozmiarów jej działalności, w porównaniu z już notowanym na giełdzie biurem Rainbow. Wielkość biznesu turystycznego polskiego organizatora mierzona wielkością przychodów ze sprzedaży imprez jest o ca. 150 procent wyższa spółki litewskiej, ale jego wartość rynkowa (giełdowa) przewyższa (po uwzględnieniu zadłużenia) proponowaną wycenę Novaturas o zaledwie 25 procent.

Sedno takiego obrotu sprawy tkwi zapewne w bardzo wysokiej rentowności litewskiej spółki, która 2-3 krotnie przewyższa rentowności naszych liderów turystyki, jak również z imponującej dynamiki wzrostu i ewentualnie dalszych perspektyw tamtejszego rynku.

Novaturas wykorzystał wiele szczęśliwych biznesowo okoliczności

Sytuacja nie jest jednak taka prosta jak się na pierwszy ogląd sprawy wydaje. Po pierwsze Novaturas mający 44 procent udziału w nadbałtyckim rynku działa na rynku o charakterze oligopolu, a właściwie duopolu, gdyż jego główny konkurent Tez Tour ma w nim niemal tak samo mocną pozycję z 39 procent udziału. Taka sytuacja często może prowadzić do znacznego przytępienia konkurencji, o czym pośrednio zdają się świadczyć  nadzwyczajnie wysokie marże. Na rynku polskim zorganizowanej turystyki wyjazdowej  panuje natomiast wyjątkowo zaciekła konkurencja, która w dużym stopniu redukuje realizowane na nim poziomy rentowności.

Po drugie litewski organizator nie ma wielu obszarów konkurencyjnych z tanimi liniami (LCC). Wynika to z zupełnie innej struktury geograficznej produktów touroperatora, w której bardzo dużą rolę grają wycieczki do Turcji, Egiptu i Bułgarii. Łączny udział tych kierunków jest bliski 60 procent (w Polsce w 2017 roku około 25 procent), przy czym nawet w najgłębszej fazie kryzysu wyjazdów na kierunki wschodnie nie spadł on poniżej 50 procent. Tak ważny biznesowo obszar wolny jest praktycznie od konkurencji LCC ograniczonej do 3 lotów tygodniowo do Burgas, gdyż do Turcji i Egiptu połączeń LCC nie ma wcale.

Z kolei w obszarze Unii Europejskiej głównymi rynkami biura Novaturas są Grecja dokąd LCC latają trzy razy w tygodniu, czyli 1x na Rodos i 2x na Korfu oraz Wyspy Kanaryjskie dokąd bezpośrednich połączeń nie ma wcale. Sytuacja taka znacznie rożni się na korzyść wobec tego co dzieje sie na krajowym rynku i również znacząco przyczynia się do niższego natężenia konkurencji, a co za tym idzie wyższych marż.

Po trzecie sama geograficzna struktura wyjazdów jest korzystniejsza biznesowo, bowiem ułatwia osiąganie lepszej relacji jakości do ceny oferowanych wycieczek (Turcja, Egipt), co sprzyja szybszemu wzrostowi, zwłaszcza w warunkach solidnego wzrostu wynagrodzeń realnych w porównaniu z naszym krajem (temat „wałkowany” w naszych materiałach tygodniowych już od co najmniej 15 miesięcy).

Zadaniem niniejszego fragmentu materiału tygodniowego nie jest analiza biznesowa, ani porównawcza biura Novaturas, ale pierwsze na razie zwrócenie uwagi, że wyrósł on w wyjątkowo sprzyjających, niejako cieplarnianych warunkach i w związku z tym może wykazywać dość mocno ograniczoną odporność na zaostrzenie warunków konkurencji (np. pojawienie się jakiegoś nowego efektywnego touroperatora) lub na niekorzystne zmiany ekonomiczne w otoczeniu (np. ponowne spowolnienie w strefie euro).

Moment wejścia na giełdę wybrany niemal idealnie

Na plus dla Novaturas (lub jego właściciela) należy natomiast zapisać bardzo profesjonalny wybór idealnego momentu na debiut giełdowy, czyli w czasie bliskim apogeum turystycznej koniunktury i w sytuacji kiedy wyniki spółki odnotowały prawdziwie skokową poprawę i prezentują się nadzwyczaj korzystnie.

W tej sytuacji ciekawą kwestią staje się czy i jak zareagują na to wydarzenie polscy branżowi liderzy i jakie ewentualnie wnioski zastosują w swojej praktycznej działalności biznesowej.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz czternasty w tym sezonie i ósmy w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 1 marca i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi  22 lutego, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 2 marca 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3360 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 30 złotych (poprzednio wzrosły o 6 złotych, wcześniej spadły o 21 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych). Największe zwyżki średnich cen zanotowano na Chalkidiki o 209 złotych  oraz na wyspach Dżerbie i Korfu
o 105 i 71 złotych. Znacząca zniżka miała miejsce na Malcie - o 159 złotych, na której przed tygodniem ceny spadły o 58 złotych, a nieco mniejsza na Lanzarote o 90 złotych. W analogicznym czasie przed rokiem i dwoma laty również odnotowano istotne wzrosty średniego poziomu cen wycieczek o 59 i 24 złote, co jest charakterystyczne w tym okresie przedsprzedaży dla przełomu miesięcy.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, a dodatkowo uwzględniana jest tam także szybko nabierająca znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów Albania.

Nowy miesiąc przyniósł wzrosty cen na najważniejszych kierunkach turystycznych wyjazdów Polaków, które wyniosły przeważnie około 40 złotych. Ogólnemu trendowi oparły się jedynie kierunki kanaryjskie, na których średnia wzrostu odnotowała  jedynie symboliczne 2 złote.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena  była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 15 złotych (poprzednio ceny były niższe o 1 złoty, wcześniej wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). W poprzednim sezonie, czyli w pierwszym tygodniu marca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była sporo wyższa, a mianowicie o 179 złotych.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie elementy o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego stała się ponownie nieco wyższa niż przed rokiem (2,49 wobec 2,47 zł/litr, czyli o 0,8 procent), ale zdecydowanie większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 6 procent. W rezultacie nadal znaczny pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł  w przybliżeniu 105-115 złotych (poprzednio było to około 110-115 złotych, a wcześniej około 120-125, 95-105, 150-160, 145-155 i 140-150  złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników, co nadal można w dużej mierze tłumaczyć nadal wyraźnie wyższym od oczekiwań większości organizatorów popytem na imprezy turystyczne oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Na wykresie widoczne jest pozostawanie na poziomach wyższych niż przed rokiem średnich cen jedynie na kierunkach z większym udziałem klientów premiowych, z tym że skala zwyżek rok do roku nieco zmalała. Tańsza niż przed rokiem stała się Turcja w znaczącym stopniu z powodu znaczącego wzrostu cen przed rokiem. Jednocześnie nieco opadła krzywa dla Bułgarii, ale podniosła się dla Egiptu, a także dla nieuwidocznionej na wykresie Tunezji, w której były one niższe niż przed rokiem o 145 złotych, podczas gdy przed tygodniem ujemna różnica była wyraźniejsza i wyniosła 179 złotych.

Z mniejszych kierunków  istotnie wyższe ceny rok do roku notowano na Majorce i Cyprze - o średnio 185 i 140 złotych, ale na pozostałych kierunkach średnie ceny były niższe niż przed rokiem. W największym stopniu dotyczyło to Maroka I Tunezji gdzie ceny spadły rok do roku o 210 i 145 złotych, a w mniejszym Portugalii, na Malcie i w Albanii, w których średnie spadki wyniosły 96, 30 i 18 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur Coral Travel Wezyr, 7islands I Exim Tours
o około 150, 110 i 70 złotych. Mniejszą skalę zniżek odnotowano w biurach TUI Poland i Rainbow - o około 40  i 20 złotych. Oferty pozostałych biur stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem w granicach od 45 do 103 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyną tańszą ofertą oferuje obecnie biuro Exim Tours o średnio 35 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to czołową pozycję ponownie zajęło biuro Itaka (30 ofert) wyprzedzając biura Exim Tours (22 oferty) i Coral Travel Wezyr (21 ofert). Po powtórnej dość znaczącej zwyżce cen na niższą pozycję przesunęło się biuro TUI Poland (15 ofert). Dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferują teraz Exim Tours, ale też Itaka i TUI Poland, podczas gdy  w ofercie premium (5*) nadal zdecydowanym i samodzielnym liderem pozostaje biuro Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują teraz Coral Travel Wezyr i Sun&Fun
6 i 5 ofert, na kierunkach greckich Itaka - 9 ofert, ale też Coral Travel Wezyr  7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura Itaka, TUI Poland i Rainbow 9, 6 i 5 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr 6 ofert. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert ma biur Exim Tours - 4 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.W obecnym zestawieniu skład pierwszych siedmiu touroperatorów był dość podobny jak przed jak przed tygodniem, a istotniejszymi zmianami są odwrócenie kolejności na dwóch pierwszych pozycjach pomiędzy Itaką i Grecos Holiday oraz wejście do pierwszej siódemki biura Exim Tours.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku. Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co jest dobrze uwidocznione na poniższym zestawieniu.Należy pamiętać, że pozycje w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekładają się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie utrwalają wiodące i rosnące pozycje tych organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na systematyczne oddawanie swoich udziałów rynkowych bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Inne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej

1.
Bieżące ceny w Ryanair w dół, w Wizzair w górę

Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników. Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które były do tej pory zawarte w grupie kierunki pozostałe.
Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (37 połączeń w Ryanair i 20 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.Na wykresach widoczne jest zahamowanie trendu wzrostu cen rejsów  na Wyspach Kanaryjskich, gdzie ceny w ostatnich tygodniach silnie rosły. Nadal są one jednak znacząco wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Zdecydowanie zmieniła się natomiast sytuacja na pozostałych kierunkach, gdzie wcześniej ceny regularnie były zdecydowanie mniej korzystne niż przed rokiem, a ostatnich 6 tygodniach znacząco spadły i obecnie stały się mniej kosztowne niż rok temu.

W największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich i greckich - o średnio 227 i 126 złotych, a zdecydowanie mniej staniały kierunki włoskie i Hiszpanii kontynentalnej z Majorką - o średnio 39 i 15 złotych.
Poniżej pokazany jest przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem , co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połączenie na Lanzarote zostało zawieszone na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje stabilizację cen na tym kierunku, a dla pozostałych kierunków wskazuje na kontynuację silnego trendu wzrostowego, co przypomina sytuację bardzo wysokich cen o tej porze przed rokiem. Podobnie jak przed dwoma tygodniami najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów na kierunkach włoskich i Korfu - o 435 i 380 złotych, nieznacznie do Portugalii
o 12 złotych. a obniżyły się ceny przelotów do Bułgarii i Hiszpanii o 145 i 125 złotych.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego