180403Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180403Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


3.04.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Turystyka wyjazdowa na wysokiej fali i w Polsce i u naszych sąsiadów

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Możliwe, że w raportach PZOT wycofano się już z podawania dynamiki wzrostu wycieczek zrealizowanych…

Najnowszy dwudziesty trzeci z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (12/2018) przyniósł kosmetyczny spadek liczby sprzedanych wycieczek wobec poprzedzającego tygodnia, a sprzedaż kształtowała się nadal około 28 procent poniżej rekordowego poziomu w tym sezonie, który miał miejsce w drugim tygodniu stycznia.

W najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku wzrosła do +23,8 procent (przed tygodniem + 10,4 procent), ale był to skutek obniżenia się zeszłorocznej bazy odniesienia. Dynamika dwuletnia wyniosła natomiast +120,0 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie +50,9 procent.

Jak już kilkakrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych - a były w niej spore błędy anonsowane przez autorów w raporcie 07/2017, a potem kolejne poprawione skokowo pod koniec wakacji w raporcie 33/2017 - bardziej pragmatyczna staje się obserwacja dwuletniej dynamiki wzrostu opartej o bazę z sezonu 2015/16, która jest mniej więcej w zgodzie z danymi oficjalnymi. Przy okazji można zaznaczyć, że powtórzenie w obecnym sezonie zeszłorocznej dynamiki wzrostu oznaczałoby dwuletnią dynamikę wzrostu branży oscylującą w okolicach 55-60 procent.Warto też zauważyć, że w ostatnim czasie w raportach zerwano z comiesięczną tradycją jaką było podawanie procentowej zmiany liczby zrealizowanych wycieczek wobec analogicznego miesiąca poprzedniego sezonu. Być może było to po prostu niedopatrzenie, ale równie dobrze mógł to być efekt bardzo dużych różnic in minus pomiędzy danymi z systemu MerlinX, a danymi alternatywnymi.

Dane o dominujących w branży imprez czarterowych prezentowane przez lotniska pokazują w tym sezonie bardzo wysokie wzrosty sięgające średnio kilkudziesięciu procent, podczas gdy średnia wzrostu (ogólna) w raportach PZOT wyniosła za trzy pierwsze miesiące zimy zaledwie 3,4 procent. Tak duże różnice zastanawiają i być może warto byłoby jednak spróbować je jakoś merytorycznie wytłumaczyć, a nie do znudzenia prezentować odbiorcom groźnie brzmiące ostrzeżenia przed innymi opiniami niż zawarte w przedstawianych raportach.

Bieżąca sprzedaż wycieczek nieco mniej imponująca, ale i tak lepsza od większości oczekiwań

Pomimo pewnej tendencji spadkowej trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów. Jak już zaznaczaliśmy we wcześniejszych materiałach zasadnicze czynniki mające wpływ na turystyczną koniunkturę przedstawiają się na ogół pomyślnie.

Wzrost płac realnych kształtuje się na tle krajów naszej części Europy niezbyt imponująco, ale w ostatnich miesiącach przyspiesza i wyraźnie zmierza już w stronę regionalnej średniej. Nastroje konsumenckie i wskaźniki z nimi skorelowane obniżają się wprawdzie już drugi miesiąc z rzędu, ale z bardzo wysokich, a niekiedy z historycznie rekordowych poziomów. Wyraźnie słabną obawy przed zjawiskami terroryzmu, co obok dużego napływu na rynek nowych słabiej sytuowanych klientów ma istotny wpływ na dość energiczne zmiany w geografii turystycznych wyjazdów. Rosnący udział mniej kosztownych kierunków wyjazdów dodatkowo poprawia relację dochody/ceny imprez i wspiera turystyczną koniunkturę.

U sąsiadów też turystyczny zawrót głowy

Należy jednak przyznać, że pod względem branżowej koniunktury nie jesteśmy w tej części Europy jakimś wyjątkiem. U naszych północno-wschodnich i zachodnich sąsiadów przybiera ona również wyjątkowo korzystny obrót.

U tych pierwszych świadczą o tym podane ostatnio przez notowany na warszawskiej GPW Novaturas bardzo aktualne dane o przyroście przychodów i liczby klientów za luty i styczeń tego roku. Są one dość reprezentatywne dla branży turystyki wyjazdowej w krajach nadbałtyckich, gdyż wymieniony organizator ma tam aż 44 procent udziału w rynku, czyli sam stanowi bardzo znaczącą jego część. Wzrost przychodów za luty wyniósł 54 procent, a za styczeń i luty łącznie 50 procent. Dynamika wzrostu liczby klientów ukształtowała się na poziomach odpowiednio 55 i 52 procent.

Liczby te są bardziej korzystne niż w naszej branży (pomijając fakt, że raporty PZOT podają wartości jednocyfrowe, ale są to dane zaniżone) lecz jest też ku temu kilka przyczyn. Dynamika płac realnych była tam przez kilka kwartałów wyraźnie wyższa niż w Polsce, ale za to pozostaje ona w ostatnich miesiącach w trendzie malejącym, zaś u nas jest odwrotnie, co nie pozostaje bez wpływu na długoterminowe perspektywy koniunktury. Odmienna jest też sytuacja w zakresie nastrojów konsumenckich. W Polsce są one generalnie lepsze, ale ostatnio nieco opadają, a tam są słabsze, ale z tendencją zwyżkową.

Ze względu na istotnie różną geografię wyjazdów (znacznie większy udział Turcji i Egiptu) koniunktura turystyczna w krajach nadbałtyckich ma znacznie większe wsparcie ze strony malejącego poziomu obaw wyjeżdżających, a podobna sytuacja jest również w kwestii większej skali poprawy relacji dochodowo-kosztowych w turystyce wyjazdowej. W sumie przewaga korzystnych czynników jest po stronie naszych północno
wschodnich sąsiadów, co w dużym stopniu tłumaczy szybszy obecnie rozwój tamtejszej branży turystycznej.

Niemcy zadziwieni koniunkturą w turystyce

U naszych sąsiadów z zachodu liczby nie są bezwzględnie tak imponujące, ale odnoszone do danych historycznych oraz biorąc pod uwagę bardzo wysoką bazę odniesienia czynią podobne, o ile nie większe wrażenie. Skumulowany wzrost sprzedaży wycieczek na sezon letni wyniósł na koniec lutego 16 procent, a na zimowy 10  procent, co daje łączną dynamikę w bardzo wysokiej jak na Niemcy wysokości około +14 procent. Zrealizowana już sprzedaż odniesiona do poprzedniego lata sięga już 57 procent (w Polsce około 29 procent), a np. liczba rezerwacji na majówkę wrosła o astronomiczne - jak na tamtejsze warunki - 41 procent.

W Niemczech wzrost realnych płac (jak w całej Europie Zachodniej) jest wprawdzie mizerny (z reguły poniżej 1 procent), ale za to nastroje konsumenckie biją tam niemal historyczne rekordy (są najwyższe od aż 2001 roku). Korzystnie dla turystyki zmienia się też geografia wyjazdów, a tańsze Egipt i Turcja (i ewentualnie Grecja) wypierają kosztowną Hiszpanię i Włochy.

Przy tej okazji wypada też przypomnieć najbardziej aktualną i historyczną sytuację w zakresie rezerwacji w Niemczech na najważniejszych kierunkach turystycznych w ujęciach rocznym i dwuletnim, którą przedstawiają poniższe tabele

Podobnie jak w  Polsce, gdzie w sezonie zimowym zawrotną karierą cieszy się  Egipt, a latem świetnie jak dotąd sprzedaje się Turcja, ostatnie styczniowe wyniki sprzedaży u naszych zachodnich sąsiadów również wskazują na bardzo wysoką dynamikę tych kierunków. Wzrost sprzedaży Turcji wyniósł w styczniu + 99 procent, a w lutym +13 procent, zaś dla Egiptu odpowiednie liczby wynoszą + 61 i + 44 procent, a za to jednocześnie wyraźny kryzys wykazuje sprzedaż Majorki i Wysp Kanaryjskich, na których spadki przekraczają już 20 procent.

A co w Polsce -  tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia  - sezon letni 2018

Realizując wcześniejszą zapowiedź kolejny raz przedstawiamy zmiany udziałów skumulowanych najważniejszych kierunków dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej w poszczególnych tygodniach w postaci wykresów z krótkim komentarzem dotyczącym najważniejszych aspektów ich przebiegu. Początek wykresów rozpoczyna się w pierwszym tygodniu grudnia, gdyż październik i listopad cechowały się jeszcze dość dużą niestabilnością związaną z wprowadzaniem bądź uzupełnianiem ofert przez niektórych touroperatorów. Dla celów większej przejrzystości podzieliliśmy kierunki na dwie grupy według przybliżonego kryterium najważniejszych kierunków „wschodnich” i pozostałych.

Historyczny przebieg wykresów pozwala zorientować się w spadkach i wzrostach bieżącego znaczenia danego kierunku w ogólnej sprzedaży rynkowej, która w dużej mierze jest powiązana ze zmianami relatywnej atrakcyjności cenowej danego kierunku.
W nieodległej przyszłości będziemy także podawać przybliżone bieżące tygodniowe tempo sprzedaży (liczone udziałem w sprzedaży ogółem), które można ustalić na podstawie zmian udziału skumulowanego danego kierunku w okresie tygodnia
Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie ostatnich zmian w zakresie sytuacji ogólnej wraz z krótkimi komentarzami dotyczącymi poszczególnych kierunków:

Egipt: wzrost o 0,64% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt nadal zwiększał udziały rynkowe w większości miesięcy, a zwłaszcza w kwietniu, a nieznaczne straty odnotował w odległych: wrześniu i październiku. Coraz szybsze przyrosty udziałów mogą wynikać z energicznego nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży, które wyraźnie przeważa nad efektem słabszego poziomu nastrojów w tzw. Polsce B. W następnych  tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna nadal pozostawać wysoka wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,51% - zyskiwała udziały rynkowe po raz czwarty z rzędu, tym razem najszybciej w kwietniu, a traciła jedynie w czerwcu i październiku. Wyraźne w ostatnim czasie zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Turcji, Bułgarii i Grecji. W sytuacji nieco obniżonych nastrojów konsumenckich kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego ożywienia popytu Polsce B.

Turcja: wzrost o 0,02% - kierunek zakończył lub przynajmniej przyhamował dość silny 14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek ze wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem przebrania najatrakcyjniejszych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. W minionym tygodniu bezwzględne ceny Turcji spadły po raz pierwszy od 6 tygodni i możliwe, że Turcja wróci do trendu wzrostowego. Warunkiem jest, że ceny wycieczek do tego kraju zyskają bardziej atrakcyjne poziomy cenowe, co w znacznej mierze zależy od skali uzupełnienia programów czarterowych.

Tunezja: bez zmiany - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł wynikać z przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. W ostatnim tygodniu zyskiwała głównie w maju i w czerwcu i w obu tych miesiącach była już piątym kierunkiem przed Albanią i Egiptem. Ostatnie słabnięcie dynamiki przyrostu udziału w rynku może mieć związek z obserwowanymi zwyżkami cen na tym kierunku.  

Albania: spadek o 0,19% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. Ostatnie przeceny wycieczek do Albanii nieco wyhamowują tempo spadku jej udziału w rynku i powinny wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Bułgaria: spadek o 0,37% - w ostatnim tygodniu traciła udziały (już siódmy tydzień z rzędu) tym razem we wszystkich miesiącach z wyjątkiem maja i września. Przyczynami mogą być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien powrócić do lepszej passy wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Grecja:  spadek o  0,54% - długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana prawdopodobnie przez połączenie silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. W ostatnim czasie na dynamice sprzedaży dodatkowo zaciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały zwłaszcza w kwietniu i w maju. W tym pierwszym miesiącu spadła już pod względem udziałów na trzecią pozycję po Egipcie i Hiszpanii. Po niedawnych zniżkach cen wycieczek do Grecji, a także po majówce sprzedaż tego kierunku powinna ulec poprawie.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku lata 2018. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,76 procent (przed tygodniem 2,64 procent).

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki


Teoretyczny plus: przebieg kampanii wyborczej na Węgrzech


Sześć tygodni temu oficjalnie wystartowała w tym kraju kampania wyborcza, a w międzyczasie czołowe partie przedstawiały najważniejsze elementy swoich programów, z którymi pójdą do wyborów 8 kwietnia tego roku. Wydaje się, że stopniowo słabnie sondażowa pozycja rządzącej koalicji Fidesz-KDNP, która była absolutnie pewna znakomitego wyniku wyborczego. Sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest oceniana jako bardzo korzystna, bezrobocie ustanawia najniższe historyczne rekordy (jest mniejsze niż w Polsce), a kraj stał się światowym liderem tempa wzrostu płac (w tym płac minimalnych). Kampania Fideszu mniej akcentuje sprawy gospodarcze traktując sukces w tym obszarze jak coś zupełnie oczywistego, za to mocno akcentuje konsekwentną polityką antyimigracyjną.

Strategia taka okazała się ryzykowna, bowiem ostrze kampanii opozycji paradoksalnie wymierzone zostało w teoretycznie najsilniejszy punkt rządzących, czyli w płace. Rządowi zarzuca się zaniedbywanie dochodów węgierskich obywateli (sic!) poprzez tolerowanie niegodnie niskich poziomów wynagrodzeń (też świadczeń socjalnych). Szczególnie aktywna w tym obszarze jest najbardziej prawicowa partia Jobbik, która już kilka miesięcy temu rozkręciła i to dość skutecznie, kampanię
Equal wages for equal work wymierzoną właśnie w różnice płac na tych samych stanowiskach na zachodzie Europy i na Węgrzech stosowaną przez zachodnie koncerny. Inne partie też nie próżnują prześcigając się w obietnicach, w tym wzrostów płac o dziesiątki procent, zwłaszcza w służbie zdrowia (min. 50 procent).

Efektem tej sytuacji jest, że Fidesz-KDNP, który jeszcze niedawno mógł liczyć na ponad 75 procent mandatów, obecnie może mieć problemy nawet z przekroczeniem większości konstytucyjnej, czyli 2/3 - tak jak w Polsce. Wniosek z tego jest taki, że są to już kolejne wybory (zwłaszcza po wyborach w Rumunii), z których jasno wynika, że współczesnych wyborców interesują głównie obietnice materialne, które są konkretnie i twardo przyrzeczone przez rywalizujące o ich względy partie, a daleko mniejszą rolę grają już kwestie ideologiczne.

Mogą być i ostrzeżeniem i mobilizatorem dla rozpolitykowanego polskiego rządu i premiera

Ewentualnie słabszy, od jeszcze niedawnych szacunków, wynik partii rządzącej na Węgrzech może być bardzo korzystny dla polskiej branży turystyki wyjazdowej. Oznaczać on będzie bowiem zdecydowaną sugestię reorientacji obecnych priorytetów polskiego obozu rządzącego z mało zrozumiałej dla ogółu Polaków szarpaniny i młócki o podłożu ideologicznym na rzecz koncentracji na ważnych sprawach stricte gospodarczych, w tym na konstruowaniu nowych inicjatyw nakierowanych na poprawę bytu materialnego i innych warunków życia obywateli. Ma to tym większe znaczenie, że pozytywna rola dochodotwórcza programu Rodzina 500+ uległa już wyczerpaniu.

Wpływ porzucenia rozprzestrzenionej ostatnio politycznej paplaniny na rzecz energicznej i pragmatycznej koncentracji na pro-wzrostowych oraz pro-dochodowych priorytetach gospodarczych i społecznych byłby dla branży turystyki wyjazdowej fundamentalnie korzystny i mógłby zapewnić jej kolejny okres przyspieszonego wzrostu.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz siedemnasty w tym sezonie i jedenasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 30 marca i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 22 marca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 30 marca 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział 3420 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 1 złoty (poprzednio spadły o 31 złotych, nie zmieniły się, wcześniej wzrosły o 14, 30 i 6 złotych, spadły o 21 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych). Znaczące zniżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Wyspach Kanaryjskich, w tym największe na Lanzarote i Teneryfie - o 187 i 63 złote, a także na greckiej wyspie Zakintos - o 44 złote. Największe zwyżki średnich cen odnotowano na Malcie
o 186 złotych oraz na Chalkidiki i w Tunezji Kontynentalnej o 71 i 18 złotych. W tym samym czasie przed rokiem ceny nie uległy zmianie, a przed dwoma laty odnotowano wzrost średnich cen o 44 złote.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, gdzie dodatkowo uwzględniana jest także Albania nabierająca coraz większego znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów.

Ostatni tydzień przyniósł mieszane tendencje cenowe na najważniejszych kierunków turystycznych wyjazdów polskich turystów. Dość znaczne spadki wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich gdzie wyniosły średnio 62 złote i była to kolejna przecena, choć w bardziej umiarkowanej skali niż przed tygodniem, która wyniosła 131 złotych. Mniejsze spadki odnotowano w Turcji i w przeżywającej ostatnio słabsza passę Grecji
o 15 i 2 złote, a niewielkie wzrosty w Bułgarii oraz w popularnym ostatnio Egipcie o 3 i 9 złotych.

Kolejne z rzędu zwyżki cen miały też miejsce w cieszącej się ostatnio bardzo wysokim popytem Tunezji średnie ceny wzrosły 18 złotych, a kraj ten wyszedł już na 6 miejsce wśród najbardziej popularnych kierunków sezonu letniego z bieżącym udziałem 4,91 procent (przed tygodniem również 4,91 procent, a przed miesiącem 4,51 procent).

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena  była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 47 złotych (poprzednio ceny były niższe o 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w ostatnim tygodniu marca 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku była o 188 złotych wyższa.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie sporo wyższa niż przed rokiem (2,52 wobec 2,26 zł/litr, czyli o 11,5 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio prawie 4 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek, choć już tylko w przybliżeniu o 30-40 złotych (poprzednio było to około 50-60 złotych, a wcześniej około 85-95, 90-95, 105-115, 110-115 i 120-125 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w przybliżeniu odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie
Na wykresie widoczne jest to na co zanosiło się już od pewnego czasu, czyli zajmowanie przez Turcję pozycji coraz bardziej wyraźnego lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku. Pozostawanie tam tego kierunku na dłużej jest jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza w świetle dość licznych wypowiedzi przedstawicieli organizatorów, w których informowali o działaniach podejmowanych w celu zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich. Wszystkie pozostałe wiodące kierunki są obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem, a szczególnie dotyczy to Wysp Kanaryjskich, które w minionym tygodniu stały się już dość niespodziewanym liderem zniżek cen rok do roku. Może mieć ona związek z i generalnym spadkiem popytu na tym kierunku z powodu wygórowanych cen hoteli oraz znaczącą - o ponad 300 złotych w okresie ostatnich 4 tygodni
obniżką cen przelotów dokonaną przez tanie linie Ryanair, co zwiększyło konkurencyjność wyjazdów organizowanych przez turystów samodzielnie

Z mniejszych kierunków nadal dość istotnie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie, Cyprze i Majorce - o średnio 153, 103 i 40 złotych, natomiast na pozostałych kierunkach średnie ceny były niższe niż przed rokiem. W największym stopniu dotyczyło to Albanii i Tunezji Kontynentalnej gdzie średnie ceny spadły o 254 i 216 złotych , a w nieco mniejszym Maroka i Portugalii, w których średnie zniżki wyniosły 127 i 137 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Ecco Holiday i 7islands
o około 140, 135 i 125 złotych, a w nieco mniejszej skali zniżek w biurach Grecos Holiday, Prima Holiday oraz Itaka o około 70, 60 i 50 złotych. W nieco mniejszym stopniu od średniej rynkowej spadły ceny w biurze Exim Tours i Net Holiday o około 20 i 10 złotych. Oferty pozostałych biur stały się droższe niż przed rokiem w granicach od 20 do 123 złotych. W ujęciu dwuletnim średnie ceny spadły jedynie w biurze Exim Tours o około 40 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to po niedawnej obniżce części cen pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (33 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (25 ofert) oraz TUI Poland (18 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona obecnie- razem z biurem Exim Tours
najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), jak też nadal zachowuje zdecydowane samodzielne przodownictwo w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (13 ofert) oraz Grecos Holiday i Exim Tours (5 i 4 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka i TUI Poland (8 i 6 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr  
po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji nadal najwięcej atrakcyjnych ofert ma biuro Exim Tours   5 ofert.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu warunkach jedynie niewielkich zmian cen przed zakończeniem miesiąca, skład pierwszych siedmiu touroperatorów i kolejność zajmowanych pozycji pozostały identyczne jak przed jak przed tygodniem.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który do dziś uległ zasadniczym zmianom, choć biura 7islands i Tui Poland poprawiły w międzyczasie swoje pozycje. Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co jest bardzo dobrze uwidocznione na poniższym zestawieniu
Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Bieżące ceny w Ryanair w dół, w Wizzair w górę

Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników. Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które były do tej pory zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (37 połączeń w Ryanair i 20 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy
Na wykresach widoczne jest odwrócenie trendu zmian cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie, które przez wiele tygodni silnie rosły, a ostatnio równie mocno spadają i zrównały się z poziomem występującym w takim samym okresie przed rokiem. Zdecydowanie zmieniła się też sytuacja na pozostałych kierunkach, gdzie wcześniej ceny były najpierw zdecydowanie mniej korzystne niż przed rokiem, później spadły jednak  znacząco i stały się wyraźnie mniej kosztowne niż rok temu, po czym ostatnio zrównały się z poziomem ubiegłorocznym.

W największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich - o średnio 476 złotych, łagodniej staniały kierunki greckie oraz Hiszpanii kontynentalnej z Majorką
o 116 i 89 złotych, a drożały rok do roku kierunki włoskie, na których średnia średnia zwyżka cen wyniosła 107 złotych.

Poniżej pokazany jest przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem , co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połączenie na Lanzarote zostało zawieszone na początku marca.

Wykres dla Teneryfy przyniósł spadek cen na tym kierunku, a dla pozostałych kierunków wskazuje zgodnie z ostatnimi przewidywaniami  na odwrócenie silnego 3-miesięcznego trendu wzrostowego. Nadal ceny pozostają jednak powyżej poziomu zeszłorocznego, chociaż skala zwyżek jest już mniejsza niż w poprzednich tygodniach. Podobnie jak w poprzednich zestawieniach najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów na kierunkach włoskich - o 437 złotych, natomiast nieznacznie wzrosły ceny przelotów do Grecji (Korfu)
o 10 złotych, zaś spadły na kierunkach hiszpańskich i do Bułgarii o po 60 złotych, a zwłaszcza do Portugalii o 193 złote.

Korzystniejsza sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych koreluje w pewnym stopniu z obserwowanym trendem słabszego popytu i cen na zorganizowane imprezy turystyczne nabywane w biurach podróży.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego