180512Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180512Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


12.03.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Novaturas jednak się przecenił...


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Popyt na zagraniczne wakacje nadal wysoki


Najnowszy dwudziesty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (09/2018) przyniósł ponad 10-procentowy wzrost liczby sprzedanych wycieczek, ale nadal pozostawała ona jednak około 12 procent poniżej rekordowej sprzedaży z drugiego tygodnia stycznia.

Pomimo bezwzględnego wzrostu sprzedaży wobec ubiegłego roku w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży spadła i wyniosła +22,2 procent (przed tygodniem +29,1 procent), ponieważ dość znacznie wzrosła porównawcza baza odniesienia. Dynamika dwuletnia wyniosła +60,2 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była ona na poziomie +41,2 procent.

Jak już kilkakrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych (występowały w niej znaczące błędy najpierw anonsowane przez samych autorów w raporcie 07/2017, a później jednorazowo skokowo w raporcie 33/2017)
bardziej pragmatyczne jest przyglądanie się dwuletniej dynamice wzrostu, która oparta jest o bazę mniej więcej zgodną z danymi oficjalnymiMiniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia  - sezon letni 2018

Począwszy od tego tygodnia postanowiliśmy przedstawiać zmiany udziałów najważniejszych kierunków dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej w postaci wykresów z krótkim komentarzem dotyczącym najważniejszych aspektów ich przebiegu. Obejmują one okres od pierwszego tygodnia listopada i będą w miarę możliwości aktualizowane w kolejnych materiałach tygodniowych.

Ich historyczny przebieg pozwala zorientować się w spadkach i wzrostach bieżącego znaczenia danego kierunku w ogólnej sprzedaży rynkowej, która w dużej mierze jest powiązana ze zmianami relatywnej atrakcyjności cenowej danego kierunku. Wykres wydaje się dość złożony, ale jego zamieszczenie podyktowane jest chęcią dość całościowego potraktowania tej kwestii, a w przyszłości zostanie on najprawdopodobniej podzielony na dwie grupy kierunków, co pozwoli na łatwiejsze prześledzenie zmian kierunków i siły trendów panujących w poszczególnych tygodniach przedsprzedaży lata.Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie ostatnich zmian w zakresie sytuacji ogólnej wraz z krótkimi komentarzami dotyczącymi poszczególnych kierunków:

Egipt:  zmiana + 0,61% - nieprzerwanie zyskuje na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia w szczególności, jako kierunek „lastowy” w maju i w kwietniu, w którym jest już drugim najważniejszym kierunkiem po Grecji. Coraz szybsze przyrosty udziałów Egiptu wynikać mogą z nadal niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży, a sprzedaż kierunków egipskich może jeszcze nabierać tempa wraz z przybliżaniem się najpopularniejszych terminów wyjazdów do tego kraju, o ile kierunek ten nadal zachowa wysoką konkurencyjność cenową.

Hiszpania:  zmiana + 0,36% - przełamała czterotygodniową spadkową passę odnotowując zwiększenie udziałów w kwietniu, maju i czerwcu.

Tunezja:  zmiana + 0,13% - regularnie zyskuje na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z  popytu odłożonego z trzech sezonów ubiegłych. Warto też zauważyć, że relatywne przyspieszenie znaczenia Tunezji jest większe niż się na pierwszy ogląd wydaje, gdyż kierunek ten ma stosunkowo niską bazę odniesienia. Słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł wynikać z faktu, że przejściowo Tunezja stała się wtedy bardziej kosztowna od Egiptu i Bułgarii. Również ostatni spadek wskaźników może mieć związek z dość silnym wzrostem ceny (głównie Dżerby) w przedostatnim tygodniu.  

Bułgaria:  zmiana - 0,19%,- w ostatnich trzech tygodniach traciła głównie w maju
lipcu.

Turcja: zmiana - 0,44% - dwunastotygodniowy trend spadkowy, który może mieć związek ze stopniowym wzrostem relatywnych cen, rosnącym stopniem przebrania najatrakcyjniejszych ofert, a w kilku ostatnich tygodniach dodatkowo ze spadkami nastrojów konsumenckich w Polsce B. Możliwe, że kierunek ten powróci do trendu wzrostowego wraz z ponowną poprawą nastrojów konsumenckich w Polsce B, o ile ceny wycieczek do tego kraju zdołają zachować rozsądne poziomy cenowe.

Grecja:  zmiana - 0,62% - długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia, która ostatnio ulega nawet pogłębieniu spowodowana jest prawdopodobnie kompilacją silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku ubiegłych sezonach. W ostatnim czasie dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały we  wszystkich miesiącach sezonu letniego.

Sprzedaż sezonu zimowego w statystykach portalu Wakacje.pl

Obecna i w dużej mierze nadspodziewanie korzystna koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej ma swój istotny skutek w postaci bardzo poważnych zmian w geograficznej strukturze wyjazdów Polaków. Wynikają one z kompilacji wielokrotnie przywoływanych  czynników, do których należą napływ na rynek rzeszy nowych, ale z reguły słabiej sytuowanych klientów, co w dużym stopniu determinuje wybór kierunku wyjazdu, zmiany postrzegania niektórych krajów pod katem ryzyka wystąpienia niebezpiecznych wydarzeń czy istnienie na niektórych kierunkach przesytu, a z kolei na innych odłożonego popytu.

Znacznie bardziej złożone i mające daleko większe znaczenie dla branży turystycznej są zmiany dokonujące się w sezonie letnim, ale warto się też przyjrzeć zmianom dokonującym się w sezonie zimowym. Przewartościowanie popularności poszczególnych kierunków odbywa się w nim głównie na linii Hiszpania - Egipt (z pewnym udziałem egzotyki), ale skala tych zmian jest wyjątkowo duża, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę krótki okres zaledwie jednego sezonu.

Na podsumowanie sezonu zimowego i jego porównanie z sezonami poprzednimi przyjdzie pora po jego zakończeniu, ale obecnie warto już sygnalnie przedstawić sytuację po pierwszych czterech z pięciu miesięcy sezonu.

Poniżej przedstawiamy wykres, który pokazuje udziały rezerwacji dokonanych na głównych kierunkach w poszczególnych miesiącach sezonu zimowego według stanu na 3 marca tego roku.Widoczny jest na nim bardzo wysoki udział Egiptu, który w tym sezonie stal się wyraźnym liderem wyprzedzając w tym względzie ubiegłorocznego lidera, czyli Hiszpanię i relatywnie mocną w poprzednim sezonie egzotykę. Na wykresie widoczny jest też duży udział Włoch (wyjazdy narciarskie) w rezerwacjach w typowo zimowych miesiącach, czyli styczniu, lutym i marcu oraz mocna w tych samych miesiącach pozycja Malty.

Kolejny wykres pokazuje skalę zmian udziałów głównych kierunków rezerwowanych na wyjazdy w poszczególnych miesiącach wobec poprzedniego sezonu w adekwatnej dacie czyli w dniu 4 marca 2017 roku.Widoczny jest na nim bardzo znaczny wzrost udziału Egiptu i to w przekroju wszystkich miesięcy sezonu i generalnie odwrotna sytuacja Hiszpanii oraz egzotyki (jakby częściowo lustrzane odbicie),  którym kierunki egipskie odebrały rynkowe udziały.

Niniejsze wykresy pozostawiamy bez szczegółowego komentarza i liczbowej analizy, ta bowiem nastąpi po nieodległym już zakończeniu zimowego sezonu. Ich zadaniem jest jedynie wstępne i ogólne zasygnalizowanie kierunków i skali zmian w celu oswojenia czytelników z poruszoną wyżej problematyką wielkich zmian w kierunkach wypoczynkowych wyjazdów polskich turystów.

Novaturas ląduje na Warszawskiej Giełdzie, ale z niższą ceną oferowanych akcji

O nieodległym wejściu (pierwsze notowanie prawdopodobnie 21 marca) na warszawską GPW największego organizatora turystyki w krajach nadbałtyckich Novaturas AB pisaliśmy już w poprzednim materiale (patrz: http://wczasopedia.pl/180305analiza-cen-lato.html ).        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Odnieśliśmy się do relatywnie dość wysokiej wyceny spółki, której konsekwencją była proponowana cena w równowartości 13,5 euro, czyli 56,11 złotych dla inwestorów z Polski. Zwróciliśmy uwagę, że stosunkowo korzystne historyczne, a zwłaszcza ostatnie wyniki litewskiego organizatora są w pewnej mierze konsekwencją generalnie bardzo sprzyjających, niejako „cieplarnianych” warunków, w których działa ta spółka i w związku z tym dalsza kontynuacja tak wysokich poziomów rentowności i tempa wzrostu może stanowić dla niej duże wyzwanie.

Ciekawym czynnikiem jest to, że Novaturas działa w warunkach ograniczonej presji konkurencyjnej wynikającej z duopolistycznego charakteru tamtejszego rynku oraz z mocno ograniczonej konkurencji ze strony zwykle agresywnych cenowo tzw. tanich przewoźników (LCC). Dodatkowym, sprzyjającym ostatnio czynnikiem, była i jest też geograficzna struktura wyjazdów z bardzo dużym udziałem Turcji i Egiptu. Ułatwiało to w ostatnim roku obrotowym uzyskiwanie bardzo wysokich marż, jako że kierunki te nie cieszyły się (zwłaszcza Turcja) w 2017 roku zbyt dużym zainteresowaniem ze strony zachodnioeuropejskich turystów, co znakomicie ułatwiało negocjowanie korzystnych warunków cenowych.

Takie i inne czynniki zostały zapewne zauważone również i przez inwestorów, bowiem popyt na walory litewskiego organizatora okazał się wyraźnie mniejszy od założeń (27 zamiast planowanych co najmniej 50 procent), a cena walorów spółki została obniżona z równowartości 13,5 do 10,5 euro.

Aalitycy wyrażali się o organizatorze na ogół pozytywnie porównując go wskaźnikowo do jedynego notowanego na warszawskim parkiecie touroperatora, czyli spółki Rainbow Tours, która w takich porównaniach wypadała na ogół niezbyt korzystnie.

Nie zwrócili oni jednak uwagi na bardzo ważną i dość częstą w przypadku turystycznych przedsiębiorstw wartość goodwillu, która jednakże w wypadku litewskiego organizatora odgrywa wręcz kluczową rolę. Relacja tej pozycji do aktywów spółki wynosi około 60 procent, do wielkości sprzedaży około 21,5 procent, a do wartości jej funduszy własnych około 207 procent (potrójne sic!). Mało zrozumiałą sprawą jest to, że sprzedający nie wytłumaczył inwestorom znaczenia i genezy tej pozycji. Został jej wprawdzie poświęcony fragment w ponad 360 stronicowym angielskojęzycznym prospekcie spółki, ale nie dla wszystkich może być to zrozumiałe. Nikt nie sugeruje tłumaczenia całości prospektu, ale dla tak ważnego fragmentu można było jednak śmiało zrobić wyjątek i opatrzyć go dodatkowym merytorycznie przystępnym wyjaśniającym komentarzem.

Dla analityków tak chętnie porównującym Novaturas z biurem Rainbow spieszymy wyjaśnić, że również polska firma posiada rzeczony goodwill, ale jego rozmiar w relacji do sumy aktywów jest tam mniejszy około 40-krotnie, w relacji do przychodów jest mniejszy około 66-krotnie, a w relacji do kapitału jest mniejszy około 50-krotnie.

Takich ciekawych obszarów w litewskiej spółce jest więcej, ale zanim zaczniemy na nie zwracać uwagę pozostawiamy na razie trochę czasu analitykom rynkowym na ich identyfikację.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz piętnasty w tym sezonie i dziewiąty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 8 marca i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 1 marca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 9 marca 2017.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3370 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 14 złotych (poprzednio wzrosły o 30 i 6 złotych, wcześniej spadły o 21 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych). Największe zwyżki średnich cen zanotowano na Lanzarote (przed tygodniem tamtejsze ceny zdecydowanie spadły) - o 166 złotych  oraz na wyspach Korfu i Tureckiej Riwierze
o 88 i 52 złote. Największe spadki średnich cen odnotowano na Cyprze o 89 złotych oraz na Dżerbie i Chalkidiki o 46 i 21 złotych, na których ceny przed tygodniem mocno zwyżkowały. W tym samym czasie przed rokiem i dwoma laty  odnotowano mało istotne zmiany istotne średniego poziomu cen wycieczek spadały one o 4 i 6 złotych, co jest charakterystyczne dla okresu po korektach cen na przełomie miesięcy.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, a dodatkowo uwzględniana jest tam także szybko nabierająca znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów Albania.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen na czterech z pięciu najważniejszych kierunków turystycznych wyjazdów Polaków. Szczególnie istotne okazały się one na kierunkach kanaryjskich i w Turcji (49 i 41 złotych), co w tym drugim przypadku może oznaczać zaznaczający się już niedobór, zwłaszcza najbardziej atrakcyjnych ofert. Wzrosty średnich cen na kierunkach egipskich i greckich były znacznie mniejsze (13 i 10 złotych), a ogólnemu trendowi oparła się Bułgaria, na której średnie ceny spadły o 11 złotych.

Zniżki cen zagościły również w Albanii (o 13 złotych) oraz cieszącej się ostatnio bardzo wysokim popytem Tunezji (o 18 złotych), co mogło być jednakże skutkiem zbyt wysokiego wzrostu cen we wcześniejszym tygodniu
o aż 73 złote. Ten ostatni kraj umacnia 7 miejsce wśród najbardziej popularnych kierunków sezonu letniego z bieżącym udziałem 4,64 procent (przed tygodniem 4,51, a przed miesiącem 3,65 procent).

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena  była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 10 złotych (poprzednio ceny były niższe o 15 i 1 złoty, wcześniej wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). W poprzednim sezonie, czyli w drugim tygodniu marca 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku była znacząco wyższa, a mianowicie o 173 złote.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego stała się ponownie nieco wyższa niż przed rokiem (2,51 wobec 2,44 zł/litr, czyli o 2,9 procent), ale zdecydowanie większy jest jednak wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio prawie 6 procent. W rezultacie nadal znaczny pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł  w przybliżeniu 90-95 złotych (poprzednio było to około 105-115 złotych, a wcześniej około 110-115, 120-125, 95-105, 150-160 i 145-155 złotych).

Warto zauważyć, że cały czas zmiana średnich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników, co nadal można w dużej mierze tłumaczyć wyraźnie wyższym od oczekiwań większości organizatorów popytem na imprezy turystyczne oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Na wykresie widoczny jest awans Turcji na pozycję wicelidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, co sugeruje, że jest ona na najlepszej drodze do powtórnego stania się najbardziej drożejącym kierunkiem sezonu. Tak jednak prawdopodobnie nie będzie, gdyż organizatorzy mogą stanąć na wysokości zadania i powiększyć tureckie programy do wielkości mniej więcej zbieżnych z rynkowym popytem na ten kierunek. Wysoki popyt zmniejsza skalę przeceny rok do roku Egiptu, ale nadal zwiększa się ona w przypadku Bułgarii do czego przyczynia się agresywna polityka TUI Poland w zakresie cen wycieczek do tego kraju. Liderem atrakcyjności cen rok do roku została nieuwidoczniona na wykresie Tunezja, w której były one niższe niż przed rokiem o 144 złote (przed tygodniem 145 złotych) i zastąpiła na tej pozycji Egipt.

Z mniejszych kierunków nadal istotnie wyższe ceny rok do roku notowano na Majorce i Cyprze - o średnio 105 i 87 złotych, do których dołączyła teraz Malta (+ 64 złote), natomiast na pozostałych kierunkach średnie ceny były niższe niż przed rokiem. W większym stopniu dotyczyło to Tunezji gdzie ceny spadły rok do roku o 144 złote, a w mniejszym Portugalii, Maroka i Albanii, gdzie średnie spadki wyniosły 82, 78 i 65 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazuje-  po dużej ubiegłotygodniowej przecenie - oferta biura 7islands
o około 165 złotych, a  mniej kosztowne były też oferty TUI Poland, Prima Holiday, Coral Travel Wezyr oraz Exim Tours i Itaki o około 80, 50, 35 i po 20 złotych. Oferty pozostałych biur stały się kosztowniejsze niż przed rokiem w granicach od 11 do 137 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyną tańszą ofertą dysponuje obecnie biuro Exim Tours o średnio 21 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to czołową pozycję kolejny raz zajęło biuro Itaka (29 ofert) wyprzedzając biura TUI Poland (19 ofert) oraz Coral Travel Wezyr i Exim Tours (18 i 17 ofert). Dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych posiadają teraz TUI Poland, Itaka oraz Exim Tours, a w ofercie premium (5*) nadal zdecydowanym i samodzielnym liderem pozostaje Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr i Sun&Fun
7 i 5 ofert, na kierunkach greckich Itaka - 10 ofert, ale też Grecos Holiday, Rainbow, Coral Travel Wezyr i Net Holiday  po 4 oferty, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland, Itaka i Rainbow 8, 6 i 4 oferty, a na tureckich Coral Travel Wezyr oraz Itaka po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają biura Exim Tours i Sun & Fun po 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszych sześciu touroperatorów był identyczny jak przed jak przed tygodniem, a najistotniejszymi zmianami są awans (po znaczącej obniżce cen) na pierwszą pozycję specjalizującego się w Grecji biura 7islands i odwrócenie kolejności na dwóch następnych pozycjach pomiędzy biurami Itaka i Grecos Holiday.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku. Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co jest dobrze uwidocznione na poniższym zestawieniuNależy pamiętać, że pozycje w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekładają się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego