181023Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

181023Analiza Cen ZIMA

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


23.10.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Coraz więcej zagadek w przewidywaniu turystycznej koniunktury…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2018/19. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  28 stycznia -3 lutego 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Sprzedaż wycieczek wróciła do poziomu zbliżonego do sprzed roku  

Najnowszy pięćdziesiąty pierwszy z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży w sezonie turystycznym 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (41/2018), obejmujący drugi tydzień października przyniósł tylko nieznacznie wyższą sprzedaż niż w tym samym okresie przed rokiem. Dla najważniejszych w branży imprez lotniczych wyniosła ona +2,0 procent, podczas gdy tydzień wcześniej wyniosła +12,8 procent, a przed dwoma tygodniami +23,4 procent.

Pomimo niezbyt wysokiego wzrostu w tym sezonie wysoka dynamika sprzedaży przed rokiem (czarna linia) sprawiła jednak, że dynamika w ujęciu dwuletnim wyniosła  bardzo wysokie + 81,7 procent. Przed tygodniem dynamika w tym ujęciu była na poziomie +77,1 procent, a przed dwoma tygodniami sięgnęła aż +60,5 procent. Po 13 tygodniach dużego marazmu (tygodnie 22-34), od ostatniego tygodnia sierpnia dwuletnia dynamika po bardzo silnym trendzie wzrostowym, wspięła się na bardzo wysokie poziomy, a sytuacja taka była z wyprzedzeniem sygnalizowana w naszych materiałach tygodniowychDane o wzroście sprzedaży wycieczek w okresie dwuletnim są jednak coraz wyraźniej skutkiem wysokich wzrostów sprzed roku. Jak zaznaczaliśmy wcześniej należy pamiętać, że tak wysokie przyrosty są w dużym stopniu skutkiem wydłużania tegorocznego i poprzedniego sezonu na niektórych kierunkach, a zatem pojawieniem się dodatkowej podaży ofert, której w porównywalnym okresie roku ubiegłego w takiej skali nie było. Dwa lata temu efekt ten był silniejszy prawdopodobnie z powodu niekorzystnej pogody, podczas gdy w obecnym sezonie aura zachęcała wiele osób do spędzenia wypoczynku w kraju.

Pierwszy raport ze sprzedaży wycieczek w nowym roku turystycznym 2018/2019

W minionym tygodniu opublikowano też inauguracyjny raport z systemu MerlinX dotyczący sprzedaży wycieczek z wyjazdami w nowym sezonie turystycznym w typowej wersji. Przed kilkoma tygodniami była wprawdzie opublikowana informacja o sprzedaży, ale w niepełnej wersji. Obie te informacje mają jednak cechę wspólną, a jest nią dość pesymistyczny obraz dotyczący początków sprzedaży nowego sezonu. Poniżej prezentujemy wykres bazujący na danych z tego raportu w wersji takiej jak stosowana dla kończącego się już sezonu. Jest na nim ukazana dynamika dwuletnia, gdyż tygodniowe bazy dla dynamik ukazywanych w raporcie nadal nastręczają poważnych wątpliwości. Dzieje się tak dlatego, że poważna część sprzedaży wycieczek roku turystycznego 2018/2019 stanowią wyjazdy zimowe, które według raportów przyrosły o około 2,5 procent, podczas gdy z wielu innych źródeł wynika wzrost około 8-krotnie większy, czyli ponad 20-procentowy.

Taką sytuację można częściowo poprawić odnosząc się do bardziej wiarygodnej bazy sprzed dwóch lat, czyli tak jak było to stosowane w odniesieniu do sezonu 2017/2018. Poniżej przedstawiono wykres w takim właśnie ujęciu. Jak widać sprzedaż ostatnich dwóch tygodni jest na poziomie znacząco niższym niż przed rokiem (pomimo prawdopodobnie i tak zaniżonej bazy), ale wcześniejsza sprzedaż, która przedstawiona jest tu łącznie jako sprzedaż skumulowana do 39 tygodnia roku (<39) przedstawiała się zdecydowanie korzystniej.

Trzeba jednak pamiętać, że część tej sprzedaży była dokonywana w okresach, gdy baza dla porównań była zerowa (sezon sprzedażowy lata w tym roku wystartował wcześniej), a część dotyczy wyjazdów w sezonie zimowym, który jest sprzedawany przez wielu organizatorów już od miesięcy wiosennych i według różnych danych kształtowała się na ogół pomyślnieNowy sezon
nowy kłopot dla organizatorów

Na razie wygląda na to, że nienajlepsza passa biznesowa będąca udziałem touroperatorów ulega przedłużaniu. Mijający już sezon przebiegał wprawdzie pod znakiem wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży, ale w jego drugiej części mieliśmy do czynienia ze znaczną nierównowagą rynkową (duża nadpodaż), co skutkowało okresowo bardzo niskimi cenami na poziomie istotnie poniżej kosztów. Teraz ceny są znacznie korzystniejsze chociaż ich wzrost rok do roku często nie pokrywa przyrostu kosztów np. paliwa lotniczego natomiast już pojawiły się kłopoty z odpowiednim poziomem sprzedaży.

Sezon letni sprzedaje się na razie zaskakująco słabo

W poprzednim materiale poruszaliśmy temat niepokojąco słabej sprzedaży lata wynikający z bieżących statystyk sieci sprzedaży Wakacje pl. Przybliżone zaawansowanie sumarycznej sprzedaży wydaje się obecnie być na poziomie wyraźnie poniżej oczekiwań zwłaszcza w odniesieniu do kierunków premiowych lub mieszanych, choć bardzo słabą sprzedaż Grecji można po części tłumaczyć oczekiwaniem na ofertę jednego z dwóch głównych graczy na tym kierunku czyli biura Grecos Holiday. Skalę zmartwienia słabym zaawansowaniem sprzedaży powiększa jeszcze wcześniejszy start sprzedaży wycieczek, który nastąpił w  tym sezonie u wielu z organizatorów.

Sezon zimowy - sprzedaż lepsza, ale bez rewelacji

Biorąc pod uwagę te same trzy zasadnicze czynniki, którymi operowaliśmy przy omawianiu szacowanej sprzedaży sezonu letniego, czyli przewidywany wzrost sprzedaży rok do roku, wzrastający udział sprzedaży w kanałach własnych wiodących organizatorów dość skutecznie promujących taką sprzedaż, która jednak nie jest uwidoczniona w statystykach Wakacji.pl, oraz najprawdopodobniej bardzo dobrą sprzedaż oferty biura TUI Poland, której około 2/3 wymyka się obecnie statystykom sprzedaży sieci multiagenta, można na razie oszacować, że bezwzględna wartość sprzedaży pozostaje na razie na poziomie o około 10 procent wyższym niż przed rokiem.

Przebieg relatywnej sprzedaży, czyli w relacji z rozmiarami sezonu letniego reprezentowanego przez już stosunkowo dobrze podliczony w systemie statystyk portalu Wakacje.pl lipiec w tym i w zeszłym sezonie zimowym przedstawia poniższy wykresWidoczne jest na nim wyraźne zapóźnienie tegorocznej sprzedaży zimy, a dodatkowo niepokojący jest fakt, że skala tego zapóźnienia jeszcze nadal delikatnie rośnie, co można zauważyć po rozchodzących się krzywych reprezentujących ten oraz poprzedni sezon oraz nieco różniących się ich katach nachylenia.

Kolejny wykres pokazuje przybliżoną dynamikę wzrostu/spadku rezerwacji na poszczególnych najistotniejszych kierunkach zimowych zbiorczo dla wyjazdów w okresie listopad 2018 - marzec 2019. Dane te skonstruowane są o oparciu o oszacowane i przyjęte założenie przybliżonej dynamiki bezwzględnego wzrostu rynku wyjazdów zimowych jako całości o 10,4 procentWielkości oraz znaki słupków dla poszczególnych krajów wskazują na razie na znaczny popyt na kierunkach bardziej charakterystycznych dla tzw. Polski B, zaś mniejszy niż przed rokiem na zdecydowanej większości pozostałych.
Do wszystkich tych pierwszych danych należy podchodzić jeszcze z rezerwą, gdyż orientacyjne zaawansowanie sprzedaży sezonu zima 2018/2019 jest jeszcze na wstępnym etapie i kształtuje się w okolicach 10 procent.

Szybki przegląd możliwych przyczyn słabszych chęci nabywania zagranicznych wycieczek

Obecnie najwięcej emocji w branży budzą kwestie głębokiej nierównowagi popytowo-podażowej oraz ofensywna polityka cenowa biura TUI Poland. Problem jednak w tym, że nierównowaga jest też skutkiem niewłaściwego, czyli nazbyt optymistycznego oszacowania (lub świadomego przestrzelenia) możliwości popytowych społeczeństwa przy rozsądnych poziomach cenowych. Ponieważ podaż okazała się w tych warunkach wyższa od popytu, względna równowaga musiała być poszukiwana przy niższych poziomach cenowych. W niektórych okresach, zwłaszcza od połowy czerwca do połowy sierpnia, jej poziom wypadał istotnie poniżej ponoszonych przez organizatorów kosztów.

Jak zatem podejść do kwestii rozsądnego oszacowania popytu w kolejnym sezonie. Zastrzegając ogromną skrótowość potraktowania tego tematu warto wziąć pod uwagę kilka czynników.

Słabnąca dynamika wzrostu realnych wynagrodzeń

Jest to temat wielokrotnie omawiany w materiałach tygodniowych. Obecnie nasza sytuacja na tym polu na tle regionu ponownie uległa pogorszeniu. Polega to na tym, że jedyny kraj, który ostatnio jeszcze dość często wykazywał się niższym tempem wzrostu wynagrodzeń, czyli Słowacja, w lipcu i sierpniu okazała się już lepsza pod tym względem spychając nas do niechlubnej roli czerwonej latarni naszej części Europy. Jest to tym bardziej dziwne, że tempo wzrostu PKB (też jest liczone w kategoriach realnych) akurat u nas jest najwyższe w regionie, a zatem relacja jednego czynnika z drugim jest dla Polski podwójnie niekorzystna.

Program 500+ obecnie już hamuje tempo wzrostu turystyki

Działacze turystyczni w dużej części dość długo opierali się tezie o silnie pro-wzrostowym charakterze tego programu pokpiwając nieraz z niego w dość mało eleganckiej formie. Teraz niemal wszyscy wygłaszają na ten temat pochlebne opinie i to akurat w czasie, kiedy mówiąc kolokwialnie, zaczął on już „kręcić do tyłu”. Wynika to z dwóch przyczyn. Jedną są rosnące dochody rodzin, co powoduje, że niektóre dzieci wypadają z uprawniających do programu progów dochodowych, a druga to brak waloryzacji programu co sprawia, że w obliczu inflacji jego realna wartość spada.

Dekonsumpcja asekuracyjna

Zjawisko to wymaga osobnego omówienia (w turystyce jest generalnie słabo zbadane) i w ujęciu węższym oznacza ograniczanie konsumpcji w obawie przed niekorzystnymi zmianami w sferze dochodowej gospodarstw domowych w wyniku np. konsekwencji zmiany władzy, czy niezależnych zmian koniunktury mającymi charakter zewnętrzny.

O wczesnych symptomach takiego zjawiska może świadczyć zaskakująco wyraźny spadek dynamiki sprzedaży detalicznej we wrześniu, w tym w dużej mierze artykułów ogólnej potrzeby jak RTV, AGD, mebli, odzieży, czy obuwia.

Konsumenckie wnioski o ostatniego sezonu w turystyce

Ostatni sezon w polskiej turystyce wyjazdowej dał sporo do myślenia niektórym konsumentom zwłaszcza w kontekście optymalnego wyboru terminu wyjazdów i terminu zakupu imprez turystycznych. Prawidłowe rozpoznanie tej kwestii może mieć poważne znaczenie dla skuteczności zabiegów organizatorów nakierowanych na utrzymanie równowagi podażowo
popytowej, jak również na prowadzenie optymalnej polityki cenowej.

Lista ta nie jest oczywiście pełna, ale do kwestii będziemy często powracać, zwłaszcza w odniesieniu do kolejnych etapów rozwoju sytuacji na polskim rynku turystyki wyjazdowej.

Plusy i minusy dla turystyki

Raczej minus: Thomas Cook nadal w dramatycznej spirali spadków cen akcji

Od ostatniego materiału w kwestii silnego spadkowego trendu notowań drugiego największego koncernu turystycznego kontynentu minął zaledwie tydzień. To wystarczyło, aby w tym czasie kurs akcji koncernu spadł o kolejne 12,3 procent, powiększając skumulowaną przecenę od dnia publikacji półrocznych sprawozdań finansowych, czyli od 17 maja tego roku do ponad 72,2 procent. Przecena TUI Group w adekwatnym okresie również nie jawi się już tym razem jako całkowicie niewinna i wyniosła 3,8 procent.

U Thomasa Cooka inwestorom nie podoba się brak jasnej i dającej szanse na poprawę efektywności strategii spółki, w tym  niezbędnej dywersyfikacji typów działalności turystycznej, co prowadzi do nadmiernej sezonowości osiąganych wyników oraz zbyt zdecydowane stawianie przez Thomasa Cooka na Grecję (jest tam nawet liderem), z której obecnie jest zmuszony częściowo się wycofywać. W tym czasie rywal wyraźniej stawia na znacznie bardziej perspektywiczną Turcję, nie mówiąc już o dywersyfikacji działalności, czyli własnych hotelach, wycieczkowcach oraz usługach na rynkach docelowych.

Minus w tym wypadku polega na tym, że na takiej sytuacji pośrednio nadal cierpią również ceny akcji naszego giełdowego jedynaka z branży, czyli biura Rainbow, które od wiosny generalnie podążają niemalże krok w krok za notowaniami Thomasa Cooka, o czym pisaliśmy obszerniej już w poprzednich materiałach.

Generalnym powodem sytuacji dość skorelowanych trendów i wielkości przecen wydaje się być podobna struktura biznesowa obu organizatorów, co łatwo przekłada się na dokonywane przez analityków standardowe procedury tzw. wyceny porównawczej, która zwykle ma około 50 procentowy udział w szacunkach ogólnej wyceny dokonywanej przez nich odnośnie spółek.

II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnych dostarczają załączane do prezentacji tabele. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, zaś różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz drugi w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 18 października z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranych w dniu 11 października, a w porównaniach rok do roku z cenami z 19 października 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny wzrosły o 54 złote (poprzednio wzrosły o 78 złotych), a największe zwyżki odnotowano na Maderze - o 270 złotych oraz na Fuerteventurze i Tureckiej Riwierze - o 269 i 138 złotych. Najistotniejsze spadki średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Malcie i Teneryfie - o 104 i 88 złotych, a znacznie mniejsze na Cyprze - o średnio 13 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 55 i spadły o 12 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach października pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 13 złotych, (poprzednio była wyższa o 73 złote), natomiast w tym samym okresie ubiegłego roku, czyli w trzecim tygodniu października średnia cena w porównaniu rok do roku była niższa o 158 złotych.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu nadal była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (3,06  wobec 2,23 zł/litr, czyli o 31,3 procent). Na zwyżkę kosztów działał też kurs złotego, który  dla rozliczeń turystycznych osłabł o ponad 2 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego zgodnie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek i to w stopniu zdecydowanie wyższym niż poprzednim zestawieniu, czyli o około 155/165 złotych (poprzednio o 95/105 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapkaSpośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) zdecydowanie większą zwyżkę cen cen rok do roku wykazał tym razem Egipt, gdzie ceny przewyższały poziomu z sezonu 2017/2018 o średnio 173 złote, zaś przed rokiem były niższe o 164 złote, a przed dwoma laty notowano tam niemal stagnację, gdyż średnie cen rok do roku wprawdzie zwyżkowały, ale jedynie o 5 złotych. . Najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny w Hurghadzie
o średnio 293 złotych, a w znacznie mniejszym stopniu w Marsa Alam o 159 złotych, a zdecydowanie najmniejszy wzrost średnich cen wycieczek zanotowano na Synaju. o 68 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich zwyżka średnich cen rok do roku była znacznie mniejsza i wyniosła średnio 25 złotych, natomiast przed rokiem i dwoma laty średnie ceny rok do roku podnosiły się tam o 2 i 76 złotych. Spośród wysp na tym kierunku największe roczne wzrosty cen notowano na Lanzarote
o262 złote, a najgłębsze spadki na Fuerteventurze o średnio 200 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, podobnie jak o tej porze w ubiegłym sezonie, odnotowano na Cyprze
o 457 złotych (przed rokiem o 739 złotych), zaś bardziej umiarkowane w Portugalii i na Tureckiej Riwierze o średnio 122 i 91 złotych. Wyższe średnie cen rok do roku odnotowano na Malcie i w Maroku o 131 i 181 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanadyjskie podniosły się o 27 złotych, a kierunkach egipskich
o średnio 9 złotych. Na mniej masowych kierunkach największą zwyżkę dwuletnią odnotowano w Maroku o 290 złotych, a największy spadek na Cyprze o 1196 złotych.

3. W drugim zestawieniu zimowym największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów odnotowano w ofertach biura Neckermann Polska -  o około 180 złotych oraz w biurach Rainbow i Ecco Holiday - o około 50 złotych i 15 złotych, zaś średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły w granicach od 13 do 268 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to liderem było TUI Poland (16 ofert) przed biurami Exim Tours oraz Itaka (14 i 12 ofert). W skali roku najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura Exim Tours oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Exim Tours oraz Itaka i TUI Poland, zaś w ofercie premium (5*) tym razem przodowało biuro TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr (6 ofert) oraz Sun & Fun (5 ofert), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka (8 ofert) oraz Rainbow (6 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Turecka Riwiera, Lanzarote, Dżerba, Portugalia), co daje mu aż 11 wskazań (na ogólne 16), podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada słabiej niż przeciętna.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład czołowej siódemki organizatorów pozostał taki sam jak w poprzednim zestawieniu, ale zmianie uległa kolejność miejsc zajmowanych przez organizatorów. Największe dotyczyły obniżenia o dwie pozycje biura Rainbow będącego skutkiem dość istotnego wzrostu średniej ceny w jego ofercie i przesunięcia, jako rezultatu tej zwyżki, o jedną pozycję w górę zajmujących pozycję za nim biur Exim Tours i Sun & Fun.

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów jest podobny, a teraźniejszą różnicą w ich składzie jest obecność biura Ecco Holiday oraz brak nie przedstawiającego jeszcze oferty w terminach zimowych biura Net HolidayNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC
ceny przelotów na Wyspy Kanaryjskie mocno w górę

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu zimowego będzie ona
podobnie jak dla sezonu letniego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (28 połączeń w Ryanair i 11 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich od dwóch miesięcy widoczny był stopniowy spadek cen, które stały się w tym okresie wyraźnie niższe od odpowiednich cen zeszłorocznych (kolor zielony). Trend ten w ostatnich dwóch tygodniach uległ jednak zdecydowanemu odwróceniu, a ceny przekroczyły nawet poziom sprzed roku (kolor czerwony). Wynikać to może m.in. z ograniczenia liczby rejsów z 11 w sezonie poprzednim do 9 w obecnym, a także z możliwych rezerwacji bloków miejsc na niektórych połączeniach. Na pozostałych kierunkach średnia cen przelotów również przerwała trend spadkowy, ale w bardzo łagodny sposób, a średnie ceny cały czas pozostają niższe od adekwatnej średniej z poprzedniego sezonu (kolor zielony).

W ostatnim tygodniu w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich (Sardynia)
o 112 złotych, w niewielkim stopniu zwyżkowały ceny na kierunkach hiszpańskich o średnio 17 złotych, zaś mocniej rosły średnie ceny na kierunkach portugalskich i greckich (Ateny) o 70 i 121 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairW tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii pozostał już tylko jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (w ubiegłym sezonie zimowym było ich trzy
dwa na Teneryfę i jeden na Lanzarote). Jest to zapewne jeden powód silnego wzrostu cen przelotów na tę wyspę, a drugim prawie na pewno jest rezerwacja dużego bloku miejsc przez kontrahenta, na co wskazuje dość charakterystyczny przebieg reakcji formuł ustalających ceny, a który można było zaobserwować już w poprzednich sezonach.

Dla pozostałych kierunków wykres również pokazuje lekki spadek średnich cen przelotów, które jednakże nadal pozostają ponad poziomami zeszłorocznymi, co jest uwidocznione przez czerwone pole.

W liniach Wizzair bardzo istotnie podniosły się średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach hiszpańskich - o średnio 1042 złote, co ma bezpośredni związek z bardzo dużym rocznym wzrostem cen  przelotów na Teneryfę. Znacznie mniejsza była średnia zwyżka cen ma kierunkach włoskich
o 88 złotych, natomiast z zestawienia zniknęły kierunki portugalskie, z których tej w tym sezonie zimowym Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto z Warszawy i z Katowic).

Przebiegi cen bieżących i ich porównań rok do roku mogą w najbliższych sezonach zimowym i letnim przebiegać nieco inaczej niż dotąd, albowiem, tak jak wyprzedzająco informowaliśmy już od wielu miesięcy, tani przewoźnicy przejściowo wyraźnie wyhamowują tempo ekspansji na naszym rynku w zakresie rejsów na kierunkach turystycznych, na których liczba rejsów uległa zmniejszeniu i może nadal ulegać korektom. Najistotniejszą zmianą w tym sezonie zimowym jest redukcja liczby rejsów na Wyspy Kanaryjskie z 12 tygodniowo w sezonie 2017/18, do jedynie 8 w sezonie obecnym (skala redukcji oferowania miejsc wynosi około 1/3), w tym zupełna rezygnacja z połączenia na Lanzarote.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego