181210Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

181210Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


10.12.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Jak szybki może być obecny wzrost branży turystyki wyjazdowej...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Jaka może być rzeczywista koniunktura sprzedażowa w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej?

Sytuacja w branży stała się w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo ciekawa, głównie na skutek dużej dynamiki zjawisk decydujących o jej ogólnym obrazie takich jak: istotne przyspieszenie wzrostu branży jako całości, istotne przesunięcia pomiędzy pozycjami rynkowymi jakie zajmują poszczególni wiodący organizatorzy, bardzo istotne zmiany w popularności poszczególnych kierunków turystycznych wyjazdów wypoczynkowych Polaków oraz wreszcie wyjątkowo duża nierównowaga podażowo- popytowa, która miała miejsce w szczytowym okresie tegorocznego sezonu.

Do spraw minionych, a zwłaszcza przyczyn powstania ostatniej z wymienionych kwestii, nie tylko my, ale również główni, a może nawet wszyscy, aktorzy turystycznego rynku będą jeszcze niejednokrotnie wracać, ale wiele osób nurtuje bardziej bieżąca sprawa, a mianowicie jaka może być obecna rzeczywista dynamika sprzedaży imprez turystycznych w branży.

Na to pytanie nie ma łatwej i jednoznacznej odpowiedzi. Rzecz bowiem w tym, że jakość i zarazem spójność branżowej informacji systematycznie spada i to nie tylko bieżącej, ale również (w co przedstawicielom innych branż niełatwo uwierzyć) także historycznej. Jako przykład można przytoczyć sytuację, w której wiele osób wierzy lub jeszcze do niedawna wierzyło w zaledwie około 20-procentowy wzrost w branży, choć niemal wszystkie źródła wskazują na wzrost wyższy o przynajmniej 3/4, a niektóre nawet na jeszcze więcej.

W tej sytuacji powstaje zasadne pytanie jak można
nawet w przybliżeniu - ustalić bieżący wzrost sprzedaży w branży skoro tak trudno zgodzić się co do danych historycznych, w tym nawet sprzed dwóch sezonów?

Punktem wyjścia mogłyby być bieżące informacje z systemu MerlinX, gdyby nie fakt, że nie uwzględniają one wszystkich organizatorów, a pech chce, że często akurat tych, których wzrost istotnie przekracza średnią rynkową. Skutek jest taki, że dane o dynamice sprzedaży w systemie MerlinX odbiegają sporo in minus od danych dla branży jako całości. W rezultacie raporty z systemu MerlinX podają dane o wzroście w turystyce wyjazdowej o około 20 procent, a niemal jednoczesne dane z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) o blisko 40 procent, podobnie jak dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i z lotnisk, które dotyczą jednak jedynie, ale też zdecydowanie dominujących w branży wyjazdów czarterowych.

Wzrost? - gdzieś pomiędzy 0 a 40 procent

Obecna roczna dynamika sprzedaży podawana przez rzeczone raporty niewiele przekracza zero, a przed rokiem wynosiła około +30 procent, jednakże rzeczywisty wzrost był wtedy o ponad 10 procent wyższy. Takie liczby prowadzą do konkluzji, że
modelowo rzecz biorąc - tegoroczny wzrost powinien być na podobnym poziomie, gdyż odbywa się w warunkach lepszych parametrów dochodowych gospodarstw domowych oraz jednocześnie w warunkach lepszych wskaźników konsumenckich, w tym wyższej skłonności do dokonywania (lub rzeczywistego dokonywania) dużych zakupów, do których przynajmniej dla sporej części rodzin ciągle jeszcze należą zagraniczne wycieczki. Na pewne obniżenie dynamiki wzrostu działa jednak wyższa baza odniesienia, która powstała na skutek zdecydowanego zwiększenia liczby wyjazdów w minionym sezonie.

Poniżej przedstawiamy porównanie ważniejszych czynników wzrostu zamożności gospodarstw domowych oraz wskaźników konsumenckich mogących mieć znaczne odniesienie dla podejmowania decyzji o zakupie zagranicznych wycieczek. Porównanie dotyczy średniej wartości wskaźników z okresu ostatnich 3 miesięcy (listopad, październik i wrzesień) tego i poprzedniego roku, czyli okresu w którym realizowane były rezerwacje imprez turystycznych.

Wyjątkiem są dwie pierwsze pozycje dotyczące płac, które obejmują jedynie dwa wcześniejsze z wymienionych miesięcy, gdyż za listopad nie ma jeszcze danych. Warto zwrócić uwagę na drugą parę słupków od lewej, która reprezentuje skumulowane 6-9 miesięczne opóźnienie wzrostu płac realnych, jako modelowo najlepiej korelujące z możliwościami nabycia rodzinnego pakietu wycieczek dla nieco powyżej średnio sytuowanej rodziny.Najprostsze wnioski z wykresu (bardziej złożone ocierają się już o wyniki projektów badawczych) są takie, że skoro wszystkie wskaźniki są lepsze, a niektóre nawet istotnie lepsze, to obecna dynamika sprzedaży powinna być podobna lub tylko niewiele słabsza
z powodu efektu bazy z ostatniego, a nawet przedostatniego sezonu od dynamiki sprzedaży ubiegłorocznej. Tak jednak najprawdopodobniej nie jest. Pozostaje ona zapewne znacznie większa od zera, ale poniżej teoretycznych 40, a nawet 35 procent.

Powstaje zatem zasadne pytanie, jakie są czynniki, które negatywnie wpływają na poziom sprzedaży i spychają ją poniżej  teoretycznie uzasadnionego tempa wzrostu (tzw. wzrostu potencjalnego)?

Jest to jednak pytanie już na kolejne materiały tygodniowe, których pierwsza część jest zwykle poświęcana na tematy bardziej ogólne, w tym czynniki mające istotny wpływ na przebieg koniunktury w turystyce wyjazdowej

Bieżąca sytuacja sprzedażowa w branży świetle statystyk sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Zwiększa ona systematycznie swój udział w rynku
w tym w maju tego roku poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej statystyki i inne informacje mogą stopniowo coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

Nawiązując do pytań niektórych odbiorców materiałów informujemy, że informacje dotyczące rocznych dynamik sprzedaży wycieczek na danych kierunkach lub zbiorczych dla sezonów letniego lub zimowego nie dotyczą wewnętrznej sprzedaży w sieci Wakacje.pl, ale w branży jako całości. Statystyki Wakacji.pl służą w tym wypadku jako punkt wyjścia do przeliczeń pozwalających, wraz z danymi z innych źródeł, na określenie przybliżonego obrazu koniunktury i sprzedaży w branży.

Poziom sprzedaży lata wobec sprzedaży zimy na nowym rekordowo niskim poziomie

Tak jak zaznaczaliśmy już kilkakrotnie w poprzednich materiałach, silna presja biura TUI Poland z zakresie cen wycieczek sezonu letniego, przy jednocześnie wyraźnie mniej ofensywnej cenowo ofercie sezonu zimowego skutkuje zmianą relacji wielkości sprzedaży i przedsprzedaży obu tych sezonów w całości sprzedaży w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Bardzo atrakcyjna oferta letnia oferta TUI Poland sprzedaje się relatywnie lepiej niż zimowa, a że znaczna część oferty tego biura sprzedaje się w kanałach własnych, to w konsekwencji w większym stopniu znika ze statystyk niż sprzedaż zimy.

Rezultatem jest to, że sprzedaż lata waży w ogólnej sprzedaży znacznie mniej niż miało to miejsce w sezonie poprzednim. Odzwierciedleniem tego zjawiska jest bardzo niski wskaźnik udziału sprzedaży lata w sprzedaży ogółem, który różni się bardzo znacznie od jego wartości w odpowiednich tygodniach ubiegłego roku. Udział ten pozostaje na bardzo niskim poziomie, a różnica pomiędzy sytuacją w sezonach obecnym i minionym wraz z upływem czasu stopniowo się pogłębia. W ostatnich trzech tygodniach proces ten stał się jeszcze bardziej widoczny, gdyż uciekającemu w górę wskaźnikowi zeszłorocznemu zaczęły towarzyszyć wyraźne spadki jego wartości bieżących.


Sytuacja ta jest przedstawiona na poniższym wykresie, który pokazuje udział sprzedaży lata w sprzedaży ogółem w poszczególnych tygodniach obecnego (słupki) i ubiegłego roku (linia) według stanów do 9 grudnia tego rokuPewnym merytorycznym problemem staje się jednak skala tego zjawiska, która
jak już wyżej zaznaczono - w ostatnim czasie wyraźnie przybrało na sile. Generalnie rzecz biorąc stopniowe słabnięcie udziału sprzedaży lata w tym sezonie na tle sezonu ubiegłego może wskazywać na stopniowo rosnące „przechwytywanie” ofert letnich przez biuro TUI Poland, które w statystykach sprzedaży agencyjnej nie znajduje odzwierciedlenia. Proces ten jest zapewne wspierany rozpowszechnianiem się (dyfuzją) poglądów konsumentów, że przed zakupem wycieczki, warto sprawdzić co w danej materii oferuje biuro TUI Poland.

Dobra sprzedaż TUI Poland nie tłumaczy wszystkiego

Rzecz jednak w tym, że z przeliczeń wynika, że do realizacji aż takiej skali „znikania” z łącznych statystyk sprzedaży tej części, która dotyczy wyjazdów letnich, udział biura TUI Poland w ogólnej sprzedaży lata musiałby przekraczać - i to wcale nie w stopniu nieznacznym - barierę 50 procent. Nie jest to w obecnej sytuacji rynkowej całkowicie wykluczone lecz mimo wszystko dość mało prawdopodobne.

Tak więc nie odrzucając takiej hipotezy rozsądniejsze wydaje się jednak poszukanie dodatkowego wytłumaczenia tego anormalnie niskiego udziału sprzedaży lata w całości sprzedaży nowego sezonu.

Najprostszym możliwym wnioskiem jest przyjęcie założenia o najprawdopodobniej bardzo dobrej sprzedaży w kanałach własnych dwóch pozostałych liderów polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej, czyli biur Itaka i Rainbow. Jako, że statystyki portalu Wakacje.pl są stosunkowo dobrym odzwierciedleniem ogólnopolskiej sprzedaży agencyjnej (z pewnym niedoważeniem obszarów tzw. Polski B), to jednak nie dostrzegają sprzedaży internetowej oraz sieciowej wymienionych wyżej podmiotów. W środkowej i głównej fazie sprzedaży sezonu nie ma to istotniejszego znaczenia, ale w fazie inicjalnej, czyli zwłaszcza w pierwszej fazie first minute najprawdopodobniej ma i to dość znaczące.

Nie ma przy tym większego znaczenia, że oba wymienione biura oferują obecnie rozsądne ceny, wobec czego ich sprzedaż nie wyróżnia się również jakąś ekstraordynaryjną dynamiką. Oba liczone razem mają dostatecznie wysoki udział w ogólnej sprzedaży, aby nawet umiarkowane przesunięcia w proporcjach pomiędzy udziałami kanału agencyjnego i pozostałych mogły mieć dość istotne znaczenie dla przebiegu sprzedaży w tym pierwszym odzwierciedlanym w statystykach.

W dalszych fazach sezonu trend zmiany proporcji zanika, a w fazie późnej kanał agencyjny może nawet zyskiwać ze względu na swoją dobrą obecność w obszarach tzw. Polski B.

Proces przebiegu udziału sprzedaży lata w sprzedaży ogólnej będziemy regularnie obserwować chociażby dlatego, że pomimo opisanych wyżej zależności, łączy się on jednak w bardzo dużym stopniu z kwestią bardzo intensywnej konkurencji cenowej która stanowi w chwili obecnej prawdopodobnie najbardziej kluczowy problem dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Mocne przyspieszenie i klarowne przodownictwo kierunków greckich

Poniżej przedstawiamy wykres zmian udziałów najważniejszych kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej w przedsprzedaży sezonu letniego (kwiecień 2019-październik 2019) w okresie ostatnich dziewięciu tygodniZwracają na nim uwagę głównie dwie kwestie. Pierwszą jest zdecydowane przyspieszenie sprzedaży Grecji począwszy od końca trzeciej dekady października, a później jej stabilizacja, ale na niższym od ubiegłorocznego poziomie (co pokazuje następny wykres), a drugą dość systematyczny spadek udziałów rynkowych Turcji oraz Bułgarii. Okres wzrostu pozycji Grecji (po 21 października) można wiązać z wprowadzeniem do sprzedaży oferty wiodącego biura specjalizującego się w sprzedaży tego kierunku Grecos Holiday. Ma ono swoich zdeklarowanych zwolenników, którzy wstrzymując się z zakupem wyjazdów na kierunki greckie wytworzyli na nich istotny popyt odłożony. Po wprowadzeniu oferty do sprzedaży uległ on uwolnieniu i wywołał skutek w postaci zdecydowanego przyspieszenia sprzedaży wycieczek do Grecji. Po kilku tygodniach, w których odłożony popyt uległ zrealizowaniu, sprzedaż Grecji ukształtowała się już na bardziej naturalnym poziomie przy obecnych realiach rynkowych. Obecnie popyt na Grecję podtrzymywany jest również przez stosunkowo atrakcyjną i zdywersyfikowaną ofertę biura Itaka (patrz dalej w tym materiale).

Sprzedaż Turcji statystycznie osłabiana przez dobrą sprzedaż u liderów turystyki

Nieco zaskakującą sprawą, która jest też widoczna na następnym wykresie, jest pozostająca w dość systematycznym trendzie spadkowym sprzedaż Turcji. Łączy się ona prawdopodobnie z kwestią omówioną już powyżej, czyli z nieuwzględnianiem w statystykach części sprzedaży generowanej w kanałach własnych. Można założyć, że duża część Turcji sprzedaje się obecnie nie tyle w Polsce B, ale w większych środkach miejskich, gdzie agenci odgrywają relatywnie mniejszą rolę, a rezultatem jest nieco ograniczona rola Turcji w statystykach. Z taką tezą korespondują wypowiedzi Piotra Henicza wiceprezesa biura Itaka, który wielokrotnie podkreślał bardzo dobrą bieżąca sprzedaż Turcji w tym biurze. Bardzo prawdopodobne, że podobny jest również rozwój sytuacji sprzedażowej w biurze Rainbow, a zwłaszcza w biurze TUI Poland.

Statystyki Bułgarii pod presją ofensywnej oferty TUI Poland

Sprzedaż Bułgarii również nie zachwyca, i to zarówno w statystykach portalu wakacje.pl, jak też w raportach z systemu MerlinX. Prawdopodobnie jest to jednak efekt podzielony miedzy różne biura, a głównie rezultat wyjątkowo korzystnej oferty biura TUI Poland na tym kierunku. Powoduje to generalne przesunięcie sprzedaży Bułgarii do tego biura, w tym do jego kanałów własnych, co w konsekwencji wpływa ujemnie na raportowaną wielkość sprzedaży w obu wcześniej wymienionych źródłach danych, a w szczególności w raportach bazujących na danych z systemu MerlinX.

Kolejny wykres pokazuje przebieg różnic rynkowych udziałów przedstawionych na poprzednim wykresie wobec sytuacji w tych samych tygodniach przed rokiemWidoczne jest na nim, że sprzedaż Grecji zniwelowała już w dużym stopniu „zapóźnienie” sprzedażowe z okresu sprzed czterech tygodni. Udziały rynkowe Turcji nieco zwolniły trend spadkowy, ale ich wielkość spadła jednak poniżej poziomów ubiegłorocznych (patrz wyżej) lecz trzeba pamiętać, że w pierwszym okresie first minute były one prawdopodobnie na zbyt wysokim poziomie. Z kolei sprzedaż Bułgarii pozostaje wyraźnie słabsza od danych sprzed roku, ale tempo utraty dystansu do poziomów osiąganych w ubiegłym sezonie uległo już praktycznie zahamowaniu.

II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Ponieważ zestawienia są sporządzane obecnie co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz piąty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 6 grudnia z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 29 listopada, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 7 grudnia 2017 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny spadły o 20 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny rosły o 8, 18, 5, 20 i 23 złote, a wcześniej spadały o 20 i 13 złotych). Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano na Chalkidiki - o 122 złote oraz na Majorce i Korfu
o 87 i 74 złote. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Cyprze o 79 złotych oraz na greckiej wyspie Kos i Synaju o średnio 59 i 26 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również spadały o odpowiednio 12 i 52 złote.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej lotniczej turystyce wyjazdowej, które są też przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych z Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł wyraźnie silniejszy od przeciętnej (czyli od 20 złotych) spadek cen wycieczek na kierunkach kanaryjskich, który wyniósł średnio 68 złote, podczas gdy przed tygodniem i dwoma tygodniami notowano tam wzrosty o 7 i 33 złote. Znacznie bliższe przeciętnej były spadki cen na kierunkach greckich i tureckich, które wyniosły średnio 30 i 13 złotych. W ostatnich dwóch tygodniach ceny w Grecji rosły o 24 i 3 złote, a w Turcji spadły o 14 i wzrosły o 2 złote.

Kosmetyczny wzrost cen odnotowano w Bułgarii, gdzie wzrosły one o średnio 2 złote
w dwóch wcześniejszych tygodniach spadły one o 24 i 11 złotych, a bez zmian pozostały średnie ceny wycieczek na kierunkach egipskich, na których przed tygodniem ceny spadły o 11 złotych, a przed dwoma solidnie wzrosły o 122 złote. W tym roku ceny Egiptu nadal wyraźnie przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jedną z przyczyn zdecydowanie drożejącego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju, a na relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii duży wpływ ma bardzo nisko wyceniana oferta biura TUI Poland.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 46 złotych (w poprzednim tygodniu ceny rok do roku były niższe o 19 złotych, ale w tygodniach wcześniejszych były wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 oraz 57 złotych). Jest to na progu sprzedaży sezonu sytuacja nieco inna niż miało to miejsce w pierwszym tygodniu grudnia 2017, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była dość istotnie niższa - o 71 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, aczkolwiek wpływ ten jest znacząco mniejszy niż zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących - z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu już tylko niewiele wyższa niż przed rokiem (2,59  wobec 2,46 zł/litr, czyli o 5,3 procent). W tej sytuacji na zwyżkę kosztów mocniej działał kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 2,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego zgodnie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek w stopniu wyraźnie łagodniejszym niż w ostatnich tygodniach sezonu letniego 2018 i w ostatnich zestawieniach z tego sezonu, czyli o około 60/70 złotych (poprzednio 90/100, również o 90/100 złotych oraz o 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się sytuacja najistotniejszego wzrostu średnich cen wycieczek na stopniowo coraz popularniejszych mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w  Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 290 i 199 złotych. Jest to nadal sytuacja całkowicie odwrotna niż w tym samym okresie roku ubiegłego, gdyż oba te kierunki notowały wówczas największe spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 341 i 122 złote.

W dość podobnym jak przed rokiem stopniu i jednocześnie zbliżonym do przeciętnej (czyli do 46 złotych) podniosły się ceny wycieczek do Grecji i Bułgarii ze wzrostami cen o 52 i 28 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 41 i spadły o 16 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 123 złote, zaś przed tygodniem i dwoma również były niższe o 150 i 130 złotych. Podobnie jak w przypadku Egiptu i Turcji jest to sytuacja odwrotna do tej sprzed roku, gdyż średnie ceny na tym kierunku wzrosły wówczas w ujęciu rocznym o 45 złotych, czyli w największym stopniu wśród wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej.

Z mniej masowych kierunków wyraźnie największe wzrosty średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano w  Portugalii i w Tunezji
o 129 i 102 złote, bardzo podobna jak w ostatnich tygodniach była skala zwyżki cen w Albanii o 34 złote, a na pozostałych kierunkach, czyli na Majorce, w Maroku oraz na Cyprze i Malcie ceny były niższe o odpowiednio 265, 92, 36 i symboliczne 5 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal najwyraźniej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Grecji i Turcji
o 93 i 77 złotych, zaś wyraźnie mniejszy wzrost notowała Bułgaria o średnio 12 złotych. Umiarkowanie tańszy niż przed dwoma laty był Egipt o 51 złotych, a największy był w tym ujęciu spadek cen na kierunkach kanaryjskich i tunezyjskich o 78 i 277 złotych.

Warto zauważyć, że w porównaniu z burzliwym okresem czerwiec
wrzesień amplitudy rocznych i bieżących zmian cen zdecydowanie zmalały, co traktować można jako jeden z ważnych symptomów powrotu do poprawy równowagi rynkowej i stabilizacji cen na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

3. W porównaniach ofertowych cen biur podroży to w obecnym zestawieniu zdecydowanie największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsza w zakresie tych samych hoteli o około 170 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że w zakresie pełnej palety obiektów, czyli z uwzględnieniem nowych hoteli wprowadzonych do oferty i hoteli z niej usuniętych średnia roczna zniżka cen jest o około 100 złotych mniejsza. Zniżki cen w ujęciu rocznym wykazują też oferty biur 7islands i Exim Tours, które są mniej kosztowne o około 130 i 60 złotych niż przed rokiem. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie w poprzednim sezonie w granicach od 35 do 338 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal utrzymuje  biuro TUI Poland z wysoką liczbą 44 ofert (przed rokiem 30, a przed dwoma 23 takie oferty) przed biurami Itaka z liczbą 33 ofert (przed rokiem 34, a przed dwoma laty 28 takich ofert) ora biurem Exim Tours - 16 ofert (przed rokiem 15, a przed dwoma laty 12 takich ofert). Warto zaznaczyć, że w tym ujęciu przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest tym większa, im niższa jest kategoria oferowanych hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji zwrotu tego organizatora w kierunku klienta bardziej masowego i może wiązać się z nastawieniem na wykorzystanie efektów pro-społecznej polityki obecnego rządu.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr
7 ofert i TUI Poland -5 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka aż 15 ofert oraz TUI Poland i Grecos Holiday - 9 i 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland 11 ofert oraz Itaka 9 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr 6 ofert oraz TUI Poland  4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka i Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne jedynie w zestawieniach pierwszej fazy first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Piąte zestawienie w sezonie Lato 2019
podobnie jak wszystkie poprzednie z bardzo wyraźną przewagą otwiera biuro TUI Poland, choć przewaga ta nieznacznie zmalała z powodu niewielkich zwyżek cen w tym biurze o około 40 złotych w okresie ostatnich dwóch tygodni. Największą zmianą w zestawieniu jest awans biura Itaka o 4 pozycje, który wynika z dość istotnej średniej zniżki oferowanych cen w okresie 2 tygodni o około 50 złotych przy jednoczesnych jedynie nieznacznych korektach cen u konkurentów. Natomiast skład pierwszej siódemki organizatorów pozostał identyczny jak w poprzednim zestawieniu dotyczącym sezonu letniego, czyli sprzed dwóch tygodniDla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której
podobnie jak w wielu późniejszych przodowały biura Itaka oraz Grecos Holiday. Warto zwrócić uwagę na wysoką, ale nie tak silną jak obecnie pozycję TUI Poland, oraz na niższą od obecnej pozycję biura Coral Tavel WezyrNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC
w liniach Ryanair ceny na kierunkach turystycznych w dół, a w Wizzair odwrotnie

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 20 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Obecnie wprowadzamy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) będzie powstawał na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych będzie przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich od września widoczny był stopniowy wzrost cen, który w ostatnim czasie przeszedł w dość wyraźny ich spadek, który ostatnio uległ jeszcze lekkiemu pogłębieniu. Ponieważ przed rokiem ceny przelotów nieco wzrosły, to różnica pomiędzy nimi uległa zwiększeniu na co wskazuje rozszerzające się pole w kolorze zielonym.  

Na pozostałych kierunkach średnia cen rejsów na kierunkach turystycznych również wykazała spadek, co przy względnie stabilnych cenach ubiegłorocznych również skutkuje powiększeniem i tak już znacznego zielonego pola reprezentującego skalę spadku cen wobec ich poziomu sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich
o 495 złotych, w mniejszej skali zniżkowały ceny na kierunkach hiszpańskich i bułgarskich o średnio 262 i 247 złotych, a w jeszcze nieco mniejszym stopniu spadły ceny rejsów do Włoch i Grecji o 198 i 182 złote.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairW niniejszej informacji tygodniowej wykresy cen dla wylotów w sezonie letnim (pierwszym tydzień sierpnia 2019) - tak jak anonsowaliśmy wcześniej - zostały uzupełnione ich przebieg w tanich liniach Wizzair. Obejmują one identyczny okres jak w przypadku linii Ryanair i będą
podobnie jak w poprzednim sezonie przedstawiane co dwa tygodnie.

Dla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic, możemy zaobserwować ciekawą sytuację. Od mniej więcej połowy października ceny na tym kierunku gwałtownie wzrosły, co może sugerować reakcję formuł regulujących ceny na rezerwacje bloków miejsc przez organizatorów. Z dość podobną sytuacją mamy do czynienie również w sezonie zimowym, z tym że w tym przypadku ceny wzrosły o około półtora miesiąca wcześniej.

Obecnie od około miesiąca ceny sierpniowych wylotów na Teneryfę utrzymują się na stałym i bardzo wysokim poziomie. Ponieważ w odpowiednich tygodniach ubiegłego roku kształtowały się one na poziomie znacznie niższym powstał skutek w postaci bardzo rozległego czerwonego pola. Ponieważ wzrost cen jest znacznie wyższy niż kosztów (np. paliwa) możnaby wnioskować o bardzo wysokiej marżowości i zyskach przewoźnika na tej trasie. Bardziej uprawniony wydaje się jednak wniosek, że przy takiej cenie może dochodzić do sprzedaży jedynie sporadycznie i w przyszłości (śladem ubiegłego sezonu) ceny mogą znacznie się obniżyć.

Bardziej „zwyczajna” jest na razie sytuacja w zakresie średniej ceny na pozostałych kierunkach turystycznych. Początkowo była ona dość istotnie niższa od poziomów ubiegłorocznych, ale od mniej więcej połowy października weszła w wyraźny trend wzrostowy i obecnie przekroczyła poziom z tego samego okresu przed rokiem, co obrazuje niewielkie czerwone pole.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach hiszpańskich
o średnio 266 złotych, w mniejszej skali zwyżkowały ceny rejsów do Bułgarii o średnio 134 złote, zupełnie niewiele podniosły się ceny przelotów  do Grecji i Włoch o 60 i 29 złotych, a spadły do Portugalii o średnio 15 złotych.

Rozpatrując przyszłe możliwe trendy cenowe u tanich przewoźników należałoby brać pod uwagę ograniczenie liczby rejsów na kierunkach kanaryjskich (liczoną łącznie) z dziesięciu w poprzednim sezonie letnim do sześciu w sezonie obecnym, zawieszenie przez Ryanair (prawdopodobnie przejściowo) niektórych tras np. do Grecji - na Korfu (z Katowic i Rzeszowa) i do Chanii (z Katowic), czy Bułgarii
do Burgas (z Rzeszowa), ale też niedawno ogłoszone dodanie nowych tras przez obu przewoźników z Krakowa (nowa baza linii Wizzair) licząc łącznie: 6 nowych rejsów do Bari, 4 do Katanii, a  Ryanair samodzielnie: po 2 do Rimini i Salonik oraz zwiększenie z 3 do 4 liczby połączeń do Alicante (czyli w tym przypadku w zasadzie powrót do sytuacji sprzed 2 i 3 sezonów).


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego