210625Analiza Cen LATO cz.2 - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

210625Analiza Cen LATO cz.2

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


25.06.2021 - ANALIZA INFORMACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA BRANŻĘ TURYSTYCZNĄ

Część 3: 2020 - pandemiczny rok strat i ujemnych rentowności polskich touroperatorów


foto: Business photo created by freepik - www.freepik.com


Przedstawiamy trzeci z serii kilku materiałów traktujących o roku 2020 w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Powstały one na bazie ankiet zebranych od wiodących polskich organizatorów podobnie jak miało to miejsce każdej wiosny w kilku latach poprzednich. Wyjątkiem od tej tradycji był rok poprzedni, którego 10 miesięcy (marzec-grudzień) przebiegały w całkowicie anormalnych i wyjątkowo niekorzystnych warunkach dla działalności branży turystycznej.

Pierwszy materiał traktował o obrazie branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej w minionym sezonie jako całości, natomiast drugi przedstawiał sytuację największych 12 organizatorów pod względem zrealizowanych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych oraz liczby obsłużonych klientów, przy czym w tym drugim przypadku wzięto pod uwagę te same dwanaście czołowych biur podróży z największymi przychodami ze sprzedaży imprez.

Niniejszy materiał przedstawia według bardzo podobnego schematu poziomy zysków netto, rentowności netto (jako relacja zysku netto do przychodów imprez turystycznych) oraz zysku netto przypadającego na jednego klienta.

Rok 2020 był dla turystyki wyjazdowej wyjątkowo niekorzystny z powodu drastycznych nieraz obostrzeń w podróżowaniu wywołanych pandemią koronawirusa. Zdecydowanie ograniczyły one biurom podróży możliwości prowadzenia efektywnej działalności oraz w skali adekwatnej do posiadanych zasobów kadrowych. Sytuacja ta spowodowała, że wszystkie wcześniej wymienione wskaźniki po raz pierwszy w ostatnich dwudziestu latach przybrały wartości ujemne i tym samym były one zdecydowanie najbardziej niekorzystne w minionych dwóch dekadach.

TUI Poland nadal tajemnicze …

Sygnalizowanym już wcześniej problemem przeszkadzającym w skompletowanym przedstawianiu danych o branży jest niechęć do ich udostępnienia przez czołowe obecnie krajowe biuro podróży, czyli TUI Poland. Już w poprzednim materiale, mając do wyboru całkowite pominięcie tego organizatora w zestawieniu lub oszacowanie osiągniętych prawdopodobnie rezultatów biznesowych wybraliśmy tą drugą wersję. Również obecnie oszacowaliśmy poziom zysku netto (i kolejne wielkości od niego pochodne), dla którego punktem wyjścia było założenie, że poziom rentowności biura TUI Poland w ostatnim sezonie był zbliżony do rentowności pozostałej części branży organizującej zagraniczne wycieczki lotnicze.

TUI Poland sprzedawał w 2020 roku wycieczki generalnie taniej niż cała pozostała część organizatorów. Dla wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu sierpnia dotyczyło to okresu do połowy kwietnia i po około dwumiesięcznej przerwie również okresu tzw. last minute. Podobna sytuacja miała miejsce dla wyjazdów realizowanych we wrześniu i październiku.

Można jednak zakładać, że organizator ten ponosił również przeciętnie niższe niż inne biura koszty usług hotelowych, gdyż po części miał możliwości korzystania z obiektów Grupy TUI, w których warunki rozliczeń mogły być korzystniejsze niż dla przeciętnych kontrahentów zewnętrznych. W tych warunkach przyjęto, że obie wielkości w przybliżeniu się równoważą, co prowadzi do podobnych marż i podobnej rentowności w prowadzonej działalności organizowania wyjazdów turystycznych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zysków netto dla 11 z 12 czołowych touroperatorów branży pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych. Nie przedstawiamy wyniku biura Ecco Holiday, gdyż w dominującym stopniu nie pochodzi on z realizowanej sprzedaży imprez turystycznych, ani z innej działalności turystycznej.Na wykresie widoczne jest, że cała dwunastka największych organizatorów (pod względem przychodów z imprez turystycznych) poniosła straty. Łączna strata branży (organizatorzy, którzy odpowiedzieli na ankietę) wyniosła 172,7 mln złotych. W ostatnim „normalnym” roku w turystyce wyjazdowej (2019) te same biura podróży wykazały 139,2 mln zysku netto. Niższy był poziom zysku branży w roku 2018, który wyniósł 60,5 mln złotych, gdy z powodu bardzo znacznej nierównowagi rynkowej (nadpodaż wycieczek) duża część organizatorów poniosła straty. Wyższe były zyski branży w latach 2015-2017, które wyniosły odpowiednio 141,4, 147 i 131 mln złotych.

Straty branży organizatorów turystyki wyjazdowej były w sposób oczywisty konsekwencją pandemii koronawirusa. Przez większą część przedsprzedaży organizatorzy starali się utrzymywać racjonalny poziom cen, ale mniejszy niż oczekiwano popyt doprowadzał w końcowym okresie do konieczności znacznych obniżek cen wycieczek. Ponieważ w okresie pandemii klienci zwlekali z rezerwacją wycieczek relatywnie dłużej niż zwykle, generowało to znaczną sprzedaż w okresie gdy ceny były już znacznie obniżone. Rezultatem były znaczące straty organizatorów w ostatniej fazie sprzedaży, które w podobny sposób występowały w kolejnych miesiącach sprzedaży.

Obrazuje to poniższy wykres, który był już przedstawiany w poprzednim materiale dla zobrazowania ujemnego wpływu spadających cen na obniżenie się poziomu przychodów. Większy był jednak ich wpływ na spadek realizowanych przez touroperatorów marż i w konsekwencji osiąganych przez nich wyników.Kolejny wykres przedstawia poziomy rentowności osiągnięte w minionym roku przez organizatorów. Konsekwencją ujemnych wyników (strat) są ujemne rentowności pierwszej jedenastki wiodących biur podróży.Organizatorzy, którzy odpowiedzieli na ankiety zanotowali łączną rentowność netto w wysokości minus 7,17 procent. W roku 2019 wyniosła ona dla nich +1,54 procent, w bardzo słabym dla branży roku 2018 +0,59 procent, a w latach 2015-2017 odpowiednio +1,84, +2,28 oraz +1,54 procent.

Ostatni wykres przedstawia średni wynik zrealizowany w złotych na pojedynczym kliencie przez tych samych jedenastu organizatorów.Ankietowane biura podróży odnotowały straty na przeciętnym obsłużonym kliencie. Generalnie można powiedzieć, że jej poziom jest mniejszy w biurach mających duży udział wycieczek egzotycznych (Best Reisen) i w biurach dużych (korzyści skali). Pewnym szczególnym przypadkiem jest biuro Rainbow, które posiada już dość istotny segment hotelowy, który w specyficznym roku 2020 nie mógł być z powodów czysto obiektywnych odpowiednio wykorzystany i dołożył się w rachunku skonsolidowanym do straty na przeciętnym kliencie, która łącznie osiągnęła 428 złotych straty.

Wynik jednostkowy biura Rainbow, który obejmuje prawie wyłącznie wyniki na działalności touroperatorskiej (czyli bez np. hoteli) jest korzystniejszy i wynosi niecałe minus 303 złote na przeciętnym kliencie.

Pokrewna sytuacja występuje również w biurze LogosTour, w którym również funkcjonuje segment hotelowy i które również  pokazuje znaczną stratę wygenerowana na pojedynczym kliencie. Na tych przykładach ujawniają się ryzyka prowadzenia działalności hotelowej. Przy funkcjonujących i dobrze obłożonych obiektach jest to działalność przyzwoicie lub nawet bardzo rentowna (np. firma hotelowa Riu), ale w przypadku słabego lub niemal zerowego obłożenia szybko dają znać o sobie koszty stałe takiej działalności.

Branża (ankietowani organizatorzy) poniosła w roku 2020 średnią stratę na kliencie w wielkości minus 198 złotych. W roku 2019 wynik na kliencie był dodatni i wynosił + 46 złotych, a w bardzo niekorzystnym roku 2018 + 15 złotych. W latach 2015-17 realizowany na przeciętnym kliencie wynik wynosił odpowiednio + 50,+  63 i + 44 złote.

W kolejnym materiale przedstawimy sytuację biur w obszarze posiadanych funduszy własnych i związanej z nimi stabilności finansowej poszczególnych biur podróży.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego