Wiadomości - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Exim Tours z nowym ratingiem

Opublikowany przez Andrzej Betlej w Firmy w turystyce · 2/3/2018 08:09:22
Exim Tours z nowym ratingiem
opublikowano również na portalu turystycznym Rzeczpospolitej

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA sporządzający r.a.t.i.n.g.i biur podróży przyjął już po sezonie letnim 2013 roku zasadę, że będą one aktualizowane na bieżąco, jeśli pojawią się wiarygodne i ważne informacje uzasadniające korekty ocen danego organizatora (patrz: „Reagujemy na bieżąco" w tekście „Citron Travel na czerwonym polu").

Wypełniając to zobowiązanie, chcieliśmy z przyjemnością zakomunikować, że otrzymaliśmy ostateczne wyniki działalności za lata 2015-2016 oraz wstępne za rok 2017 od biura podróży Exim Tours. Informacje te pozwoliły ustalić historyczne r.a.t.i.n.g.i za dwa wcześniejsze lata obrotowe oraz przede wszystkim aktualny r.a.t.i.n.g. wraz z jego perspektywą ustalony już na bazie najnowszych rezultatów działalności organizatora za rok obrotowy 2017.

Nieco o historycznych dokonaniach Exim Tours

Exim Tours to bardzo zasłużone biuro dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, które działało jak Exim Tours sp. z o.o. na naszym rynku już od roku 1996. Kluczowym wydarzeniem w historii organizatora było nabycie w maju 2012 roku przez niemiecki koncern handlowy REWE pakietu 51 procent udziałów w grupie biur podróży Exim Tours w skład której wchodziła również polska spółka. Obecnie polski organizator nadal działa w ramach dywizji turystycznej koncernu (
DER Touristik Köln GmbH), która bezpośrednio lub pośrednio (poprzez Exim Holding A.S.) udziela mu wsparcia biznesowego i finansowego.

Historycznie rzecz biorąc Exim Tours odgrywał zauważalną rolę w polskiej turystyce wyjazdowej już na początku poprzedniej dekady. W roku 2001 organizator zajmował w branży pod względem przychodów 10 miejsce za biurami Wezyr oraz Itaką (sic!). Apogeum swojego znaczenia w branży biuro osiągnęło w 2009 roku, gdy przy przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych w wysokości 306,8 mln złotych zajęło 4 miejsce za biurami Itaka, Triada i TUI Poland, a przed Alfa Star i Rainbow. W roku 2010 było szóste za Alfa Star i Wezyrem, a w latach późniejszych zajmowało najczęściej 8 pozycję. Tak też było w roku 2016, gdy biuro z przychodami z turystyki na poziomie już tylko 84,4 mln złotych było również ósme za biurami Neckermann Polska i Net Holiday, a wyprzedzało Grupę Almatur.

Mała dywersyfikacja i splot feralnych wydarzeń mocno zaszkodziły organizatorowi

Tak znaczny spadek wielkości sprzedaży organizatora oraz jego pozycji w branży w dużej mierze wynikał z zasadniczych zmian w strukturze geograficznej wyjazdów Polaków. Exim Tours był bardzo mocno zaangażowany na rynkach egipskim, tureckim i w Tunezji, czyli akurat tam, gdzie z powodu splotu niekorzystnych wydarzeń, które zapoczątkowała arabska wiosna zaczęto notować spadek ruchu turystycznego. Tego niekorzystnego okresu nie wytrzymało szereg biur podroży jak np. 15 mniejszych i średnich w pamiętnym dla turystyki roku 2012, które ogłosiły wówczas niewypłacalność, czy biuro Alfa Star, które ogłosiło ją w sierpniu 2015. Apogeum turystycznej dekoniunktury na tych kierunkach nastąpiło jednak dopiero w 2016 roku po szeregu bardzo znaczących zdarzeń terrorystycznych, które zniechęciły dużą część turystów do wyjazdów w wymienione rejony.

W takich warunkach działalności biuro Exim Tours notowało straty, które nakładając się na siebie spowodowały powstanie ujemnych funduszy własnych w wysokości 22,1 mln złotych.

Nadszedł wiatr koniunkturalnej odnowy

Karta odwróciła się w roku 2017, gdy wahadło dynamiki wyjazdów turystycznych zaczęło się wychylać z Zachodu na Wschód wspierane zarówno zmniejszaniem się obaw turystów przed niebezpiecznymi wydarzeniami, jak też napływem na rynek dużej fali (blisko 400 tysięcy) nowych turystów. Wprawdzie mogli sobie oni już pozwolić na zagraniczne wycieczki, ale ze względów ekonomicznych w znacznej mierze ograniczone do kierunków tańszych (Bułgaria Egipt, Turcja i w mniejszym stopniu Tunezja), ale oferujących satysfakcjonujący poziom jakości.

Tę nową sytuację strategicznie i biznesowo trafnie zdiagnozował Exim Tours profilując program w większym stopniu nakierowany na odradzające się kierunki, oraz na oferty w znacznym stopniu budżetowe, czyli obejmujące hotele średnich i niższych kategorii. Bardzo podobnie postąpił TUI Poland, co pozwala przypuszczać, że koncepcje biznesowe powstawały na skutek podobnych przemyśleń dyskutowanych na linii organizator
centrala. Jeśli tak, to jest to czynnik pozytywny stabilizujący realizację trafnej koncepcji i pozwalający oczekiwać wsparcie w razie chwilowych zachwiań koniunkturalnych powodowanych niespodziewanymi zdarzeniami.

R.a.t.i.n.g. - zdecydowanie lepsze wyniki za 2017 rok

Exim Tours zanotował w 2017 bardzo wysokie kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w Bułgarii i w Egipcie i ponad czterokrotny w Tunezji (ale od niskiej bazy). Zmiana w Turcji była mniejsza, ale spowodowana była brakami miejsc w samolotach czarterowych - patrz tekst: http://turystyka.rp.pl/artykul/1354872-Exim-Tours-bije-sie-o-siodme-miejsce.html

Kierunki te walnie przyczyniły się do wzrostu przychodów touroperatora z turystyki o prawie 50 procent (do 126,4 mln złotych) i do wypracowania pierwszego od kilku lat zysku netto w wysokości 864 tysięcy złotych. Liczba klientów organizatora zwiększyła się z 35 do 55 tysięcy, czyli o imponujące 57 procent. Z powodu niedoborów miejsc czarterowych biuro korzystało w znacznym stopniu z rejsów tanich linii i w rezultacie udział tych dwóch typów przewozów lotniczych był mniej więcej równy.

W międzyczasie organizator został dokapitalizowany, co łącznie z zyskiem wyprowadziło poziom funduszy własnych na koniec 2017 roku na dodatnią wielkość ponad 2,8 mln złotych. Obecne wielkości pozycji bilansowych i rachunku wyników za dwa ostatnie lata obrotowe oraz uwzględniane w procedurze czynniki dodatkowe pozwalają - zgodnie z metodologią stosowaną od 2012 roku z późniejszymi uzupełnieniami - na ustalenie obecnego poziomu r.a.t.i.n.g.u organizatora na BB-.

Perspektywa: prognozy na 2018, co najmniej równie pomyślne

Przedstawione przez organizatora plany działalności na rok 2018 zakładają dalszą szybką ekspansję na tych kierunkach, które są obecnie na fali wysokiego wzrostu z dołączeniem do nich Turcji w tempie podobnym do uzyskanego w roku ubiegłym, czyli blisko +50 procent. Oznacza to zwiększenie przychodów do około 180 mln złotych, a liczby klientów imprez lotniczych do 82 tysięcy.

W tym sezonie organizator oferuje relatywnie bardziej atrakcyjne ceny niż w sezonie poprzednim, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo pełnej realizacji założonych programów i innych celów biznesowych. W okresie obecnym Exim Tours jest (obok TUI Poland) przekrojowym liderem atrakcyjności ofert w segmencie ekonomicznym, a zwłaszcza dotyczy to Malty (lider kierunku jako całości), Cypru, Dżerby, Majorki i Synaju.

Strategia ubezpieczona przez dążenie do upodabniania się rynków

Ważnym elementem dla przynajmniej średnioterminowego powodzenia przyjętej przez biuro Exim Tours biznesowej strategii większego nacisku na kierunki wschodnie i segment ekonomiczny jest fakt, ze struktura geograficzna wyjazdów Polaków dość znacząco odbiega od prezentowanej w innych niezbyt zasobnych ekonomicznie państwach naszego regionu. Dla wielu osób nie jest już zaskoczeniem, jak wielka liczba Rosjan wyjeżdża do Turcji, ale już zaskoczeniem mogą być dane, które są publikowane przy okazji nieodległego już giełdowego debiutu biura Novaturas. Posiada ono około 44 procent udziału w rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej krajów nadbałtyckich, a więc jest wysoce reprezentatywne dla branży jako całości.

Struktura wyjazdów w tym biurze jest w zdecydowanie większym stopniu oparta na wyjazdach do Turcji, a także do Egiptu i Bułgarii niż ma to miejsce w Polsce W 2017 roku udział tych trzech kierunków wyniósł w Novaturas około 56 procent wobec 25 procent w naszym kraju. W tamtejszej branży jako całości może być on nawet jeszcze wyższy, gdyż wiceliderem z 39 procentowym udziałem w rynku jest rosyjskiej proweniencji biuro Tez Tour oferujące m.in. bardzo korzystne wyjazdy do Turcji.

Struktura biznesu Exim Tours oraz kierunki jej zmian, trendy panujące obecnie na rynku turystycznym oraz w otoczeniu ekonomicznym branż uzasadniają nadanie organizatorowi pozytywnej perspektywy r.a.t.i.n.g.u, co oznacza, że prawdopodobieństwo jego podniesienia w nieodległej przyszłości jest wysokie lub bardzo wysokie.

R.a.t.i.n.g.i przygotowuje Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA monitorujący rynek turystyki wyjazdowej.

Wymienione zmiany zostały już odnotowane w tabeli ratingów dostępnej na portalu prowadzonym przez Instytut TravelDATA na www.wczasopedia.pl. oraz na portalu Rzeczpospolitej Turystyka.rp.pl

Sporządzający tabele wprowadzają do niej zmiany, jeśli otrzymują wiarygodne i ważne informacje dotyczące konkretnego podmiotu lub gdy występują wydarzenia o dużym znaczeniu, uzasadniające dokonanie korekt danego organizatora lub jego perspektywy.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego