IV. Ustalenie zestawu wskaźników względnej opłacalności - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

IV. Ustalenie zestawu wskaźników względnej opłacalności

Metodologie > Ranking Destynacji
Krok IV. Ustalenie zestawu względnej opłacalności pakietów turystycznych w poszczególnych destynacjach i terminach dla nabywców (VFM – value for money) przy uwzględnieniu rzeczywistych średnich cen oferowanych klientom przez touroperatorów

Jak już zaznaczono w pierwszej fazie opisu metodologii oceny opłacalności pakietów z punktu widzenia nabywcy (VFM), dla porównywania tej opłacalności niezbędne jest przeprowadzenie porównań relacji pomiędzy skorygowaną ceną danego pakietu (w danej jego wersji oraz w danym miejscu i terminie pobytu) ze względną atrakcyjnością danej destynacji dla takiego samego miejsca i terminu. Ta ostatnia zostaje zdefiniowana przy pomocy zestawu wskaźników absolutnej atrakcyjności dla wszystkich destynacji i terminów.

Dla ustalenia zestawu względnej opłacalności pakietów dla nabywcy (VFM) niezbędne jest przeprowadzenie trzech operacji.

Pierwsza to podzielenie wszystkich wskaźników macierzy z kroku III, czyli macierzy wskaźników względnej atrakcyjności poszczególnych destynacji w przyjętych terminach realizacji pakietów przez skorygowane ceny tych pakietów. W ten sposób otrzymujemy macierz VFM dla nabywcy. Ponieważ cena pakietu występuje w mianowniku dlatego im niższa jest cena tym wartość VFM jest wyższa i odwrotnie.

Kolejna operacja to ustalenie średniej wartości ze wszystkich otrzymanych wartości VFM, które zawiera otrzymana poprzednio macierz VFM dla nabywców pakietów turystycznych.

Ostatnia operacja to podzielenie wszystkich wskaźników tej macierzy przez tę średnią. W ten sposób otrzymujemy nową macierz, która zawiera relacje wszystkich wartości VFM do jednej wielkości, którą jest wspomniana średnia obrazująca przeciętną opłacalność pakietów dla nabywcy z całego zestawu destynacji i wszystkich terminów, w których są one sprzedawane.

Zawarte w takiej macierzy wskaźniki oznaczają zatem poziom względnej opłacalności poszczególnych destynacji dla nabywcy (VFM) w przyjętych terminach wyjazdów wobec ogólnej średniej, która w tej nowej macierzy stanowi punkt odniesienia i ma wartość jeden.

Macierz zawiera liczby o wartościach najczęściej pomiędzy 0,4 a 1,7. Dla ułatwienia szybkiej orientacji we względnej opłacalności danej destynacji i w danym terminie realizacji pakietu dla nabywcy (VFM) zastosowano, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim przypadku, podział rozrzutu możliwych wartości wskaźników na mniejsze przedziały. Zastosowano po pięć przedziałów dla wartości bardziej oraz mniej korzystnych od przeciętnej wartości VFM dla całego zestawu destynacji i dla wszystkich terminów w jakich są sprzedawane do nich pakiety, a która stanowi dla zestawienia neutralny punkt odniesienia i która ma wartość jeden.
Następnie przypisano poszczególnym przedziałom cyfry od 0 do 10 oraz zestaw odpowiednio dobranej kolorystyki. Umożliwia to wizualizację zestawienia oraz pomaga w szybkiej orientacji odnośnie bardziej i mniej korzystnych obszarów destynacja/termin z punktu widzenia względnej opłacalności danego pakietu (dla danej destynacji i terminu) dla jego nabywcy (VFM).

Przyjęto następujące zakresy granic przedziałów dla wskaźników względnej opłacalności dla danej destynacji i terminu realizacji pakietu dla nabywcy (VFM) oraz następujące ich odzwierciedlenia cyfrowe i kolorystyczne.


                                     Zakres wskaźnika:

powyżej 1,65

10

najwyższa opłacalność destynacji

od 1,40 do 1,65

9

wysoka opłacalność destynacji

od 1,25 do 1,40

8

od 1,15 do 1,25

7

opłacalność destynacji         
wyższa od średniej

od 1,07 do 1,15

6

od 0,92 do 1,07

5

średnia opłacalność destynacji

od 0,84 do 0,92

4

opłacalność destynacji
niższa od średniej

od 0,64 do 0,84

3

od 0,56 do 0,64

2

niska opłacalność destynacji

od 0,45 do 0,56

1

poniżej 0,45

0

najniższa opłacalność destynacji


Końcowym efektem wszystkich przedstawionych wyżej kroków jest zestawienie względnej opłacalności poszczególnych destynacji dla nabywcy (VFM) w poszczególnych terminach realizacji pakietów przedstawione w postaci macierzy z przypisanymi liczbami o 0 do 10 określającymi poziom względnej opłacalności (VFM) oraz przypisanymi im kolorami od ciemnoczerwonego do intensywnie zielonego, które wspomagają szybką orientację w bardziej i mniej korzystnych obszarach atrakcyjności tych destynacji dla nabywcy (VFM).


czytaj dalej: Przykładowe wnioski z zestawień

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego