Regulamin - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Metodologie i dokumenty > Dokumenty
Regulamin korzystania z serwisu www.wczasopedia.pl


I. Postanowienia ogólne  

1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem jest określenie warunków świadczenia przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zwanej dalej TravelDATA usługi dostępu zwanej dalej Usługą do serwisu Wczasopedia, zwanym dalej Serwisem, dostępnego pod adresem www.wczasopedia.pl.

1.2. Właścicielem Serwisu jest spółka pod nazwą
Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-304, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 73, NIP: 7010364782, REGON: 146468856 (zwana dalej jako TravelDATA)


1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


1.4 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
a) Użytkowniku
rozumie się przez to każdy podmiot korzystający z Usług, a także podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usług drogą rejestracji w ramach Serwisu oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa,
b) Serwisie
rozumie się przez to oprogramowanie oraz bazy danych udostępnione pod adresem www.wczasopedia.pl.


1.5. Za pośrednictwem Serwisu  TravelDATA  świadczy usługi polegające w szczególności na:

a) udostępnianiu informacji w tym na podstawie informacji pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z „Monitora Sądowego i Gospodarczego”, a także z Biur Informacji Gospodarczej w tym:

 • informacji o podmiotach gospodarczych, w tym w szczególności o organizatorach turystyki,

 • informacji o osobach pełniących określone funkcje w ww. podmiotach,

 • raportów o ww. podmiotach gospodarczych,

 • raportów o ww. osobach pełniących określone funkcje w ww. podmiotach,

 • raportów, prezentacji, wiadomości dotyczących szeroko rozumianego rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz podmiotów, trendów, uwarunkowań i wydarzeń mających istotny wpływ na sytuację na tym rynku,

b) udostępnianiu informacji o podmiotach gospodarczych i osobach pełniących określone funkcje w tych podmiotach, pochodzących ze źródeł zagranicznych.


1.6.  TravelDATA  zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.


II. Ogólne zasady korzystania z Usług i Serwisu
obowiązki i uprawnienia Użytkownika

2.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów TravelDATA.


2.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak:

 • rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

 • wielokrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie;

 • korzystanie z kont innych Użytkowników lub

 • udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom;

 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.

c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla TravelDATA, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
d) korzystania z Usługi, w tym z informacji, jej części lub komentarzy zawartych w Serwisie  wyłącznie we własnym imieniu i na własne potrzeby. W związku z tym Użytkownik pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma prawa do:

 • wynajmowania, wydzierżawiania, wypożyczania lub wykonywania innych form przekazywania Serwisu wraz z zawartymi w nim informacjami gospodarczymi osobom trzecim, chyba że prawo takie zostało mu udzielone przez TravelDATA w sposób pisemny pod rygorem nieważności. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Użytkownik oraz osoba trzecia odpowiadają względem TravelDATA solidarnie,

 • publikowania całości, części lub elementów Serwisu, a także udostępniania Serwisu z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pomocą innych urządzeń służących do udostępniania informacji lub danych, chyba że następuje to za uprzednim wyraźnym pisemnym zezwoleniem TravelDATA.

 • rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu całości, części lub elementów Serwisu ,

 • powielania, modyfikowania, kopiowania lub wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do programu wykonawczego lub definicji oprogramowania Serwisu ,

 • ingerowania w zapis informatyczny oprogramowania Serwisu ,

 • usuwania, obchodzenia lub zmiany ograniczeń technicznych w oprogramowania Serwisu ,

 • używania Serwisu do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych,

e) regularnego uiszczania opłat, o ile są one przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde użycie Serwisu niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem, w szczególności za każde użycie Serwisu  przez osobę nieuprawnioną lub za zdarzenia wynikające z działania siły wyższej lub inne wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym niezależne od TravelDATA, które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają świadczenie Usługi.

2.4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt. 2.2.-2.3. powyżej, TravelDATA może niezwłocznie zablokować jego konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnego loginu oraz hasła.

2.6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie logotypu charakteryzującego firmę Użytkownika na stronach internetowych Serwisu w sekcjach, w których TravelDATA umieszcza logotypy innych Użytkowników.

2.7. TravelDATA przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Serwisu  oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.   

III. Ogólne zasady korzystania z Usług i Serwisu - obowiązki i uprawnienia TravelDATA  

3.1.TravelDATA zobowiązuje się do:

a) wykonywania Usług z należytą starannością, dokładnością, kompletnością i rzetelnością, na zasadach określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 3.3 i 3.4,
b) zachowania poufności danych osobowych powierzonych przez Użytkownika do przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji określonych przepisami prawa,
c) zapewnienia dostępu do treści powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
d) zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o zakresie i sposobie świadczenia Usługi oraz treści Regulaminu.

3.2. TravelDATA w ramach świadczonych Usług jest uprawniony do udostępniania określonych Usług, w szczególności raportów, bezpłatnie. Ilość Usług (raportów), jakie będą udostępniane bezpłatnie zależy od TravelDATA i może być dowolnie modyfikowana jednostronnie przez TravelDATA.
Z tytułu nieotrzymania przez Użytkownika bezpłatnych Usług (raportów), Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do TravelDATA.

3.3. TravelDATA prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże ze względu na technikę świadczenia usług online TravelDATA nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

3.4. TravelDATA dokłada staranności, aby dostarczone w Serwisie internetowym informacje były rzetelne i kompletne, jednakże ze względu na technikę zbierania danych istnieje m.in. ryzyko powielania (kumulacji) informacji z jednego źródła przy jednoczesnym braku możliwości pełnej weryfikacji danych pochodzących ze źródeł niezależnych od TravelDATA. W związku z powyższym TravelDATA nie gwarantuje, że ww. informacje będą ściśle prawdziwe i kompletne i nie będzie z tego tytułu ponosić odpowiedzialności.

3.5. TravelDATA nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika. W granicach dopuszczalnych prawem TravelDATA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika, włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Serwisu internetowego, w tym korzystania z informacji dostarczanych za pośrednictwem Serwisu.

3.6. Odpowiedzialność TravelDATA względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości sumy pieniężnej, którą Użytkownik faktycznie uiścił z tytułu korzystania ze świadczonych Usług.

IV. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne


4.1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

4.2. TravelDATA zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.

4.3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

zastosowania przeglądarek MS Internet Explorer 8 lub nowszej, Mozilla Firefox 13.0 lub nowszej, Chromew wersji 13 lub nowszej,
zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash, Acrobat Reader,
strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.


4.4. TravelDATA nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

V. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu

5.1. W celu otrzymania indywidualnego loginu i hasła do Serwisu  niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu.

5.2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz jego zaakceptowaniu.


5.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez osobę fizyczną wymaga podania następujących danych:

 • adresu e-mail,

 • hasła,

 • imienia i nazwiska osoby rejestrującej,


5.4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez biuro agencyjne lub touroperatora wymaga podania następujących danych:

 • adresu e-mail,

 • hasła,

 • skróconej nazwy firmy,

 • adresu siedziby (miasta, ulica, numer),

 • nr telefonu,

 • województwa

Opcjonalnie biuro agencyjne przy rejestracji może podać dodatkowo następujące dane:

 • pełną nazwę firmy

 • logo firmy (plik graficzny)

 • adres strony www

 • kod pocztowy siedziby

 • imienia i nazwiska osoby rejestrującej,

 • godziny pracy biura agencyjnego.


5.5. Warunkiem rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez TravelDATA w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), wyrażanie zgody na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez TravelDATA oraz na zamieszczenie w/w danych dotyczących biura a gencyjnego w postaci wizytówki w serwisie: www.wczasopedia.pl

5.6. Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu gospodarczego, w imieniu którego akceptuje Regulamin.

VI. Zakończenie korzystania z Serwisu

6.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

6.2. TravelDATA może odmówić lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy:

 • Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • TravelDATA uprzednio wypowiedział Użytkownikowi umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosił Użytkownik,

 • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej charakterem i przeznaczeniem,

 • zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,

 • Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.


6.3. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać
powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody TravelDATA.


6.4. TravelDATA zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.5. W przypadku pobierania znacznych ilości danych przez Użytkownika, TravelDATA ma prawo do rozwiązania umowy.


VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności w Serwisie

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-304, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 73, NIP: 7010364782, REGON: 146468856 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7.2 Informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych są przetwarzane  przez TravelDATA, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności  z zachowaniem przepisów wymienionych w ust. 7.1. oraz przechowywane są przez TravelData przy przestrzeganiu odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania wymienionych przepisów prawnych.

7.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych i ich usunięcia. Zarówno rejestracja, jak i usunięcie danych są całkowicie dobrowolne. W przypadku gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-304, Aleje Jerozolimskie 133 lok.73. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z takich usług

7.4. W sytuacji udzielenia przez Użytkownika wymaganej prawem zgody, dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celach świadczenia usług przez Serwis, a także w celu wysyłania na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub inny adres wskazany w terminie późniejszym, informacji handlowych InfoServices oraz jej partnerów.

7.5. Aby ułatwić korzystanie z Serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologie cookies służące do zapisywania plików tekstowych na dysku komputera użytkownika przez przeglądarkę internetową. TravelDATA wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Plik „cookies” nie służy do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, dlatego nie jest możliwe na podstawie jego zawartości dokonanie identyfikacji osób odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, ale może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

7.6 Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane sa przez czas nieokreślony i wykorzystywane sa do generowania statystyk pomocniczych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom nie związanym z zarządzaniem serwisem

7.7 Serwis może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. TravelDATA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności i politykę prywatności obowiązujące na tych serwisach. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy opuszczaniu Serwisu i zaznajamianie się z oświadczeniami dotyczącymi zasad zachowania poufności  w każdym innym serwisie.

7.8 Polityka prywatności może ulegać zmianom. Nowe wersje polityki prywatności będą publikowane na stronie Serwisu i każda z nich będzie opatrzona datą rozpoczęcia obowiązywania, a nieobowiązujące już wersje poprzednie będą dostępne do wglądu Użytkowników w naszym archiwum.


VIII. Prawa autorskie

8.1. Wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu są w całości zastrzeżone na rzecz TravelDATA.

8.2. Użytkownicy Serwisu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają prawa do:

 • reprodukowania, przenoszenia, dystrybucji lub zapisywania na jakichkolwiek nośnikach całości, części lub elementów Serwisu, bez wcześniejszej pisemnej zgody TravelDATA poza wyjątkami opisanymi w ust. 8.3..

 • publikowania całości, części lub elementów Serwisu, a także udostępniania Serwisu z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pomocą innych urządzeń służących do udostępniania informacji lub danych, chyba że następuje to za uprzednim wyraźnym pisemnym zezwoleniem TravelDATA.

 • rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu całości, części lub elementów Serwisu ,

 • powielania, modyfikowania, kopiowania lub wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do programu wykonawczego lub definicji oprogramowania Serwisu ,

 • ingerowania w zapis informatyczny oprogramowania Serwisu


8.3. Użytkownik Serwisu ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.


8.4.  Prawo użytkowania całego Serwisu jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.

IX. Zastrzeżenia prawne

9.1. Materiały i raporty zostały przygotowane przez spółkę TravelDATA wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

9.2. Spółka TravelDATA działa z należytą starannością i rzetelnością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy, a w szczególności odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne lub konsumenckie (np. zakup imprez turystycznych, zawarcie kontraktów z biurem podróży), podjęte na podstawie treści zawartych w tym materiale i raporcie oraz za szkodę poniesioną w  wyniku tych decyzji.

9.3. W szczególności spółka TravelDATA nie wskazuje i nie rekomenduje konkretnego biura podróży (touroperatora) w celu wybrania imprezy turystycznej, skorzystania z jego usług lub jakichkolwiek innych działań.

9.4. Materiały, z których pochodzą dane to sprawozdania finansowe złożone przez biura podróży do Krajowego Rejestru Sądowego, a w nielicznych przypadkach mniej istotnych danych (np. liczba oddziałów własnych i franczyz w części dotyczącej wskaźników informacyjnych) z informacji uzyskanych bezpośrednio od biur podróży.

9.5. Historyczne dane finansowe i przetworzone informacje oparte na tych danych i sprawozdaniach finansowych nie są gwarancją i/lub dostateczną wskazówką dla ich poziomów w przyszłości.

9.6. Spółka TravelDATA dokłada wszelkiej staranności by treści, w tym dane liczbowe, dane finansowe były poprawne, bez błędów. Pewna część informacji jest jednak przetwarzana, publikowana i ukazywana automatycznie przez oprogramowanie. W związku z tym, w razie wystąpienia błędu może upłynąć pewien okres zanim wada zostanie ujawniona i poprawiona lub kilent zostanie o niej poinformowany.

9.7. W ramach inwestowania jak i w wyborze konkretnego biura podróży lub w jakkichkolwiek działaniach powiązanych z biurami podróży, wysoce wskazane jest korzystanie z wielu źródeł i konfrontacja przed podjęciem ostatecznej decyzji.

9.8. Zamieszczone w materiałach i w raportach informacje nie miały, nie mają i nie będą miały na celu naruszenia w jakimkolwiek stopniu dobrego imienia biur podróży wymienionych i opisanych w tej publikacji.


9.9. Zawartość raportu jest edukacyjno-informacyjna, a spółka TravelDATA nie wskazuje i nie ustala jednoznacznie stopnia wypłacalności i wiarygodności poszczególnych przedsiębiorstw.


9.10. Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel Serwisu, TravelDATA nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

9.11. TravelDATA zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Serwisu w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. TravelDATA nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Serwisu
www.wczopedia.pl.

9.12. W celu poprawienia funkcjonalności Serwisu www.wczasopedia.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.

10.2. TravelDATA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, m.in. w przypadkach:

 • dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na ustalenia określone niniejszym Regulaminem,

 • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

 • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

 • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

 • działań spowodowanych siłą wyższą lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od TravelDATA, które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają świadczenie Usługi,

 • zmian organizacyjnych, formalno-organizacyjnych lub przekształceń prawnych TravelDATA, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.


10.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu www.wczasopedia.pl.

10.4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu

10.5. Użytkownik nie może dokonać cesji uprawnień wynikających z rejestracji w Serwisie, bez zgody TravelDATA wyrażonej na piśmie.

10.6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu, chyba że świadczenie usług bez części, które utraciły moc jest niemożliwe do wykonania.

10.7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204).

10.8. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, prawa Konsumenta znajdują zastosowanie przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10.9. Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego