180108Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180108Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


8.01.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Polska branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej coraz bardziej doceniana


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

1. Nadal jeszcze wysoka dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek

Najnowszy dwunasty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (52/2018), pokazał kolejną wysoką bieżącą dynamikę wzrostu sprzedaży imprez turystycznych.

W najważniejszym dla branży segmencie wycieczek lotniczych wyniosła ona +29,5 procent. Jednak wynik ten został osiągnięty przy bardzo niskiej bazie odniesienia sprzed roku, która wyniosła
11,5 procent, co może świadczyć o początkach poświątecznego wytracania siły popytu na zagraniczne imprezy turystyczne.  Dobre wyniki sprzedaży we wcześniejszych tygodniach spowodowały, że dynamika sprzedaży czterotygodniowej jeszcze nadal wyraźnie przewyższała jej poziom zeszłoroczny (+30,6 wobec +20,2 procent), a dynamika skumulowana również pozostała nieco wyższa od jej poziomu sprzed roku (+32,76 wobec +28,59 procent).

Raporty PZOT powinny zostać wstecznie skorygowane

Niestety zbliżamy się już do okresu , w którym porównania do zeszłorocznych raportów i danych stanie się coraz bardziej wątpliwe, gdyż najprawdopodobniej zawierają one poważne niedociągnięcia. W raporcie 7/2017 przyznano, że we wcześniejszych raportach nie uwzględniono około 22 tysięcy klientów, czego skutkiem było m.in. jednorazowe wsteczne skorygowanie dynamiki imprez lotniczych o + 4,7 procent. Nie poprawiono jednak konkretnych wcześniejszych raportów, co oznacza, że podane w nich dane o ich dynamice wzrostu branży były w nieznanym stopniu zaniżone, a skutek tego jest taki, że obecne najprawdopodobniej są w adekwatnym stopniu zawyżone.
Podobna sytuacja miała miejsce w trzeciej dekadzie sierpnia, gdy w raporcie 33/2017 zwiększono skumulowaną liczbę imprez lotniczych o 6 procent, co odpowiadało w przybliżeniu „nowym” 115 tysiącom klientów, ale wtedy nie podano już żadnego wyjaśnienia. Nie skorygowano też wcześniejszych raportów, ale na podstawie innych źródeł można oszacować, że w zakresie dominujących w turystyce wyjazdowej imprez lotniczych dynamiki wzrostu były
w zależności od okresu, jakiego dotyczył  raport zaniżone o 3 do 14 procent. Na to nakłada się jeszcze generalna różnica pomiędzy tzw. realną rzeczywistością, a raportami w wysokości dodatkowych około 6 procent.

W tej sytuacji
gdy posiadacze realnych rynkowych danych konsekwentnie zastrzegają ich publikowanie najlepszym i właściwie jedynym wyjściem z sytuacji byłaby wsteczna korekta nieprawidłowych raportów z okresu sprzed września 2017.

Odsiecz w statystykach portalu Wakacje.pl

W tej sytuacji coraz bardziej wartościowym źródłem informacji stają się dane liderującego na polskim rynku turystyki wyjazdowej portalu Wakacje.pl. Jest on obecnie, jako multiagent, liderem polskiego rynku turystyki wyjazdowej i jednocześnie pozostaje bardzo dynamiczny pod względem biznesowego tempa rozwoju. Wysoka efektywność, wysoka rentowność i rosnący udział w rynku pozwalają przypuszczać, że jego statystyki coraz dokładniej oddawać będą obraz polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Miniony tydzień: strata impetu Turcji i odbicie Bułgarii

W zakresie sytuacji bieżącej, czyli w pierwszym tygodniu nowego roku kalendarzowego statystyki portalu pokazują duże przyspieszenie sprzedaży Bułgarii, która zyskała w tym okresie prawie 0,6 punktu procentowego udziału w rynku oraz „klapnięcie” Turcji (utrata prawie 0,7 punktu procentowego) i w mniejszym stopniu Grecji (strata o połowę mniejsza). Zarówno wzrosty udziałów Bułgarii, jak i spadki w przypadku Turcji koncentrują się w okresie wakacji, zaś Grecja traciła w ostatnim tygodniu głównie na wyjazdach wiosennych (maj i czerwiec).

Źródłem odwrócenia się jesiennych trendów mogły być rodzinne przemyślenia przy świątecznych stołach. Bułgaria mogła zyskiwać w nich na stopniowych trendach relatywnie coraz korzystniejszych cen rok do roku, co powodowało uznanie (też przez część agentów), że jest to obecnie dobry wybór, zaś Turcji chwilowo mniej korzystny. Być może pewne znaczenie mają też drożejące przeloty do Bułgarii w tanich liniach, co ogranicza możliwość zorganizowania tanich wyjazdów samodzielnych i to pomimo faktu, że bułgarska oferta w LCC wzrosła w tym sezonie ponad dwukrotnie. Na kierunkach rodzinnych popyt na wyjazdy w okresie wakacji szkolnych jest z reguły szczególnie wrażliwy na nawet niewielkie wahania cen, a zasada CCC sprawdza się tu najmocniej.

Jesień: przyrosty sprzedaży zimy i lata coraz większe

W ostatnich tygodniach przeważał stabilny trend wzrostu poziomu sprzedaży skumulowanej zarówno w sezonie letnim jak również zimowym. Wykres zamieszczony poniżej przedstawia zmiany skumulowanego poziomu rezerwacji dla wymienionych okresów na końce ostatnich 17 tygodni w odniesieniu do jednakowej bazy, którą jest poziom sprzedaży lipcowej, czyli taki jak w kilku wykresach poprzednich.Na wykresie daje się zauważyć pewne zwolnienie tempa sprzedaży w okresie świąteczno
noworocznym, jak również jej przyspieszenie w nowym 2018 roku. W niedługim czasie równoległe od prawie 4 miesięcy krzywe przetną się i krzywa dla sezonu letniego poszybuje w górą, podczas gdy krzywa obrazująca sprzedaż  sezonu zimowego zacznie się stopniowo wypłaszczać i osiągnie w końcu stan nasycenia. Relacja tego poziomu z poziomem ubiegłorocznym da nam odpowiedź na temat dynamiki wzrostu sprzedaży zimy na portalu Wakacjie.pl. Dla przypomnienia dynamika ta w zakończonych i posumowanych dwóch pierwszych miesiącach zimy, czyli w listopadzie i grudniu 2017 roku wyniosła w systemie MerlinX odpowiednio tylko +2,3 i +2,0 procent.

Procesy sprzedaży dla lata 2018 znajdują się jeszcze w stosunkowo wczesnej fazie, a więc krzywe mają jedynie wstępne znaczenie poglądowe, a czas na dokładniejsze analizowanie trendów przyjdzie nieco później. Tym niemniej, można się pokusić o przedstawienie najbardziej ogólnych tendencji w zakresie tempa dokonywania rezerwacji na poszczególnych kierunkach turystycznych i dla wyjazdów na poszczególnych terminach. Możliwości wariantów w tym zakresie jest bez liku, a w tym materiale powrócimy do sprzedaży najważniejszych kierunków w okresie szkolnych wakacji, czyli w lipcu i sierpniu, według stanu na koniec ostatnich tygodni ostatnich trzech miesięcy.Zestawienie to jest niejako przedłużeniem obrazu wcześniejszego zawartego w materiale z dnia 30 października 2017:
http://wczasopedia.pl/171030analiza-cen-lato.html

W porównaniu do wykresu z poprzedniego zestawienia widoczne jest częściowe odwrócenie trendów w odniesieniu do Grecji i Bułgarii. Spadkowa tendencja na tym pierwszym kierunku została zastąpiona przez wzrostową - chociaż bardziej łagodną, zaś silnie wzrostowa Bułgarii została zmieniona w spadkową i podobnie jak w przypadku Grecji
również bardziej łagodną. Słaba sprzedaż Grecji w początkowym okresie sprzedaży first minute mogła mieć związek ze stosunkowo późnym wejściem do sprzedaży oferty specjalizującego się w tym kierunku biura Grecos Holiday.

Tak jak to przytaczano już wyżej w tym materiale w pierwszym tygodniu stycznia tendencje znów uległy odwróceniu tzn. Bułgaria przyspieszyła, a Grecja zwolniła w tym przypadku w towarzystwie Turcji.

W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na nadal bardzo słabą sprzedaż Egiptu w sezonie letnim. Kierunek ten jest niekwestionowanym królem zimy i co ciekawe
w statystykach Wakacji.pl już trzeci kolejny tydzień zajmuje pozycję lidera sprzedaży ogółem, czyli dla obu sezonów liczonych łącznie.

Słaba sprzedaż Egiptu na sezon letni wynika z silnej w Polsce specyfiki sprzedaży tego kierunku, który jest nabywany stosunkowo późno oraz z powodu silnej konkurencji ze strony Turcji I Bułgarii, która nie występuje w sezonie zimowym.

Plusy i minusy w turystyce:

Plus: nadal silny wzrost notowań akcji biura Rainbow na warszawskiej giełdzie

Już nie 71 a prawie 78 procent zyskały w okresie ostatniego roku akcje naszego jedynego giełdowego organizatora, a licząc łącznie z wypłaconą przez niego dywidendą zyskać można było prawie 82 procent. W okresie 5 lat liczby te są jeszcze daleko bardziej imponujące, bowiem wyniosły odpowiednio 1039 i 1117 procent (z dywidendą wypłaconą za pięć ostatnich lat).

Tak frapujące rezultaty umożliwiła konsekwentna realizacja przemyślanej strategii rozwoju, bardzo dobre przeszłe i bieżące wyniki działalności touroperatora  oraz generalnie bardzo dobra koniunktura w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, jak również dalsze jej korzystne perspektywy.

Wiadomość ta jest generalnie bardzo przyjemna dla turystyki, ale zwłaszcza powinna być przyjemna dla bardzo istotnej jej części, czyli dla pozostałych liderów branży, a więc biur Itaka i Grecos Holiday. W przeszłości polska zorganizowana turystyka wyjazdowa była głęboko niedoceniana, o czym świadczyło głębokie dyskonto w wycenie notowanego na giełdzie naszego organizatora wobec organizatorów z Zachodniej Europy. Dyskonto było głębokie mimo, że miał on od nich lepsze wskaźniki, należał do liderów efektywności w branży, a i sama polska branża turystyki wyjazdowej miała przed sobą znacznie lepszą przyszłość niż nasycona już i mniej energiczna branża zachodnioeuropejska.

Obecnie dyskonto prawie już zniknęło, co oznacza, że nareszcie dostrzeżono rzeczywisty potencjał polskiej turystyki wyjazdowej, co ma jednak zarówno dobre jak i złe strony. Te dobre, to sytuacja, w której polscy organizatorzy reprezentują już poważną wartość (Rainbow blisko 700 milionów złotych).

Jak wykorzystają i kiedy tę sytuację inni liderzy polskiej branży i jak przełożą ją dla dalszego umocnienie swoich pozycji biznesowych, to jedno z najbardziej ciekawych pytań jakie można teraz postawić w naszej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Ponieważ zestawienia są sporządzane obecnie co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Taką wersję odniesienia przyjęliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz siódme w tym sezonie, a pierwsze w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018), zebranych dnia 5 stycznia z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 29 grudnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 5 stycznia 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są obecnie dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3200 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to odpowiednio 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 17 złotych (w poprzednich zestawieniach spadały o 8 i 12 złotych, a wcześniej wzrastały o 4, 27 i 10 złotych oraz spadły o 35 złotych). Tym razem wyraźnie największe zniżki miały miejsce na Lanzarote - o 158 złotych, a mniejsze na Teneryfie i Cyprze (poprzednio ceny wzrosły tam najbardziej) - o 20 i 11 złotych. Największe zwyżki średnich cen odnotowano w Turcji Egejskiej - o 62 złotych na Chalkidiki i na Malcie - o 55 i 51 złote. W analogicznym czasie przed rokiem odnotowano nieznaczny wzrost cen wycieczek
o 6 złotych, a przed dwoma laty o 38 złotych. Bardzo umiarkowane zmiany w dwóch ostatnich latach pokazują, że Nowy Rok nie jest już wyraźna cezurą dla istotnych korekt cen w górę.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są również często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl (dodatkowo występuje tam również Albania).

Generalnie widoczny jest delikatny trend opadania cen Wysp Kanaryjskich w okresie kilku ostatnich tygodni, a po Nowym Roku nieduży wzrost cen relatywnie tanich Egiptu, Bułgarii i Turcji.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 32 złote (wcześniej ceny były niższe o 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Jest to sytuacja całkowicie inna niż miało to miejsce w trzecim tygodniu grudnia 2016, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku nie była niższa, ale istotnie wyższa, a mianowicie o 154 złote.

Obserwując nieco korzystniejsze niż przed rokiem ceny wycieczek należy pamiętać, że jest to nadal dość wczesny okres sprzedaży first minute. Zaawansowanie sprzedaży lata wynosi dopiero około 10 procent i nie wszystko co jest istotne dla cen oddziałuje jeszcze w pełni na ich poziom. W kierunku obniżania cen wycieczek działają od pewnego czasu w dość mocnym stopniu czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego z wczesniej istotnie wyższej stała się ostatnio identyczna jak przez rokiem (2,52 zł/litr), a w skali roku znacznie wzrosła wartość polskiej waluty
średnio w rozliczeniach turystycznych o około 8,5 procent. W rezultacie kolejny raz zwiększył się wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, a wyniósł on w przybliżeniu 160-170 złotych (poprzednio było to około 145-155 złotych, a wcześniej około 125-135, 100-110, 20 i 45-55 złotych).

Warto zauważyć, że spadek cen wycieczek jest mniejszy niż wynika to z teoretycznego wpływu powyższych czynników, co można tłumaczyć wyższym od większości oczekiwań popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają wpływ wahań kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Na wykresie szczególnie wyraźnie widoczne są niższe ceny wycieczek do Egiptu i Turcji w stopniu mniej więcej zgodnym z przedstawianymi we wcześniejszych materiałach przebiegami konkurencyjności tych kierunków implikowanych przez dewaluację (Egipt) lub deprecjację (Turcja) miejscowych walut w tych krajach.

Dość drogie pozostają kierunki greckie, a za to na relatywnej konkurencyjności stopniowo zyskuje Bułgaria, co znalazło już odzwierciedlenie w tegorocznym przyspieszeniu sprzedaży tego kierunku.

Z mniejszych kierunków znaczne spadki średnich cen rok do roku zanotowały Tunezja i Maroko
o 271 i 257 złotych, a w mniejszej skali spadły ceny w Albanii o średnio 86 złotych. Wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze, Majorce i Malcie o 98, 141 i 152 złote, a znacznie wyższe w Portugalii o 296 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem i jednocześnie w większej skali niż średnia dla rynku (minus 32 złote) wykazują oferty biur TUI Poland, Itaka i Net Holiday - o około 210, 95 i 90 złotych. Zmiany w ofertach pozostałych biur są w okolicach średniego spadku dla rynku (o 32 złote), jak w Coral Travel Wezyr i Rainbow, albo stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem (o 11 do 306 złotych).

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na czołowej pozycji drugi raz z rzędu pozostało biuro TUI Poland (36 ofert) przed Itaką (27 ofert), które wyprzedzają w tej klasyfikacji biura Rainbow, Exim Tours i Net Holiday
wszystkie po 15 takich ofert. Warto zaznaczyć, że dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferują TUI Poland i Exim, podczas gdy na wyższej półce (5*) liderem jest biuro Itaka.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.Przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje dość często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday. W październiku na wysokiej pozycji pojawiło się biuro TUI Poland, a bardzo interesującym pytaniem stało się wówczas, czy jest to sytuacja przejściowa, czy bardziej trwała.

Ostatnie tygodnie przynosiły kolejne modyfikacje cen oferowanych wycieczek,  które jednakże nie zmieniły istotnie składu  górnej części tabeli. Obecnie biuro TUI Poland nadal pozostaje w czołówce prezentując średnio bardziej konkurencyjną niż w przeszłości ofertę. Przed rokiem było na szóstej pozycji z niewielkim dodatnim odchyleniem od ceny średniej, ale warto zauważyć, że różnice w ramach tradycyjnej dwójki liderów oraz  ich nowego konkurenta nadal pozostają niewielkie.

Inne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej

1.
Bieżące ceny w Ryanair i w Wizzair dość stabilne

Po nowym roku postanowiliśmy dokonać zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników. Obecnie będzie ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które były do tej pory zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (37 połączeń w Ryanair i 20 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.
Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyNa wykresach szczególnie dobrze widoczna jest zmiana sytuacji na Wyspach Kanaryjskich, gdzie ceny w ostatnich tygodniach znacznie wzrosły i w miejsce z reguły o sto kilkadziesiąt złotych niższych niż przed rokiem stały się o kilkanaście złotych wyższe. Z kolei mniej korzystne pozostają ceny na pozostałych kierunkach, które nadal są o ponad sto złotych wyższe niż w poprzednim sezonie.

Nieznacznie tańsze rok do roku są przeloty na kierunkach włoskich, o średnio 36 złotych zdrożały kierunki greckie (w tym głównie Ateny z Warszawy), o średnio 142 złote droższe są rejsy do lotnisk w Hiszpanii kontynentalnej, a o 281 złotych na kierunkach portugalskich.

Poniżej pokazany jest przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim na Lanzarote (z Katowic). Nie cieszyło się ono powodzeniem , co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tej sytuacji pozostały jedynie rejsy na Teneryfę (w sezonie zimowym połączenie na Lanzarote pozostało w rozkładzie).

Generalny obraz sytuacji wskazuje na niższe rok do roku ceny przelotów we wczesnym okresie sprzedaży i na wzrost cen w ostatnich 2-3 tygodniach do poziomu wyraźnie powyżej zeszłorocznego. Bez zmian pozostały średnie ceny przelotów do Portugalii, niewiele (+23 złote) zdrożały ma kierunkach włoskich, a dość znacznie (+124 złote) podniosła się średnia cena kierunków hiszpańskich.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego