180417Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180417Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


17.04.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
„Piątka Morawieckiego” wiele turystyce nie pomoże...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Tempo sprzedaż powoli słabnie, ale wciąż jeszcze na niezłym poziomie

Najnowszy dwudziesty piąty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (14/2018) przyniósł kolejny, tym razem dość istotny spadek liczby sprzedanych wycieczek wobec poprzedzającego tygodnia, a sprzedaż kształtowała się już o ponad 35 procent poniżej rekordowego poziomu w tym sezonie, który miał miejsce w drugim tygodniu stycznia. Poziom ubiegłotygodniowej sprzedaży był najsłabszy w tym roku kalendarzowym i o około 10 procent niższy niż w najmniej dotychczas korzystnym 10 tygodniu tego roku.

W najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku wyniosła wprawdzie +24,5 procent (przed tygodniem
1,6 procent), ale był to skutek dość dużego spadku zeszłorocznej bazy odniesienia. Dynamika dwuletnia wyniosła +35,6 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie +54,5 procent. Przy okazji można zaznaczyć, że powtórzenie w obecnym sezonie zeszłorocznej dynamiki wzrostu oznaczałoby dwuletnią dynamikę wzrostu branży oscylującą w okolicach 55-60 procent i właśnie taka występowała często w minionych tygodniach.

Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych - a były w niej spore błędy prostowane w raporcie 07/2017, a potem kolejne poprawione skokowo pod koniec wakacji w raporcie 33/2017 - bardziej pragmatyczna staje się obserwacja dwuletniej dynamiki wzrostu opartej o bazę z sezonu 2015/16, która jest mniej więcej w zgodzie z danymi oficjalnymi.Pomimo przedłużającej się tendencji spadkowej trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają nadal na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów. Jak już zaznaczaliśmy we wcześniejszych materiałach w ostatnim i obecnym czasie zasadnicze czynniki mające wpływ na turystyczną koniunkturę nadal przedstawiały się na ogół pomyślnie.  

Autorzy raportów tym razem nie nadrobili zaległości

Po naszej uwadze zawartej w przedostatnim materiale tygodniowym, że w raportach z systemu MerlinX zerwano z comiesięczną tradycją podawania procentowej zmiany liczby zrealizowanych wycieczek wobec analogicznego miesiąca poprzedniego sezonu autorzy raportów stanęli na wysokości zadania i nadrobili powstałe zaległości.

Próbowaliśmy namówić autorów na podanie wreszcie w rzeczonych raportach również interesujących wiele osób w branży danych o tegorocznej dynamice wzrostu liczby rezerwacji do Turcji i Tunezji, a także do ważnych destynacji tureckich jakimi są Antalya i Bodrum, tym bardziej, że jak podają autorzy „dane zawarte w raporcie są wiernym odzwierciedleniem stanu bazy danych systemu MerlinX w dniu publikacji raportu”. Literalnie traktując takie właśnie oświadczenie należałoby logicznie przyjąć, że takich danych autorzy raportu po prostu nie posiadają (?) i dlatego też ich nie podają do wiadomości.

Wzywamy zatem autorów rzeczonych raportów do podania danych o Turcji i Tunezji, albo do usunięcia bezsensownych w tej sytuacji (z logicznego punktu widzenia) ostrzeżeń publikowanych w raportach.

Inną kwestią jest, że należałoby po prostu podać już takie dane, gdyż minęło już ponad 7 miesięcy przedsprzedaży lata 2018, co oznacza, że przekroczyliśmy już połowę okresu, w którym sprzedawany jest ten sezon.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia  - sezon letni 2018

Kolejny raz przedstawiamy zmiany udziałów skumulowanych najważniejszych kierunków dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej w poszczególnych tygodniach w postaci wykresów z krótkim komentarzem dotyczącym ostatniego okresu ich przebiegu. Początek wykresów rozpoczyna się w pierwszym tygodniu grudnia, gdyż październik i listopad cechowały się jeszcze dość dużą niestabilnością związaną z wprowadzaniem bądź stopniowym uzupełnianiem ofert przez niektórych touroperatorów. Dla celów większej przejrzystości podzieliliśmy kierunki na dwie grupy według przybliżonego kryterium najważniejszych kierunków „wschodnich” i pozostałych.

Historyczny przebieg wykresów pozwala zorientować się w spadkach i wzrostach bieżącego znaczenia danego kierunku w ogólnej sprzedaży rynkowej, która w dużej mierze jest powiązana ze zmianami relatywnej atrakcyjności cenowej danego kierunku.

W nieodległej przyszłości będziemy także podawać przybliżone bieżące tygodniowe tempo sprzedaży (liczone udziałem w sprzedaży ogółem), które można ustalić na podstawie zmian udziału skumulowanego danego kierunku w okresie tygodnia.
Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie zmian wielkości udziałów rynkowych poszczególnych kierunków w ostatnim tygodniu wraz z krótkimi komentarzami:

Egipt: wzrost o 0,64% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe we wszystkich miesiącach za wyjątkiem października, ale w szczególności w kwietniu i maju. Szybkie przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna jeszcze pozostawać dość wysoka wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,27% - zyskiwała udziały rynkowe po raz szósty z rzędu, tym razem głównie w czerwcu i sierpniu. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Grecji i z nieco słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji obniżonego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Turcja: wzrost o 0,08% - kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy, trwający do ostatniego tygodnia marca, 14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek z wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Zyskiwała głównie w maju, a lekko traciła w czerwcu i w lipcu. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w uzupełnianiu nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Tunezja: bez zmian - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł być skutkiem przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. Przed dwoma tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu odnotowano stabilizację udziałów rynkowych Tunezji na niższym poziomie. Zyskiwała udziały rynkowe w czerwcu, a w pozostałych miesiącach lekko traciła. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich pięciu tygodniach cenami wycieczek do tego kraju (o ponad 160 złotych).

Albania: spadek o 0,12% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana za wyjątkiem lipca. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jej głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii powinny jednak nieco wyhamować tempo spadku jej udziału w rynku i wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Grecja: spadek o  0,20% - długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie  połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały głównie w kwietniu i w maju, a w czerwcu i w lipcu nieco zyskiwała. Dynamika spadku udziałów rynkowych w ostatnim tygodniu nieco wyhamowała i dość prawdopodobne, że po majówce sprzedaż tego kierunku przejdzie do fazy stopniowej poprawy.

Bułgaria: spadek o 0,59% - duże wahania dynamiki zmian udziałów mogą świadczyć, że trend obniżania się poziomu udziału Bułgarii w rynku zbliża się do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła zwłaszcza w maju i czerwcu. Generalnie przyczynami minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim dwóch tygodniach już nieznacznie tracił (po 0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,72 procent (przed dwoma tygodniami wynosił 2,76 procent).

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki

Potencjalny plus: rezultaty wyborów na Węgrzech

Wybory parlamentarne, które odbyły się 8 kwietnia na Węgrzech przyniosły nieco emocji zwłaszcza w niektórych mediach. Były one zapewne wywołane widokiem wielotysięcznych  kolejek, które ustawiały się do punktów wyborczych w tradycyjnie lewicowym Budapeszcie. Wywołały one wśród słabo zorientowanych w węgierskich realiach dziennikarzy wrażenie czegoś w rodzaju budapesztańskiej wiosny i nadzieje na słaby wynik rządzącej tam koalicji Fidesz-KDNP. Tymczasem chodziło o coś zupełnie innego, a mianowicie o uratowanie lewicy przed nieprzekroczeniem progu wyborczego, który dla koalicji wynosi tam 10 procent.

Lewica przed wyborami wyraźnie zyskiwała, a średnia z 10 ostatnich sondaży (w okresie 1 marzec -3 kwiecień) dawała jej 13,9 procent, a z ostatnich pięciu nawet 15 procent, w dniu wyborczym  około południa niewiele przekraczała 10 procent. Ostatecznie po wielkiej mobilizacji ludności stolicy uzyskała jedynie 11,9 procent będąc partią o największych stratach wobec sondaży i mediany przedwyborczych przewidywań.

Wynik taki jest korzystnym sygnałem dla turystyki, gdyż ujawnił, że współczesnych obywateli w bardzo wysokim stopniu interesują konkretne obietnice materialne, a nie konkurencja na ideologie. Lewica w końcowej części kampanii jakby trochę o tym zapomniała i całkiem możliwe, że mogło to zniechęcić część mniej zdecydowanych obywateli.

To samo wydaje się też potwierdzać fakt, że relatywnie najbardziej poprawił wynik prawicowo-centrowy Jobbik, którego rezultat jako jedynej znaczącej partii był lepszy od średniej z 10 ostatnich sondaży (19,1 wobec 17,7 procent) być może właśnie dlatego, że konsekwentnie do końca silnie akcentowano sprawy niesprawiedliwie niskich wynagrodzeń Węgrów.

Koalicja rządząca zdobyła dokładnie tyle głosów ile dawała jej średnia z 10 sondaży, czyli 49,3 procent głosów, co jednak oznacza wynik o 4,4 procent lepszy niż przed czterema laty mimo, że poszła do wyborów zupełnie bez programu zapewniając jedynie o kontynuacji restrykcyjnej polityki imigracyjnej.

Węgrzy głosując na Fidesz-KDNP kierowali się w dużej mierze korzystną sytuacją gospodarczą, bardzo niskim bezrobociem i bardzo silnie rosnącymi płacami. Dość powiedzieć, że kraj ten jest światowym (sic!) liderem wzrostu realnych wynagrodzeń, a płace minimalne wzrosły w okresie ostatnich dwóch lat o 40 procent (nominalnie). CIT wynosi tam również 9 procent (ale dla wszystkich firm), PIT dla rodziny w trójką dzieci średnio w granicach zera, a rząd zapewnia środki na dotacje (ok. 130 tysięcy złotych) na budowę domu dla rodzin deklarujących posiadanie trójki dzieci. Dzietność młodych tam bardzo szybko rośnie  (z 1,23 w roku 2011 do 1,49 pięć lat później).

Sukces rządowej koalicji to kolejne potwierdzenie, że współcześni obywatele nagradzają przede wszystkim tych, którzy rządza na tyle skutecznie, że są w stanie w sposób wiarygodny zapewnić koniunkturę gospodarczą i szybką, niezagrożoną poprawę bytu materialnego większości grup społecznych.

Czy przywódcy innych krajów regionu lub opozycja zainspirują naszego premiera?

Dla  naszych rządzących i premiera jest to kolejny sygnał (również po kompletnie zaskakujących wyborach w Rumunii), że bez inspirujących obietnic i wiarygodności obiecującego nie da się w obecnych wyborach wiele osiągnąć. Pod tym względem na razie Polska nie imponuje (wzrost płac realnych ponad 2-3 krotnie niższy niż u liderów naszego regionu), a przedstawiony dwa dni temu przez premiera program tzw. „Piątka Morawieckiego” mówiąc delikatnie nie powala, chyba, że jest to po prostu wstęp do czegoś większego, co poznamy dopiero po samorządowej kampanii wyborczej.

„Piątka” przy takiej strukturze alokacji środków w proponowanych programach i przy takiej skali adresowanego do obywateli wsparcia jest dla turystyki co najwyżej mało użyteczna. Szczególnie rażąca jest też łatwo widoczna dysproporcja pomiędzy obecnymi i prawdopodobnymi możliwościami budżetu państwa, a propozycjami przedstawionymi na konwencji.

W tej sytuacji turystyce pozostaje jedynie nadzieja, że obserwacja bardziej energicznych działań innych rządów w naszym regionie, albo gorący oddech programów rodzimej opozycji (jeśli takie powstaną) zmobilizuje naszego nieco zbyt ostatnio rozpolitykowanego premiera do głębszych refleksji i przedstawienia bardziej ofensywnych projektów mogących znaleźć pozytywne i bardziej trwałe przełożenie na koniunkturę w gospodarce, a co za tym idzie koniunkturę w turystyce.

Do analizy potencjalnego wpływu nowych programów rządu powrócimy, gdy poznamy więcej zawartych w nich szczegółów.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz osiemnasty w tym sezonie i dwunasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 13 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 5 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 kwietnia 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3560 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 4 złote (poprzednio wzrosły o 75 złotych, wcześniej spadły o 1 i 31 złotych, a jeszcze wcześniej nie zmieniły się i wzrosły o 14, 30 i 6 złotych). Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Fuerteventurze i Lanzarote (drugi raz z rzędu)
o średnio 221 i 190 złotych, a także na greckiej Rodos - o 105 złotych. Największą zniżkę średnich cen odnotowano w Portugalii o 170 złotych oraz na Synaju i Gran Canarii o 66 i 56 złotych. W tym samym czasie przed rokiem średnie ceny nie uległy zmianie, a przed dwoma spadły o 2 złote. Niewielkie zmiany ogólnego poziomu cen są charakterystyczne dla drugiego tygodnia kwietnia i sprowadzają się do adjustacji podwyżek na poszczególnych kierunkach dokonywanych zwykle po zakończeniu pierwszego kwartału.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, na których jest uwzględniana także Albania nabierająca coraz większego znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen niezbyt odległe do przeciętnej  (+ 4 złote) na trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów, a z grupy tej wyłamały się Wyspy Kanaryjskie, na których średnie ceny wzrosły o 76 złotych oraz Egipt, gdzie ceny spadły o 17 złotych. Sporo większy niż średni wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich może być kolejnym etapem odreagowania silnego spadku (o blisko 200 złotych), który nastąpił w dwóch ostatnich tygodniach marca (patrz wykres cen bieżących).

Kolejne, ale już niewielkie zwyżki cen (+12 złotych) miały też miejsce w cieszącej się ostatnio nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że przed tygodniem średnie ceny podniosły się tam aż o 116 złotych. Seria pięciu zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który po raz pierwszy od końca stycznia utknął w miejscu i drugi tydzień z rzędu wyniósł  4,72 procent.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena  była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 44 złote (poprzednio ceny były niższe o27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 247 złotych.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,55 wobec 2,37 zł/litr, czyli o 7,6 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 5 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 60-70 złotych (poprzednio było to około 35-45 złotych, a wcześniej około 30-40, 50-60, 85-95, 90-95, 105-115 i 110-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w przybliżeniu odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie
Na wykresie widoczne jest umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku i jest to w tej chwili jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż przed rokiem. Utrzymanie się takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach zmierzających do zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich przełożą się na rzeczywistość w dostatecznie istotnej skali. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich i kanaryjskich, z których te ostatnie powróciły w minionym tygodniu na pozycję wyraźnego lidera zniżek cen rok do roku.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie i Cyprze - o średnio 251 i 236 złotych, a w mniejszej skali wzrosły ceny na Majorce
o 15 złotych. Niewielki spadek średnich cen rok do roku zanotowano w Maroku o 29 złotych, a znaczące zniżki średnich cen dotyczyły Portugalii, Albanii i Tunezji gdzie średnie ceny są obecnie niższe o 255,168 i 163 złote niż przed rokiem.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur Exim Tours, Ecco Holiday i TUI Poland, które są niższe
o około 235, 210 i 190 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, Coral Travel Wezyr, 7islands i Net Holiday o około 80, 60, 50 i 25 złotych. Oferty pozostałych biur były nieco droższe niż przed rokiem w granicach od 22 do 90 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyny spadek wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours o około 50 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to ostatnich korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (32 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (22 oferty) oraz TUI Poland (20 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona wraz z biurem Exim Tours
najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), zachowując jednocześnie pozycję zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i Grecos Holiday (po 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka i TUI Poland (po 7 ofert) oferty), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr  
po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma teraz Sun&Fun   3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu w warunkach znaczących zmian cen, jakie następują zwykle na początku kwietnia, okazało się, że skład pierwszych siedmiu touroperatorów i kolejność zajmowanych pozycji uległy jedynie niewielkim korektom. Zmiany to odwrócenie kolejności na dwóch pierwszych pozycjach pomiędzy biurami Grecos Holiday oraz Itaką, a także przesunięcie się -po ubiegłotygodniowej obniżce niektórych cen - biura Exim Tours o oczko wyżej przed biuro 7islands.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który różni się od obecnego głównie dość wysoką pozycją biura Net Holiday. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co jest kolejny już raz bardzo dobrze uwidocznione również na poniższym zestawieniuNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Bieżące ceny w Ryanair rosną, w Wizzair spadają


Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników. Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które były do tej pory zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (37 połączeń w Ryanair i 21 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyNa wykresach widoczne jest zakończenie ostatniego spadkowego trendu zmian cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie, ale z jednoczesną zmianą sytuacji cenowej na korzystną(kolor zielony) wobec takiego samego okresu roku poprzedniego. Zdecydowanie zmieniła się też sytuacja na pozostałych kierunkach, gdzie ceny także wzrosły, ale podobnie jak przy rejsach na Wyspy Kanaryjskie kształtowały się na poziomach niższych niż przed rokiem.

W największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich - o średnio 334  złote, łagodniej staniały Hiszpania kontynentalna z Majorką oraz kierunki greckie
o 144 i 88 złotych, a niemal już tradycyjnie drożały rok do roku kierunki włoskie, na których średnia zwyżka cen wyniosła 140 złotych.

Poniżej pokazany jest przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połączenie na Lanzarote zostało zawieszone na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje kolejny spadek cen na tym kierunku, przy czym stały się one korzystniejsze dla turystów w porównaniu z okresem sprzed roku. Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje - zgodnie z ostatnimi przewidywaniami - na kontynuację obecnego silnego trendy spadkowego, który przesunął średnią cenę przelotów na poziom nawet niższy od ubiegłorocznego (kolor zielony). Podobnie jak w poprzednich zestawieniach najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów na kierunkach włoskich, ale już tylko o 123 złote (poprzednio o 437 złotych). Na pozostałych kierunkach ceny kształtowały się już poniżej poziomów zeszłorocznych
niewiele, bo o 43 złote na kierunkach hiszpańskich, zaś na kierunkach portugalskich, bułgarskich i na Korfu (Grecja) obniżyły się odpowiednio o 247, 306 i 370 złotych.

Korzystniejsza sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych koreluje w dość widocznym stopniu z obserwowanym trendem słabszego popytu i cen (rok do roku) na zorganizowane imprezy turystyczne w biurach podróży.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego