180814Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180814Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


14.08.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Malejące przeceny powinny już niedługo pozwolić odetchnąć touroperatorom...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Niewielki wzrost sprzedaży wycieczek, ale mniejszy niż przed rokiem

Najnowszy czterdziesty pierwszy z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (31/2018) przyniósł tym razem niedużą poprawę bieżącej sprzedaży  wycieczek, która była zbliżona do 3 procent. Jednak z powodu nieco większego przyrostu bazy odniesienia, w skali roku odnotowano większa skalę spadku, która wyniosła 5,0 procent, czyli nieco więcej niż 3,5 procent odnotowane we wcześniejszym tygodniu.

Ponieważ przed rokiem w raportach z systemu MerlinX zaprzestano na okres trzech tygodni podawania dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek w poszczególnych segmentach i ograniczono się do podawania jedynie danych zbiorczych, to w tej sytuacji dla kontynuowania obrazu zmian dynamiki dwuletniej dane dotyczące dynamiki  sprzedaży imprez lotniczych zastąpiono danymi ogólnymi, co sygnalizowane jest zmienionym rodzajem słupka. Różnica wynikająca ze zmiany podejścia nie powinna być duża, gdyż imprezy lotnicze i tak stanowią zdecydowaną większość sprzedaży imprez rejestrowanych w systemie MerlinX.

Tak ujęta dynamika w ujęciu dwuletnim wyniosła tym razem minus 2,3 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła +8,9 procent, a przed dwoma tygodniami +13,6 procent. Te ostatnie słabe rezultaty podpierają tezę, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje jeszcze w ogólnym łagodnym trendzie spadkowym, ale szanse na odwrócenie tego trendu stają się stopniowo coraz większe, zwłaszcza w tygodniach wrześniowych i październikowychJak już zaznaczaliśmy kilkakrotnie, w obecnej sytuacji na plan pierwszy w branży wysuwa się kwestia cen, a co za tym idzie marż, które w większym stopniu niż zmiany wolumenów sprzedaży decydują o zyskach poszczególnych organizatorów oraz o kondycji branży jako całości. Na kwestię niższych cen nakładają się wyższe koszty związane ze znacznie droższym w ostatnich kilkunastu tygodniach paliwem lotniczym i przeważnie nieco wyższymi kosztami pokojów hotelowych. Rezultatem tych tendencji jest dwustronna presja na spadek marż realizowanych na imprezach turystycznych i w konsekwencji na poziom wyników finansowych. Istotniejsza negatywna tendencja w tym względzie obserwowana jest już od drugiej dekady kwietnia, a w maju, czerwcu i lipcu stopniowo przybierała na sile. Obecnie ulega ona już pewnemu, choć niezbyt szybkiemu osłabianiu.

Obecnie sytuacja na naszym rynku o tyle uległa częściowej poprawie, że w miejsce cen niższych często o 200-250 złotych niż przed rokiem (w ostatnich 3-4 tygodniach przed terminem rozpoczęcia imprezy) spadki zmniejszyły się o około połowę, a równolegle nieco korzystniejsze stały się również bieżące ceny paliwa lotniczego.

Na razie branży nie pomaga bezprecedensowo głęboki spadek nastrojów konsumenckich na polskiej wsi i w małych miejscowościach, który ma związek z rosnącymi stratami w większości upraw i z równoległą klęską urodzaju owoców, która spowodowała drastyczny spadek ich cen w punktach skupu. Budzi to emocjonalne protesty na wsi i przytrzymuje rolników oraz ich rodziny w gospodarstwach domowych.

Mniej jednoznaczny jest często podnoszony wpływ upalnej pogody w kraju, który zachęca do wyjazdu nad polskie morze zamiast do ciepłych krajów śródziemnomorskich. Jednakże dość powszechna świadomość bardzo dużego tłoku nad Bałtykiem może równie dobrze utwierdzać część osób w przekonaniu, że aby w ogóle móc wypocząć korzystniej będzie udać się nad spokojniejsze i równie ciepłe plaże np. w Grecji.  

Niższe ceny niż przed rokiem nadal gnębią touroperatorów

Sytuacja głębokich przecen wycieczek z nieodległymi (5 i mniej tygodni) terminami wyjazdów obserwowana jest już od mniej więcej  połowy kwietnia i nie dotyczyła jedynie bardzo korzystnej majówki.  Przesuwała się ona na coraz dalsze terminy i jednocześnie zaostrzała osiągając swoje apogeum w ostatniej dekadzie czerwca i pierwszej lipca. Od tego czasu przeceny wobec ubiegłego sezonu zaczęły się zmniejszać, choć nadal mają relatywnie duży wpływ na realizowane przez organizatorów marże. Należy też pamiętać, że niektóre składniki kosztów, które ponosili touroperatorzy -  jak np. koszty paliwa lotniczego - były akurat w tych  ostatnich kilkunastu tygodniach również istotnie wyższe niż przed rokiem. To wszystko spowodowało, że zwłaszcza okres czerwca i lipca był dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej wyjątkowo i zarazem pechowo (wysokie ceny paliw) niekorzystny.

Poniżej przedstawiono - podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszych materiałach tygodniowych wykres zmian średniej ceny rok do roku wycieczek na standardowo przedstawianych 23 kierunkach, dla wylotów w pierwszych pełnych tygodniach sierpnia i września (w poprzedniej wersji był to lipiec i sierpień). Ceny w obu tych przypadkach są odnoszone do takich samych wyprzedzeń wobec terminu wyjazdu. W tym materiale wykres został już w pełni zrealizowany dla wyjazdów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia, a naniesiono na niego wykres przecen wyjazdów wrześniowych do dnia 10 sierpnia. Kolor zielony oznacza obszar, w którym przeceny dla wyjazdów we wrześniu były płytsze niż w sierpniu, a czerwony sytuację odwrotnąNa wykresie widoczny jest relatywnie wysoki poziom przecen wycieczek wrześniowych (wyższy niż dla sierpnia), który utrzymywał się zwłaszcza w niekorzystnym dla branży okresie maj
lipiec. W sierpniu (od piątego tygodnia wyprzedzenia) przeceny wyjazdów wrześniowych zaczęły się wprawdzie powiększać, ale nie przekraczały już wartości sierpniowych, a ostatnio ich skala stała się o połowę mniejsza niż dla wyjazdów sierpniowych. Może to oznaczać ogólny trend do hamowania przecen w okresie późnych last minute, tym bardziej, że podobna sytuacja miała już miejsce dla wyjazdów sierpniowych.

Jest to o tyle ważne, ze sprzedaż września nabiera właśnie tempa, a znaczenie tego miesiąca dla ogółu sprzedaży jest niewiele mniejsze niż sierpnia, a zbliżone do lipca.

O tym, że bieżąca sprzedaż września zaczyna szybko zyskiwać na znaczeniu przekonuje kolejny wykres. Pokazuje on przybliżony poziom sprzedaży wyjazdów w poszczególnych miesiącach dokonywanej w kolejnych tygodniach. Skoro przeceny wrześniowe są płytsze aniżeli w okresach wcześniejszych, a udział września w bieżącej sprzedaży szybko rośnie to znaczy, że najbardziej dolegliwy okres dla finansów organizatorów dobiega końcaKolejny wykres pokazuje jak rozkładają się przeceny na wiodących kierunkach w polskiej turystyce wyjazdowej dla wyjazdów w pierwszym pełnym tygodniu września, czyli które kierunki i w jakim stopniu odpowiadają za przebieg wcześniej pokazanej krzywej dla wrześniowych wycieczek ogółemPonownie okazuje się, że tzw. kierunki budżetowe pozostają enklawami względnej równowagi cenowej. Patrząc na wykres relatywnie najkorzystniejsza wydaje się sytuacja na kierunkach egipskich, ale trzeba pamiętać, że w zeszłym roku mieliśmy tam znaczne przeceny i w związku z tym silna tendencja do odreagowania, zwłaszcza przy znacznie lepszym popycie ze strony turystów zachodnioeuropejskich, jest całkowicie zrozumiała.

Ograniczone spadki cen występują w Turcji, ale tu sytuacja jest odwrotna. Kierunek ten przed rokiem był w lastach ewidentnie drogi, co zresztą było istotną przyczyną bardzo dobrych firstów w tym sezonie. Trzeba też pamiętać, że Turcja jest tego lata liderem wzrostów cen w ujęciu dwóch sezonów rozpatrywanych łącznie, a w szczególności dotyczy to popularnej wśród polskich turystów Tureckiej Riwiery.

W stosunkowo niewielkim ograniczonym stopniu przeceniana jest również Bułgaria, natomiast głównymi winowajcami przecen jawią się
podobnie jak w poprzednich miesiącach - Grecja i kierunki kanaryjskie.

Ostatni traktujący o cenach wyjazdów wykres pokazuje zmiany głębokości przecen wrześniowych wobec sierpniowych w okresach takiego samego wyprzedzenia wobec terminu wylotu. W tym ujęciu liczby dodatnie oznaczają zmniejszenie przeceny wrześniowej wobec sierpniowej lub zwiększenie nadwyżki cen (czyli jakby relatywne poprawienie ceny oraz poprawienie marż
przy założeniu braku zmian w kosztach) i odwrotnieJak można wywnioskować w ostatnim okresie 5 tygodni sprzedaży (przed wylotem) nastąpiła we wrześniu dość radykalna poprawa cen na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji (trzeci ostatni tydzień) przy braku postępu w dobrze dotąd spisujących się tanich wysokosezonowych Bułgarii i Egipcie.

Sytuacja taka może świadczyć, że popyt na posezonowe wycieczki na kierunkach budżetowych już relatywnie słabnie, co ma zapewne związek z bliskim końcem wakacji i zmniejszeniem popytu na wyjazdy rodzinne i równoległym silnym osłabieniem nastrojów konsumenckich w części tzw. Polski B. Do lepszej równowagi cenowej zmierzają natomiast Grecja i kierunki Kanaryjskie, co może oznaczać wzrost zainteresowania klientów premiowych w starszym wieku, którzy preferują spokojniejsze wakacje na rynkach docelowych (bez młodzieży szkolnej) lub też szczyt sezonu spędzają w kraju, w tym na działkach letniskowych. Odrębną sytuację wykazuje Turcja, która w lastach wykazuje relatywnie wyższy popyt niż w sierpniu o ile wzrastające ceny prawidłowo korelują ze zmianami poziomu popytu.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Systematycznie powiększa ona swój udział w rynku
w tym niedawno poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej dane i informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie zmian wielkości udziałów rynkowych najważniejszych kierunków w ostatnim tygodniu wraz z krótkimi komentarzami:

Albania: wzrost o 0,20% - bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca zdecydowanie przyspieszyły tempo sprzedaży, które utrzymuje się do chwili obecnej. Wysoki wzrost udziałów w tym tygodniu może po części wynikać z powodu przesunięcia statystyk w systemie (poprzednio wzrost ten niespodziewanie był zerowy). W minionym tygodniu Albania nie zyskiwała już w sierpniu z powodu wysokiego stopnia wyprzedania, ale dość mocno zyskiwała w nabierającym znaczenia wrześniu.

Grecja: wzrost o  0,19% - siedemnasty z rzędu wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym do połowy kwietnia, ale tym razem po raz czwarty wyraźnie niższy niż w tygodniach do połowy lipca, w których Grecja dynamicznie zwiększała udziały rynkowe m.in. powodu znacznego popytu odłożonego z okresu styczeń-kwiecień. Obecnie Grecja wchodzi już w okres stopniowego wyhamowywania wzrostów i stabilizowania udziałów rynkowych, chyba że na konkurencyjnych kierunkach nastąpią jakieś niekorzystne zdarzenia ograniczające na nich poziom bieżącego popytu (np. w Turcji). Sprzedaż Grecji jest obecnie wspierana przez relatywnie niskie ceny, które w kolejnych tygodniach powinny już jednak tracić na atrakcyjności. W ostatnim tygodniu rynkowe udziały sprzedaży Grecji wzrosły w sierpniu (dość tanie lasty) i październiku, a nieco spadły we wrześniu., a rosły w pozostałych miesiącach lata.

Bułgaria: wzrost o 0,16% - dziewiąty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. Nieco lepsza od historycznej sprzedaż Bułgarii w tym okresie wspierana jest przez wyraźnie mniej korzystną sprzedaż kierunków konkurencyjnych jakimi są Turcja (niepewność sytuacji ekonomicznej) i Egipt (relatywnie wysokie ceny). Słabsza dynamika sprzedaży rok do roku widoczna w statystykach z systemu MerlinX może natomiast wynikać z nie uwzględniania sprzedaży ofensywnego cenowo organizatora na tym kierunku, jakim jest TUI Poland. Bułgaria zyskiwała rynkowe udziały zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu.

Hiszpania: spadek o 0,02% - traciła udziały rynkowe już po raz czternasty z rzędu, choć w wyraźnie malejącej skali w porównaniu z wcześniejszymi tygodniami. Kierunek ten teoretycznie powinien w następnych tygodniach nadal tracić udziały rynkowe, ale wobec przeciągającego się okresu nienajlepszej sprzedaży Turcji i Egiptu nie jest to takie pewne. Hiszpania w minionym tygodniu najlepiej wypadła w październiku, w którym dość istotnie zwiększyła rynkowe udziały.

Tunezja: spadek o 0,02% - kierunek ten regularnie zyskiwał na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. W dwunastu kolejnych tygodniach - po przejściowej stabilizacji - notowano już systematyczne spadki udziałów rynkowych, co mogło mieć związek z znacząco rosnącymi cenami wyjazdów do tego kraju i przyhamowaniem wzrostu popytu w Polsce B. Ostatnie zniżki cen przyczyniły się do dwutygodniowej poprawy popytu, ale efekt ten wygasł w minionym tygodniu, w którym Tunezja zyskiwała udziały w sierpniu, a traciła we wrześniu i październiku.

Egipt: spadek o 0,20% - dwunasty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który w tym roku do trzeciej dekady kwietnia zdecydowanie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja ma zapewne związek z sukcesywnie postępującą utratą przewagi w bieżącej atrakcyjności cenowej wobec kierunków konkurencyjnych, a także z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym, w których kierunek ten jawi się w ostatnich dziewięciu tygodniach jako wyraźny lider wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt notował spadki udziałów w sierpniu i październiku, a nieco zyskiwał we wrześniu.

Turcja: spadek o 0,36% - Kierunek ten już od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Od połowy czerwca w następstwie relatywnie korzystniejszych cen nieco poprawiło tempo sprzedaży tego kierunku, choć było ono pod presją znacznych zniżek cen w pobliskiej Grecji. W ostatnim tygodniu sprzedaż Turcji stała się wyraźnie słabsza od oczekiwań, co może być pierwsza reakcją na doniesienia o dużych zawirowaniach ekonomicznych w tym kraju. W ostatnim tygodniu kierunek ten tracił na znaczeniu we wszystkich pozostałych miesiącach lata.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Inne istotne kwestie związane z branżą turystyki wyjazdowej

Biuro Novaturas dobrze dopasowane do rynku.

W ostatni wtorek 7 sierpnia poznaliśmy raport obejmujący pierwsze półrocze i drugi kwartał tego roku notowanego na giełdach w Wilnie i w Warszawie największego biura podróży działającego w krajach nadbałtyckich, czyli Novaturas AB. Wyniki w nim zawarte mogą wydawać się zaskakująco dobre, ale takich właśnie można było się spodziewać obserwując dotychczasowe miesięczne informacje o sprzedaży, a także biorąc pod uwagę dobre wyniki za pierwszy kwartał tego roku.

Mówiąc w największym skrócie, organizator zanotował wzrost przychodów o 42,8 procent, ale ważniejsze od wielkości ogólnej, która zawiera też sprzedaż miejsc noclegowych i przelotów samolotowych, jest sprzedaż pakietów lotniczych, która wzrosła rok do roku o 45 procent do 69,9 mln euro, a liczba ich uczestników o 49,2 procent do 113,6 tysięcy. Sugeruje to spadek średniej ceny o blisko 3 procent, ale najprawdopodobniej wynika to ze zmiany struktury rynków docelowych , w których coraz większą role grają tańsze kierunki jak Turcja i Egipt. Dynamika wzrostu przychodów (czyli w przybliżeniu również liczby klientów) wyniosła w pierwszym półroczu w Egipcie 95 procent, w Turcji 86 procent, a za to w Hiszpanii, Bułgarii i Grecji odpowiednio zaledwie 11, 6 i 4 procent- przy czym niski udział Bułgarii wynika z tego, że zawiera jedynie wstępną fazę sezonu  (czerwiec).

W bardziej adekwatnym do porównań drugim kwartale, gdy występują już wszystkie trzy główne kierunki budżetowe (Turcja, Egipt i Bułgaria), ich udział  wzrósł z i tak już wysokich 56,3 procent do 64,6 procent. Jest to znacznie większy stopień koncentracji na nich w porównaniu z naszym rynkiem i oznacza prawdopodobnie lepsze dopasowanie do potrzeb i możliwości tamtejszych klientów. Rezultatem jest większa stabilizacja rynku, sprzedaży oraz cen, a co za tym idzie marż i zysków.

W tym roku nadbałtycka branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej wypadnie lepiej niż polska

Nawet gdyby wysokie obecnie tempo ekspansji organizatora spadło drugim półroczu o 1/3, to i tak całoroczny wzrost sprzedaży imprez lotniczych wyniósłby około 36 procent, a liczby ich uczestników o blisko 40 procent. Nieco słabsza będzie zapewne dynamika wzrostu zysku netto (niższe marże, wyższe podatki), który może wzrosnąć o kilkanaście procent do ponad 9 mln euro, a zatem osiągnąć okolice 40 mln złotych, co oznacza również bardzo dobrą rentowność netto organizatora w granicach 5 procent.

Z takimi wynikami zająłby on w tym roku w naszej branży pod względem przychodów 4 pozycję (po biurach Itaka, TUI Poland i Rainbow), a pod względem efektywności zapewne pierwszą. Należy przy tym zaznaczyć, że generalny poziom zamożności, dynamiki wzrostu realnych dochodów nie odbiega zbytnio od polskiego (zwłaszcza z uwzględnieniem 500+ i nowych inicjatyw socjalnych rządu) i podobny jest również poziom nastrojów konsumenckich.

Czymś co różni i zapewne powoduje że tamtejsza branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej rozwija się ostatnio lepiej i stabilniej, jest prawdopodobnie istotnie lepsze rozpoznanie aktualnych potrzeb klientów, zwłaszcza nowo napływających na rynek w okresie bardziej  korzystnej koniunktury gospodarczej. W tym względzie duża część naszych organizatorów nie może nadążyć za zmianami, o czym zdaje się świadczyć fakt, że stosunkowo najlepiej bronią się ceny Turcji (zwłaszcza Riwiery), Egiptu i Bułgarii, a pomimo głębokich przecen poniżej oczekiwań sprzedają się kierunki zachodnioeuropejskie.

Koncerny turystyczne podają wyniki …

Niedawno poznaliśmy raporty za trzeci kwartał roku obrotowego obu wiodących europejskich koncernów turystycznych, czyli TUI Group i Thomasa Cooka. Ten ostatni opublikował swój raport (bardzo skromny) 31 lipca, a jego rywal w ostatni czwartek 9 sierpnia (zdecydowanie bardziej rozbudowany). Nie ma potrzeby bliższego komentowania zawartych tam niepełnych wyników i informacji tym bardziej, że za trzy i pół miesiąca ukażą się bardzo szczegółowe raporty roczne, które w sposób dogłębny przedstawią aktualną sytuację, trendy biznesowych i zamierzenia strategiczne obu paneuropejskich rywali. Tym razem odniesiemy się głównie do reakcji rynków na treści zawarte w opublikowanych raportach i wypowiedziach kierownictw touroperatorów.

Thomas Cook zadowolony z wyników, a właściciele i inwestorzy
na odwrót

Mniejszy z obu koncernów przeprowadził zwyczajowy rytuał polegający na klasycznych optymistycznych stwierdzeniach, że wszystko idzie zgodnie z planem, czyli korzystnie, zaś rynek zareagował również niemalże rytualnie - na raportowane dane niechętnie, co szybko znalazło odzwierciedlenie w kolejnych istotnych spadkach cen akcji.

Znamienne dla oceny i notowań Thomasa Cooka była jednak wypowiedź szefa jego zarządu, który w przeddzień publikacji raportu dementował krążące po rynku pogłoski o możliwej sprzedaży linii lotniczych koncernu, natomiast podkreślił otwartość w kwestii konsolidacji lub jakiej formy współpracy w lotniczym biznesie. Spowodowało to krótkotrwały, ale bardzo silny wzrost kursu akcji touroperatora zahamowany jednakże właśnie przez publikację najnowszych wyników.

Generalnie rzecz biorąc ceny akcji Thomasa Cooka mają ostatnio silną tendencję do zniżek i od dnia przed publikacją dość szczegółowego raportu półrocznego (16 maja) spadły do ostatniego piątku 10 sierpnia o aż 39,9 procent, a od ostatniego raportu kwartalnego 30 lipca o 9,3 procent.

Możliwe, że dywersyfikacja staje się bardzo istotna dla wartości firm turystycznych

Z kolei drugi z touroperatorów również nie zachwycił wynikami, ale rynek obszedł się z nim daleko łagodniej, gdyż ceny akcji spadły (do końca tygodnia) o tylko 1,1 procent. To samo dotyczy też okresu od daty przed publikacją raportu półrocznego (8 maja), w którym ceny akcji spadły o 10,7 procent, czyli w około czterokrotnie mniejszej skali niż w przypadku akcji konkurenta.

Od pewnego czasu widoczna jest duża różnica w nastawieniu rynku do obu koncernów, która nie ma widocznego uzasadnienia w różnicy już prezentowanych wyników przez obie spółki. Może ona natomiast oznaczać zmianę sentymentu na negatywny do klasycznego biznesu touroperatorskiego polegającego na konstruowaniu pakietów turystycznych ( hotele, przeloty oraz ewentualnie usługi turystyczne w destynacjach) i sprzedaży tych pakietów klientom.

TUI Group staje się powoli coraz bardziej zdywersyfikowanym konglomeratem hotelowo-wycieczkowcowo-turystycznym, w którym już około 59 procent zysków jest generowanych w dwóch pierwszych segmentach. Zwłaszcza nowoczesne wycieczkowce wnoszą znaczną wartość do koncernu jako całości i według rynków segment ten ma bardzo korzystne możliwości dalszego rozwoju w średnim i dłuższym terminie.
Również wspomniana reakcja ulgi inwestorów na wieść, że Thomas Cook na razie nie ma planów sprzedaży linii lotniczych zdaje się świadczyć o tym samym. Koncern nie ma środków finansowych na własny biznes wycieczkowców, czy hotelowy (w istotniejszej skali), ale linie lotnicze mogą stanowić jakby ostatni bastion dywersyfikacji, której sprzedaż oznaczałaby dalsze istotne osłabienie możliwości długoterminowego rozwoju i korzystnej wyceny w przyszłości.

Rainbow
mimowolną ofiarą fali przecen Thomasa Cooka

Dość niespodziewaną konsekwencją silnych zniżkowych tendencji wycen zachodnich koncernów, a zwłaszcza Thomasa Cooka jest duża presja na zniżki cen akcji naszego rodzimego organizatora. Wynika to z tego, że w jego wycenach dużą rolę odgrywa (prawdopodobnie około 50 procent) tzw. wycena porównawcza odnosząca się do innych istotnych organizatorów działających na rynku.

TUI Group coraz mniej się nadaje do procedur porównawczych (konieczne byłoby dokonywanie dość złożonych przekształceń homogenizujących biznesy obu spółek), ponieważ w coraz mniejszym stopniu jest to grupa czysto touroperatorska. Za to zdecydowanie bardziej przystają do siebie Rainbow i Thomas Cook, gdyż obie te spółki opierają się na biznesie touroperatorskim, a różnice sprowadzają się głównie do linii lotniczych tego ostatniego.

Może to jest w pewnej mierze przypadek, ale licząc od tej samej daty, czyli od dnia przed publikacją raportu półrocznego Thomasa Cooka (16 maja) do ostatniego piątku, cena akcji Rainbow spadła o 38,9 procent, a zatem w niemal identycznej skali jak cena akcji Thomasa Cooka -39,9 procent.
Mówiąc nieco przewrotnie, pojawiła się jednak oznaka nadziei dla naszego organizatora. To czego potrzebuje Thomas Cook, to bardziej przemyślana strategia długoterminowego rozwoju biznesu, co w polskiej mikroskali jest również dobrze widoczne na przykładzie spółki
córki, czyli Neckermanna Polska. Możliwe, że problem mało skutecznej strategii dostrzeżono już w koncernie i stąd niedawna informacja o procesie poszukiwania nowego szefa rady nadzorczej (odgrywa większą rolę niż w Polsce), który - co całkiem prawdopodobne może zainicjować z kolei zmiany w zarządzie spółki i w jej koncepcjach strategicznych.

Jest wysoce prawdopodobne, że w takiej sytuacji sceptycyzm rynków wobec Thomasa Cooka osłabnie, na czym pośrednio skorzystałby również Rainbow w ramach porównawczych procedur wyceny powszechnie stosowanych przez analityków.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Tak jak zapowiadano to przed tygodniem, w niniejszym materiale zestawienia nie bazują już na cenach dla wylotów w okresie 6-12 sierpnia, ale dla 3-9 września 2018 roku, czyli w  pierwszym pełnym tygodniu września, zebranych w dniu 9 sierpnia tego roku i porównanych z cenami z 2 sierpnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 10 sierpnia 2017 roku.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek w pierwszym pełnym tygodniu września odnotowała wzrost o 16 złotych. Największe zwyżki cen zanotowano na Teneryfie
o 174 złote oraz w Maroku i na Tureckiej Riwierze   o średnio 161 i 104 złote. Największe zniżki wystąpiły na Gran Canarii o średnio 116 złotych oraz na greckich Chalkidiki i Korfu o 107 i 82 złote. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 13 i wzrosły o 52 złote.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapkaMiniony tydzień przyniósł na wiodących kierunkach wyraźnie wyższe od przeciętnego (czyli od 16 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek do Turcji
o 68 złotych, przy czym dotyczyły one zwłaszcza Tureckiej Riwiery (104 złote). W mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek na kierunkach kanaryjskich średnio o 30 złotych, a w granicach zbliżonych do średniej podniosły się w Bułgarii o 18 złotych. Nieznacznie zdrożały kierunki Egipskie o średnio 4 złote, a nieco spadły ceny wyjazdów na kierunkach greckich o średnio 21 złotych, przy czym ich obniżki notowano na Chalkidiki , Korfu i Zakintos odpowiednio o 107, 83 i 63 złote.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia września pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 131 złotych. Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu sierpnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 170 złotych.

Po raz kolejny (piętnasty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszenia marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu nadal była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,78 wobec 2,24 zł/litr, czyli o 24,1 procent), ale skala tego wzrostu w okresie ostatnich dwóch tygodni wyraźnie się zmniejszyła. Jego wpływ nieznacznie wspierał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o około 0,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego działały  w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, choć w nieco mniejszej skali  niż w wielu z minionych tygodni, a mianowicie około 85/95 złotych (poprzednio wpływ ten wynosił 110/120 złotych, a wcześniej 95/105, 150/160, 130/140, 130/140, 135/145, 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych oraz był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały odwrotnie, czyli w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapkaSpośród najważniejszych kierunków
podobnie jak miało to miejsce w sierpniu - pozycję lidera wzrostu cen rok do roku, zajmuje  Egipt, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 71 złotych. W adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia (materiał z 16 lipca) różnica ta była nieco mniejsza i wynosiła 59 złotych. Kierunek ten nadal pozostaje jedynym, na którym ceny wycieczek pozostają wyższe niż przed rokiem, a sytuacja taka ma miejsce od pierwszej dekady czerwca.

Na pozostałych wiodących kierunkach wycieczki są mniej kosztowne niż w poprzednim sezonie, przy czym w mniejszym stopniu dotyczy to popularnych w tym roku kierunków budżetowych, na których średnie przeceny wyniosły - w Turcji 21 złotych (w adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia - 139 złotych) i w Bułgarii 64 złote (78 złotych). Wyraźnie większe były średnie przeceny w Grecji
166 złotych (339 złotych) oraz na Wyspach Kanaryjskich - 238 złotych (448 złotych).

Z mniejszych kierunków jedynym, który był bardziej kosztowny niż przed rokiem okazało się Maroko
o 27 złotych, a niewielką zniżkę odnotowano na Malcie o 24 złote. Znaczniejsze przeceny i w zbliżonej skali odnotowano w Albanii, na Majorce oraz w Portugalii i w Tunezji odpowiednio o 198, 207, 208 i 220 złotych, a jeszcze większą na Cyprze średnio o 356 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu września) - podobnie jak w sierpniu - nadal najmocniej zdrożała Turcja - o średnio 241 złotych, wyprzedzając w tym względzie Bułgarię (114 złotych) i Grecję (56 złotych). Nieznacznie w okresie ostatnich dwóch lat obniżyły się ceny na Wyspach Kanaryjskich
o średnio 17 złotych, a istotniej, pomimo tegorocznych zwyżek, spadły ceny w Egipcie - o średnio 87 złotych.

3. W zestawieniu z ostatniego tygodnia wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek przeciętnych cen wobec ubiegłego sezonu wykazała
nieomal tradycyjnie - oferta biura TUI Poland, która była tańsza o średnio około 450 złotych. Znacznie korzystniejsze ceny (dla klientów) proponowały biura Net Holiday I Grecos Holiday, które były mniej kosztowne o około 320 i 220 złotych niż przed rokiem. Istotnie tańsze rok do roku były w ostatnim tygodniu także oferty biur Rainbow, Itaka i Ecco Holiday - o odpowiednio około 145 i po 100 złotych oraz oferta biura Prima Holiday, która była tańsza o około 80 złotych. Pozostali organizatorzy byli kosztowniejsi niż przed rokiem w granicach od 100 do 135 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to tym razem pozycję liderów podzieliły biura Itaka i Coral Travel Wezyr
z liczbą 24 takich ofert, wyprzedzając biuro TUI Poland (23 oferty). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura TUI Poland i Coral Travel Wezyr, które nieznacznie wyprzedzały Itakę, zaś w ofercie premium (5*) przodowała Itaka przed biurami Coral Travel Wezyr i TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr i Sun & Fun
8 i 5 ofert, na kierunkach greckich Coral Travel Wezyr i Net Holiday (po 8 ofert) oraz Itaka (6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka, Rainbow i TUI Poland (wszystkie biura po 6 ofert), a na tureckich TUI Poland (5 ofert) oraz Itaka i Coral Travel Wezyr (po 3 oferty). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej takich ofert miały TUI Poland (4 oferty) i Sun & Fun (3 oferty), a w Bułgarii TUI Poland (3*, 4* i 5*) i Coral Travel Wezyr (3* i 5*).

4.
Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszej siódemki organizatorów stał się nieco inny niż przed tygodniem, jak również w adekwatnym tygodniu dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia (materiał z 16 lipca). W pierwszym przypadku różnice obejmują wejście na listę biur Coral Travel Wezyr i TUI Poland (wypadły z niej biura 7islands i Sun & Fun) oraz niższe niż zwykle pozycje Itaki i TUI Poland, czyli lidera i wicelidera rynku, które mogą wynikać z relatywnie lepszego od rynkowej przeciętnej wyprzedania ofert wrześniowych we wcześniejszych etapach przedsprzedaży. Do podobnego wniosku skłania również drugie zestawienie, w którym obaj wymienieni touroperatorzy zajmowali miejsca wyższe o trzy pozycje.

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, w której na dole tabeli brakło miejsc dla Best Reisen, Prima Holiday i TUI Poland, a za to obecne były biura biura 7island, Sun & Fun oraz Exim ToursNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego