190204Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

190204Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


4.02.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2019
Czy sprzedaż w obecnym sezonie będzie powtórką z sezonu 2016?

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2019. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części: część publikowaną w każdy poniedziałek tygodnia omawiającą istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, oraz część publikowaną jeden lub dwa dni później - obejmującą różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Komentarz do wyników publikowanych przez TFG

Po ostatnim materiale dotyczącym danych podanych przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), pojawiły się pytania dlaczego dane te, po to aby ustalić dynamikę wzrostu branży turystycznej, powinny podlegać dalszym przeliczeniom, a nie należy ich stosować wprost.

Skrótowe wytłumaczenie tej kwestii było już zawarte w materiale, ale być może nie było one dostatecznie jasne dla wszystkich odbiorców dlatego postanowiliśmy przedstawić je w bardziej rozwiniętej formie.

Otóż dane TFG zawierają(na podstawie deklaracji biur podróży) liczby umów i klientów, z którymi zostały zawarte umowy w okresie konkretnych kwartałów kalendarzowych. Rzecz w tym, że w niektórych kwartałach zawierane są jednocześnie umowy, których realizacja następuje w dwóch, a nawet trzech różnych sezonach, a zatem wchodzą do statystyk różnych sezonów i fakt ten należy odpowiednio uwzględnić.

Przykład
rozpisanie minionych czterech kwartałów 2018 roku

I kwartał 2018
tu sytuacja jest najprostsza, bowiem zawierane były umowy z terminami realizacji w drugiej części sezonu zimowego (czyli właśnie w pierwszym kwartale 2018) oraz w sezonie lato 2018, a zatem dane w całości należały do sezonu turystycznego 2017/18.

II kwartał 2018
zawierane były umowy z terminami realizacji w sezonie lato 2018, ale też rozpoczęła się już sprzedaż wycieczek (wczesne first minute) z terminami realizacji w okresie kolejnej zimy, czyli zimy 2018/19, która należy już do następnego sezonu. Dane z tego kwartału zawierają zatem w ogromnej większości wycieczki z sezonu turystycznego 2017/18, ale też w pewnej niedużej liczbie z następnego sezonu 2018/19.

III kwartał 2018
tu sytuacja jest bardziej skomplikowana, bowiem sprzedawane były wycieczki zarówno z sezonu lato 2018, ale też równolegle z sezonu zima 2018/19, jak również (od połowy sierpnia) wycieczki na następne lato, czyli lato 2019. Te dwa ostatnie zestawy danych należą już do następnego sezonu i wraz z rozwojem rynku turystyki wyjazdowej będą nabierały coraz większego znaczenia, jako że start sprzedaży kolejnego sezonu letniego będzie następował coraz wcześniej.

IV kwartał 2018
zawierane były ostatnie umowy należące jeszcze do „starego” sezonu, (czyli de facto październikowe last minute), zaś pozostałe umowy, a zatem ogromna większość, dotyczyły już nowego sezonu, czyli zimy 2018/2019 lub lata 2019.

Z logiki rozkładu sprzedaży i przedsprzedaży w czasie wynika, że aby doprecyzować liczbę klientów, którzy odbyli wycieczki w danym sezonie turystycznym należy z danych II oraz III kwartału usunąć dane dotyczące przyszłej zimy, a z danych III kwartału również dane dotyczące przyszłego lata.

Oprócz tego należy jeszcze dodać dane z IV kwartału 2017 roku z wyjątkiem danych dotyczących października 2017, które należą już do poprzedniego sezonu, jak również uzupełnić je o dane przedsprzedaży zimy 2017/18 dokonywanej w II oraz III kwartale 2017.

Wygląda to na pierwszy rzut oka nieco skomplikowanie, ale tylko w ten sposób można z ryzykiem bardzo małego błędu przedstawić stan i tempo rozwoju branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

W tym miejscu należy jeszcze podkreślić, że dane TFG dotyczą sprzedaży i przedsprzedaży w danych kwartałach, a terminy realizacji mogą być różne, czyli dane te dotyczą wycieczek według terminu sprzedaży.

Dane dotyczące wycieczek (czarterowych) według terminu wyjazdów , czyli realizacji można uzyskać analizując dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), który podaje liczbę pasażerów obsłużonych przez linie lotnicze, bądź lotniska w poszczególnych okresach (i dodatkowo na poszczególnych destynacjach).

Z logiki sytuacji wynika, że dane TFG po ich cyfrowej obróbce powodującej przyporządkowanie sprzedanych wycieczek do poszczególnych sezonów powinny być wysoce zbieżne (w zakresie czarterów) z danymi ULC dotyczącymi tych samych sezonów i tak jest też w rzeczywistości.

Ogólna sytuacja w zakresie sprzedaży branży

Instytut TravelDATA, szacuje na bieżąco sprzedaż wycieczek korzystając z rożnych źródeł danych, jak również z modeli transformujących zmiany rynkowych cen wycieczek na zmiany popytu (np. według mechanizmu odwróconej elastyczności cenowej popytu). Daje to z reguły wystarczająco dobre, a nawet bardzo dobre wyniki tyle, że o ich prawidłowości organizatorzy przekonują się niestety dopiero po sezonie.

Obecne odczucie większości biur agencyjnych jest takie, że sprzedaż jest raczej słaba lub czasem nawet bardzo słaba i porównują ją w tej kwestii do bardzo nerwowego pod tym względem roku 2016. Tymczasem dla branży jako całości sytuacja jest daleko lepsza niż w tamtym okresie.

Na koniec grudnia w tym sezonie można było szacować dynamikę rocznej sprzedaży zdecydowanie najważniejszych dla branży imprez lotniczych na około +18 procent (lub inaczej - bliżej wyższego końca przedziału 15-20 procent), po trzech tygodniach stycznia (dwa pełne i jeden niepełny) na plus 13-15 procent, a po kolejnym (czyli do 26 stycznia) na plus 11-13 procent. Przyczynami dość szybkiego tempa spadku rocznej skumulowanej dynamiki sprzedaży jest ujemna dynamika samej sprzedaży styczniowej szacowana na około minus 5-6 procent.

Deja vu sprzed trzech lat to dla całości branży wizja jednak bardzo mało prawdopodobna

W odpowiednich tygodniach sezonu 2015/16 dynamika sprzedaży była w rzeczywistości znacznie słabsza od obecnej i wynosiła odpowiednio około minus 2 procent, minus 5 i minus 6 procent, czyli była w przybliżeniu o blisko 20 procent niższa od bieżącej dynamiki sprzedaży dla całej branży (czyli łącznie ze sprzedażą TUI Poland).

Rozpatrując punkt widzenia biur agencyjnych należy jednak też brać pod uwagę, że przez ostatnie trzy lata utracili oni część udziałów rynkowych. Proces tan ma charakter ciągły, co sprawia, że ich dynamika sprzedaży jest nieco poniżej dynamiki rynku jako całości. Jeszcze słabsza jest sprzedaż biur nie współpracujących z TUI Poland, co oznacza, że po przeliczeniach ich sprzedaż może rzeczywiście przebiegać tak jak w roku 2016, a zatem odczucia wielu agentów, co do dynamiki sprzedaży mogą być mniej więcej prawidłowe.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że dynamika jest słaba, ale wolumeny sprzedaży w porównaniu z okresem sprzed lat trzech są jednak znacznie wyższe. Branża urosła bowiem w okresie tylko ostatnich dwóch lat o około o 70 procent (liczba sprzedanych imprez), a sprzedaż w biurach agencyjnych jako całości o 45-50 procent.

Perspektywy sprzedaży agencyjnej i aspektów możliwej ewolucji ich pozycji w branży będą częstą tematyką drugich części kolejnych materiałów tygodniowych, w tym prawdopodobnie również materiału, który ukaże się w najbliższą środę.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 21 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2019, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dziesiąty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 31 stycznia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 24 stycznia 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 01 lutego 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny spadły o 7 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych i spadły o 9 i 2 złote, wcześniej wrosły o 27 i spadły o 20 złotych, a jeszcze wcześniej rosły o 8, 18, 5, 20 i 23 złote). Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano w Maroku - o 106 złotych oraz na Korfu i w Albanii
o 105 i 83 złote. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce w Portugalii o 144 złote oraz na Malcie i w na Gran Canarii o średnio po 114 i 89 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły o 30 i 33 złote.

Spadek cen w minionym tygodniu ma w dużej mierze charakter techniczny i wynika z wycofania oferty przez biuro Net Holiday, która była o blisko 300 złotych bardziej kosztowna od przekrojowej branżowej średniej. Jej zniknięcie przy wpływie na ogólną cenę branżową w wysokości około 2,5 procent daje (w pewnej mierze przypadkowo) wielkość ogólnej zmiany cen w granicach 7 złotych.

Jest dość prawdopodobne, że większe zmiany cen nastąpią w pierwszym tygodniu lutego, co często miało miejsce w poprzednich sezonach i z reguły była to korekta przeciętnego poziomu cen w górę.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

W minionym tygodniu ceny na tych kierunkach nie wykazywały dużych zmian, gdyż dane pochodzą z dnia 31 stycznia, czyli dopiero poprzedzają okres bardziej istotnych dostosowań cen do bieżącej sytuacji, który następuje często na początku nowego miesiąca. W tej sytuacji w większym stopniu od średniej spadków dla wszystkich kierunków (czyli od 7 złotych) obniżyły się średnie ceny w Bułgarii
o 22 złote, zaś w skali zbliżonej do średniej spadły ceny na kierunkach greckich i tureckich o 12 i 3 złote. Wzrosły natomiast, ale niewiele średnie ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu o 6 i 10 złotych.

W tym roku ceny Egiptu kształtują się na relatywnie wysokich poziomach i są wyraźnie droższe od wycieczek do Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Są też znacznie bliższe cenom imprez do Turcji, do których w porównaniu do sytuacji sprzed roku dystans cenowy zmniejszył się o przeszło połowę. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii nadal pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 31 złotych (w poprzednim tygodniu ceny były wyższe o 10 złotych, w tygodniach wcześniejszych niższe o 3 i 7 złotych oraz wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych, a jeszcze wcześniej były niższe o 19 złotych oraz wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 i 57 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano w ujęciu rocznym niewielki spadek cen, który wyniósł 7 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, aczkolwiek wpływ ten jest wyraźnie słabszy niż zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących - z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu nieznacznie wyższa (o 0,4 procent) niż w końcu stycznia 2018 i wyniosła 2,54 wobec 2,53 zł/litr.

W tej sytuacji o zwyżce kosztów zdecydował kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o prawie 3,5 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników działał w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale w stopniu łagodniejszym niż w ostatnich tygodniach sezonu letniego 2018 i we wcześniejszych zestawieniach z sezonu obecnego, czyli o około 55/65 złotych (poprzednio o 85/95 i 65/75 złotych, trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 319 i 86 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki, a zwłaszcza Egipt, notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 222 i 47 złotych.

W stosunkowo niedużym stopniu spadły ceny wycieczek do Bułgarii, gdzie zniżki średnich cen wyniosły 34 złote, zaś bardziej zdecydowanie spadły średnie ceny wycieczek oferowanych na kierunkach greckich
o 99 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio spadły o 37 i wzrosły o 27 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 261 złotych, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe - o 184 i 188 złotych. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o średnio 52 złote.

Z mniej masowych kierunków największy wzrost odnotowano na Malcie
o 263 złote, a mniejsze lecz również dość solidne w Portugalii i Tunezji o średnio 119 i 85 złotych. W umiarkowanym stopniu obniżyły się ceny w Maroku o 67 złotych, dość znacznie w Albanii i na Majorce o 139 i 144 złote, a największą przecenę odnotowano na Cyprze o średnio 288 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji  
o 97 i 39 złotych. Umiarkowane spadki cen w tym ujęciu odnotowały Bułgaria, Grecja i Tunezja o 71, 72 i 95 złotych, a wyraźnie większa obniżka wystąpiła na kierunkach kanaryjskich o średnio 209 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w zwiazku nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży, ale też z  czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12 procent) oraz znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o około 11,5 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o blisko 25 procent.

Z kolei znaczący wpływ na spadki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć obniżki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również zimy), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych ponad 7 procent. Wprawdzie dotyczą one cen ofertowych na hotelowych platformach rezerwacyjnych, ale korekty ich poziomów w indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki mogą być nawet istotnie większe.

3. W porównaniach ofertowych cen biur podroży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsze o około 195 złotych, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie jest mniejsza i wynosi około 110 złotych. Mniejsze spadki średnich cen w ujęciu rocznym wykazują również oferty biur Rainbow oraz Exim Tours, która są mniej kosztowne o około 70 i 20 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 6 złotych (Coral Travel Wezyr) do 330 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal
choć z nieco mniejszą przewagą iż w wielu wcześniejszych tygodniach - utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 40 ofert (przed rokiem 29, a przed dwoma 14 takich ofert), przed biurami Coral Travel Wezyr z liczbą 22 ofert (przed rokiem 20, a przed dwoma również 20 takich ofert), Itaka z liczbą 21 ofert (przed rokiem 26, a przed dwoma 32 oferty) oraz biurem Exim Tours 20 ofert (przed rokiem 15, a przed dwoma 16 ofert). Przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest szczególnie wyraźna w niższych kategoriach hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji przesunięcia akcentu biznesowego tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanych klientów masowych, choć jest już widoczna pewna modyfikacja tego nastawienia.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr
7 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka  - 10 ofert oraz Rainbow i TUI Poland po 8 ofert , na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 10 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr 6 ofert oraz TUI Poland  4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji i w Turcji, Rainbow wzmocnił w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Exim Tours w Tunezji, a Coral Travel Wezyr w Turcji i Tunezji.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach w zestawieniach w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Dziesiąte zestawienie w sezonie Lato 2019
podobnie jak wszystkie poprzednie otwiera z wyraźną przewagą biuro TUI Poland, ale uległa ona jednak znacznemu zmniejszeniu w stosunku do obserwowanej w poprzednich miesiącach. Ostatnio biuro obniżyło nieco ceny, ale w stopniu zbliżonym do rynku jako całości, stąd odchylenie od przekrojowej średniej jest bardzo zbliżone do tego z poprzedniego tygodnia. Pierwsza czwórka pozostała identyczna jak w poprzednim zestawieniu, a uwagę zwraca pojawienie się na szóstej pozycji biura Rainbow oraz dalsza poprawa pozycji biura Coral Travel Wezyr w zakresie odchylenia od przekrojowej rynkowej średniejDla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której
tak jak w wielu późniejszych zestawieniach z ubiegłego sezonu czołowe pozycje zajmowały biura Grecos Holiday, Itaka i Coral Travel Wezyr. Najistotniej poprawiło natomiast swoje miejsce biuro Rainbow - z pozycji 10 (poza obrębem zestawienia) na 6, a znaczenie ma też przesunięcie biura Coral Travel Wezyr z pozycji trzeciej na drugą. Coraz bardziej konkurencyjna oferta tego ostatniego organizatora zadomawia go na pozycji wicelidera niskich cen, który coraz bardziej zbliża się pod tym względem do biura TUI PolandNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Ceny rejsów na kierunkach turystycznych w tanich liniach wyraźnie w górę


Od stycznia 2018 roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (42 połączenia w Ryanair i 26 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Dla sezonu lato 2019 wprowadzamy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) będzie powstawał na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych będzie przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich w październiku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który przeszedł w wyraźny spadek, później w fazę niedużych wahań, a ostatnio w dość istotny wzrost. Ponieważ przed rokiem trend cen przelotów miał konsekwentny charakter wzrostowy, to ich różnica pomiędzy sezonami nadal pozostała znaczna na co wskazuje duże pole w kolorze zielonym.  

Na pozostałych kierunkach spadki cen rejsów na kierunkach turystycznych uległy na początku grudnia wyhamowaniu, ale ostatnio ceny rejsów też powróciły do wzrostu, co przy dość stabilnym trendzie ubiegłorocznym spowodowało istotne zmniejszenie się różnicy cen wobec ich poziomu sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich
o 348 złotych, w mniejszej skali zniżkowały ceny na kierunkach hiszpańskich i włoskich o średnio 253 i 228 złotych, a w jeszcze mniejszej, ceny rejsów do Grecji i Bułgarii o po 161 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairDla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic, obserwujemy  niezmienioną sytuację w porównaniu do tej sprzed dwóch tygodni, gdyż ceny bieżące i sprzed roku pozostały takie same.

Utrzymywanie się bardzo wysokich cen sierpniowych wylotów na Teneryfę może potrwać jeszcze jakiś czas.  Ponieważ jednak obecne poziomy cen są znacznie wyższe niż kosztów (np. paliwa) i znacznie wyższe niż u konkurencji (np. z Krakowa), to uprawniony wydaje się wniosek, że ceny w przyszłości mogą ulec znacznemu obniżeniu.

Średnia cena na pozostałych kierunkach turystycznych była początkowo była stabilna oraz istotnie niższa od poziomów sprzed roku, ale od mniej więcej połowy października pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym. Pomimo to nadal pozostaje poniżej cen z tego samego okresu przed rokiem (za wyjątkiem pierwszej połowy grudnia), co obrazuje nadal znaczące zielone pole.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich i greckich
o średnio 313 i 288 złotych, w nieco mniejszej skali zniżkowały średnie ceny rejsów do Bułgarii o 210 złotych, a w znacznie mniejszej do Portugalii i Hiszpanii o 78 i 8 złotych.

Rozpatrując przyszłe możliwe trendy cenowe u tanich przewoźników należałoby brać pod uwagę ograniczenie liczby połączeń na kierunkach kanaryjskich z 10 w poprzednim sezonie letnim do 6 w sezonie obecnym, zawieszenie przez Ryanair (prawdopodobnie przejściowo) niektórych tras np. do Grecji - na Korfu (z Katowic i Rzeszowa) i do Chanii (z Katowic), czy Bułgarii
do Burgas (z Rzeszowa), ale też niedawno ogłoszone dodanie nowych tras przez obu przewoźników z Krakowa (nowa baza linii Wizzair) licząc łącznie: 6 nowych rejsów do Bari, 4 do Katanii, a w przypadku linii Ryanair samodzielnie: po 2 do Rimini i Salonik oraz zwiększenie z 3 do 4 liczby połączeń do Alicante (czyli powrót do sytuacji sprzed 2 i 3 sezonów).

Warto brać też pod uwagę obserwowany ostatnio trend (zwłaszcza w liniach Wizzair) dodawania rejsów w ramach tych samych połączeń (np. do dwóch dodawanie trzeciego), który powiększa oferowanie zwłaszcza dla turystów, gdyż liczba podróżujących biznesowo lub odwiedzających rodziny pozostaje z reguły na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego